14/06/2024
Главная / Иктисодиёт / Тест топшириклари, масалалар ва саволлар банк иши темасида – мавзусида

Тест топшириклари, масалалар ва саволлар банк иши темасида – мавзусида

 1. «Банк иши» фанн:
 • мустакил фан;
 • мустакил предметига ега;
 • мустакил методига ега;
 • нотугри жавоб йук.
 1. «Банк иши» фани:
 • банкларни ташкил етиш ва уларнинг фаолиятини тугатиш тартибини урганади;
 • банкларнинг хукук; ва мажбуриятларини урганади;
 • пул тизими хамда пул муомаласини ташкил етиш коидаларини урганади;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Банклар ваколатига караб куйидаги турларга булинади:
 • емиссия килувчи банклар;
 • йирик банклар;
 • тармоклар буйича банклар;
 • давлат банклари.
 1. Банклар операсияларни бажариш характерига караб:
 • тижорат банкларига булинади;
 • инвестисион банкларга булинади;
 • универсал банкларга булинади;
 • тармоклар буйича банкларга булинади.
 1. Мулк шаклига караб банклар:
 • регионлар буйича хизмат килувчи банкларга булинади;
 • аксионер (хиссадор) банкларга булинади;
 • урта банкларга булинади;
 • махаллий банкларга булинади.
 1. Фаолият микёсига караб банклар:
 • хусусий банкларга булинади;
 • давлат банкларига булинади;
 • майда банкларга булинади;
 • тижорат банкларига булинади.
 1. Куйида кайд килинган усулларнинг кайси бири «Банк иши» фанининг тахлил усулларидан хисобланади:
 • тизимли ёндашув;
 • таркибий ёндашув;
 • моделлаштириш усули;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Хизмат килиш доирасига караб банклар:
 • халкаро банкларга булинади;
 • шубаси бор банкларга булинади;
 • аралаш банкларга булинади;
 • емиссия килувчи банкларга булинади.
 1. «Банк» сузи италянча «Банка» сузидан олинган булиб:
 • «стол» деган манони англатади;
 • «пулли стол» деган манони англатади;
 • алмашиш шохобчаси маносини беради;
 • б + в.
 1. Банк-бу:
 • пул маблагларини узида мужассамлаштирувчи ва жамгарувчи йирик муассаса;
 • кредит берувчи йирик муассаса;
 • кимматли когозлар олди-сотдиси билан шугулланувчи муассасалар;
 • а + б.
 1. Банк бу:
 • юридик ва жисмоний шахслардан омонатлар кабул килувчи юридик шахсдир;
 • кабул килинган маблаглардан таваккал килиб кредит берувчи юридик шахсдир;
 • туловларни амалга оширувчи шахсдир;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Куйида кайд килинган муассасаларнинг кайси бири нобанк кредит ташкилотлари деб аталади:
 • ипотека компаниялари;
 • кредит карточкалари билан игугулланувчи компаниялар;
 • факторинг компаниялар;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Дастлабки банклар жиробанклар номи билан ХВИ асрларда (аникроги 1587 йилда):
 • Англияда ташкил топган;
 • Флоренгргя ва Венеггияда вужудга келган;
 1. е) Германияда ташкил етилган;

г) Японияда ташкил топган.

 1. Куйида кайд килинган банкларнинг кайси бири собик Иттифок банк тизимига кирган?
 • Иттифок давлат банки;
 • Иттифок курилиш банки;
 • Иттифок ташки иктисодий алокалар банки;

г) а + б + е.

 1. Узбекистонда банк тизими:
 • уч погоналидир;
 • бир погоналидир;
 • икки погоналидир;

г) турт погоналидир (Республика. вилоят, туман, корхона).

 1. «Узбекистон Республикаси Марказий банки тугрисида» ги Конун:
 • 1995 йил 21 декабрда кабул килинган;
 • 1994 йил 21 декабрда кабул килинган;
 • 1993 йил 21 декабрда кабул килинган;
 • 1992 йил 21 декабрда кабул килинган.
 1. «Банклар ва банк фаолияти тугрисида»ги Конун:
 • 1995 йил 25 апрелда кабул килинган;
 • 1996 йил 25 апрелда кабул килинган;
 • 1994 йил 25 апрелда кабул килинган;
 • 1993 йил 25 апрелда кабул килинган.
 1. Узбекистон банклари Ассосиасияси:
 • 1992 йил июлда ташкил етилди;
 • 1993 йил июлда ташкил етилди;
 • 1994 йил июлда ташкил етилди;
 • 1995 йил июлда ташкил етилди.

Назорат учун саволлар Бакн иши мавзусида

 1. «Банк иши» фани нимани урганади?
 2. «Банк иши» фани кандай усуллардан фойдаланади?
 3. Банк деганда нимани тушунасиз? Нобанк кредит ташкилотлари хакида нималарни биласиз?
 4. Банкларнинг ривожланиш тарихи хакида нималарни биласиз?
 5. Узбекистон Республикасида банк тизими кандай ташкил етилган?
 6. Банкнинг хозирги замон иктисодиётидаги роли кандай?
 7. Банк кандай хизматлар курсатади?
 8. Нима учун банклар пул ишлайди, карз олиш билан бирга карз хам беради?
 9. Сунгги йилларда банк ишида кандай узгаришлар содир булмокда? Банк бошкарувчилари узларини кандай тутишлари лозим?
 10. Янги банк очиш учун нималар талаб килинади? Чартер нима?
 11. Майда ва йирик банк деганда нимани тушунасиз? Улар таркибан бир-биридан нима билан фарк килади?
 12. «Банк холдинг» компанияси деганда нимани тушунасиз?
 13. Узбекистон банклари Ассосиасияси качон ва нима максадда ташкил етилган?
 14. Банкда кандай лавозимлар бор ва уларга кандай еришиш мумкин?
 15. Банк фаолиятини давлат томонидан мувофиклаштириб туриш зарурияти нимада?
 16. Банк фаолиятидаги кайси жихатлар ёки вазифалар давлат назорати остида туради?
 17. Банк фаолияти тугрисида Узбекистоннинг кайси конунларини биласиз?

Яна маълумот

risk

Рискларни аниклаш тартиби

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини …