14/06/2024

Тест топшириклари, масалалар ва саволлар банк иши темасида – мавзусида

10968950

«Банк иши» фанн: мустакил фан; мустакил предметига ега; мустакил методига ега; нотугри жавоб йук. «Банк иши» фани: банкларни ташкил етиш ва уларнинг фаолиятини тугатиш тартибини урганади; банкларнинг хукук; ва мажбуриятларини урганади; пул тизими хамда пул муомаласини ташкил етиш коидаларини урганади; нотугри жавоб йук. Банклар ваколатига караб куйидаги турларга булинади: емиссия …

Подробнее »

Марказий банкнинг асосий вазифалари

centr-bank

Монетар сиёсатни хамда валютани тартибга солиш сохасидаги сиёсатни шакллантириш, кабул килиш ва амалга ошириш. Узбекистон Республикасида хисоб-китобнинг самарали тизимини ташкил етиш ва таминлаш. Тижорат банклари фаолиятини тартибга солиш ва назорат килиш, уларга кредит бериш. Узбекистон Республикасининг расмий олтин-валюта резервларини, шу жумладан, келишув буйича хукумат резервларини саклаш ва тасарруф етиш. Давлат …

Подробнее »

Банк иши ва унинг давлат томонидан мувофиклаштирилиш

5

Банклар молия тизимида маблагларни истеъмолчиларнинг талаби, эхтиёжи ва имкониятига кура кредитлар бериш билан шугулланадилар, шунингдек, фаолиятларини тартибга солиб турувчи «Узбекистон Республикаси Марказий банки тугрисида», «Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги конунлар ва бошка купгина меъёрий хужжатларга буйсунишлари лозим. Янги ташкил килинаётган хар кандай банк Узбекистон Республикаси Марказий банкининг рухсатномасисиз уз фаолиятини …

Подробнее »

Банк фаолиятини ташкил килиш ва банк таркиби

sd

Банкларнинг бажарадиган вазифалари ва курсатадиган хизматлари хажми уларнинг катта-кичиклигига, устав капиталининг хажмига ва ихтисослашувига боглик. Улар уч хил булади: майда, урта ва йирик банклар (устав капиталининг хажмига караб булиши мумкин). Кичик ва урта банклар асосан майда ва урта хажмдаги хужалик субектларига хизмат курсатиб, бу банкларнинг асосий вазифаси хусусий шахслардан маблагларни …

Подробнее »

Банкнинг вазифалари нима? савол ва жавоб!

bank-1

Купчиликнинг тасаввурида банкнинг икгисодиётда тутган урни факатгина омонатларга маблагларни жалб килиш ва кредитлар беришдан иборат. Лекин замонавий банклар узларининг ракобатбардошлигини саклаш ва жамиятнинг талабларини кондириш максадида янги вазифалар бажаришни хам урганиши лозим. Бугунги кунда бу вазифалар куйидагилардан иборат (4-жадвалга каранг). Банк уз фаолияти жараёнида куйидаги хизматларни курсатади жисмоний ва юридик …

Подробнее »

Банк иши фанининг предмети ва обекти (Китоб 2009) Абдуулаев

bank

 «Банк иши» мустакил фандир. Чунки у узининг мустакил предмети, обекти ва методига ега. У: банк фаолиятининг хукукий асослари; банкларни ташкил етиш ва уларнинг фаолиятини тугатиш тартиби; банк фаолиятини тартибга солиш; банкларнинг хукук ва мажбуриятлари; банкларга васийлик килиш тартиби; банкларнинг молиявий ахволи; банк операсияларини амалга ошириш тартиблари; пул тизими хамда пул …

Подробнее »