14/06/2024

Сезги азоларининг ривожланиши

deti-glaza

Куриш – Куз хомилаликминг 3- хафтасида бош мия найчасининг охирги кисмидан куз тур нардаси хужайраларини ажралиши билан пайдо булади. Янги тугилган чакалокларда куз олмаси ва курув анализаторларини ривожланиши жуда хам паст даражада булади. Куз олмаси чакалокларда ва 12 ёшгача булган болаларда каттапарга караганда нисбатан катталиги билан фарк килади. Чакалокларда куз …

Подробнее »

Бош мия – болалар асаби

razvit_mozg_reb-999x700

Болами асаб системасп тугилиш даврида морфологик ва функсионал жихатдан хали бутунлай такомиллашмаган булади. Янги тугилгаида бош мия узини огирлиги ва хажми жихатдан енг ривожлапгап азо хисоблаиадм. Чакалок боланинг бош миясини огирлиги катгаларга караганда нисбатан катта, 350- 380 граммни ёки тана вазнини 1/9- 1/10 кисмини :(9-10%) ташкил етади. Бир ёшлик булаларда …

Подробнее »

Нопропсионал нанизмга куйдагилар киради:

5656

1. Хондродистрофия юнон тилида «хондрион» – тогай, «трофия» – овкатланиш, умумийлаштириб айтганда тогайни овкатланишини бузилиши. Ушбу касалликда тогайдан ривожланиб келаётган суяк буйига секин усиб, енига еса усиш /периостал суяк хосил булиши жараёни/ узгармайди. Касалларни оёк-куллари калта, панжалари квадрат шаклида булиб, калласи катта, бел умурткасида лордози кузга ташланади. 2. Суякларни тугма …

Подробнее »

Жисмоний ривожланиш жараёнини бузилиши

Weight_and_height_of_children_from_birth_

Педиатр фаолиятида вазн ва буй курсатгичларининг нормадан узгариши тез-тез учраб турадиган хол. Бунинг заминида наслий, екзоген (овкатланишни, кун тартибини, жисмоний ва асабий фаолиятни бузилиши, утказилган сурункалик касалликлар, иклим узгариши ва бошкалар) ётиши мумкун. Булар вазн ва буй курсатгичларини муносабатини узгаришига олиб келиши мумкун. Айрим пайтларда янги тугилган чакалокни буйи нормада …

Подробнее »

Болалик даврлари – Иншо

bola

Болалар организми – катталар организмининг кичиклаштирилган нусхаси емас, аксинча узига хос анатомик ва физиологик хусусиятларига ега булади. Бола организми муттасил усиб, ривожланишда булгани сабабли, бу хусусиятлар болалик даврларида узлуксиз узгариб туради. Бола хар бир ёшига узига хос морфологик ва физиологик, хамда психологик холатда булади. Шу сабабли, унинг организми хусусиятларини бахолашда …

Подробнее »

Тутилгандан кейинги – шахсий болалик даври

pupo

Киндик кесилиб бола онадан ажраган вактдан иккинчи катта давр – бошланади. Шахсий болалик даври, боланинг неонатал – чакалоклик давридан бошланади. Бу боланинг тугилган ёки киндиги кесилган вактдан бошланиб, тулик 4 хафта ёки 28 кунгача булган вактни уз ичига олади. Бу давр уз навбатида ерта ва кечки неонатал даврчаларига булинади. Ерта …

Подробнее »

Ахбор-рейтинг – агентлиги ким?

fbi-agent-career-information-974488v

Иктисодиётнинг ривожланишида чет эл инвестицияларини юртимизга олиб кириш ва ахолидаги буш пул маблагларини банкларга жалб килиш жуда мухим ахамиятга эга. Ана шу максадда 1996 йил сентябрь ойида Узбекистон банклар ассоциацияси томонидан ташкил этилган «Ахбор рейтинг» банклараро компанияси хар чоракда инвесторлар ва бозор иктисодиётининг барча катламлари учун республикамиз банклари фаолияти тугрисида …

Подробнее »

Банк рейтингини аниклаш усуллари

rert

 ХХ аср охирида хар бир сохада уз етакчиларини билиш истаги кучайди. Енг яхши корхона, енг яхши банк, енг яхши мутахассис, енг ривожланган туман, вилоят, мамлакат ва хоказолар. Уз урнини аниклаб олишга харакат килиш бизнесга хам хос. Бу сохада хам дастлабки унта енг йирик банк, ишончлилар орасида енг ишончли сугурта агентликлари, …

Подробнее »

Фоиз ставкалари ва уларни хисоблаш усуллари

64745

Кредитнинг асосий шарти олинган карз учун хак тулаш. Бу хак олинган карз йигиндисига нисбатан фоиз хисобида олинганидан уни карз фоизи ёки кредитнинг фоиз ставкаси деб юритилади. Бошкача килиб айтганда, кредитнинг фоиз ставкаси берилаётган кредитга нисбатан фоизда белгиланиб, кредитнинг нархини ифода етади. Кредит нархи, одатда, бир йил учун белгиланади. Фоиз ставкасининг …

Подробнее »

Рискларни аниклаш тартиби

risk

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини уз вактида олдини олиш буйича тегишли чоралар ишлаб чикиш имкониятини беради. Рискларни аниклаш уларнинг даражасини хисоблашдан бошланади. Риск даражаси муайян фаолиятда максад нимага йуналтирилганига караб зарарлар булишини ёки хужалик субектининг фаолият натижаси малум бир йукотишлар …

Подробнее »