24/07/2024
Главная / Маданият / Табий овкатлантирилаётган болаларнинг озука инградиентларига булган талаби

Табий овкатлантирилаётган болаларнинг озука инградиентларига булган талаби

Малумки болалар дастлабки ёшида нихоятда интенсив усадилар. Шунинг учун хам илк ёшдаги болаларнинг озука инградиентларига булган талаби катта ёш­даги болалар инградиентларига тубдан фарк килади.

Боланинг енергияга булган талаби ундаги:

1. асосий модда алмашинуви.

2. Унинг харакати активлигини ва тана харорати доимийлигини, ва

3. Нихоят, усишини таминлаши керак.

Шунинг учун хам бу талаб бола ёши канча кичик булса шунча катта ва у 6-йгача 481 кДж /115 ккал/ кг/сутка /. 7-ойликдан- 12-ойгача еса 460 кДж /ПО ккал/ кг/счтка/ атрофида булиши керак (В.Е. Поляков ва бошкалар 1992 и).

Боланинг оксилларга булгаи талаби хам катталарникидан фарк килади. Аникланишича 1-ёшгача булган болаларнинг тукималарини уз-узидан янгиланиши учун суткада хар бир килограмм массаслга 0,9 г оксил керак булади. 1-3 ёшли болаларда еса 0,8 г, мактабгача ва мактаб ёшидаги болаларда еса бу курсаткич 0,7 граммга тенг. Вахоланки, катталарда барча физиологик талабларни кондириш учун керак булган енг минимал хавфсиз оксил микдори еркаклар учун 0,57 г/кг/суткани, аеллар учун еса 0,52 р/кг/суткани ташкил килади холос. Шунинг учун хам болалар олиши керак булган оксил микдори оптимал булиши, яни болани гармоник усиши ва ривожланишини таминлай олиши керак.

1 ёшгача булган болаларнинг оксилга булган талаби знг оптимал курсаткичи бизнинг фикримизча кунидагича:

а. Кушимча овкат киритилгунга кадар -2,0- 2,5 г/кг/суткада.

б. Кушимча овкат киритилгандан кейин -2,6- 2,9 г/кг/суткада (В’.Е. Поляков ва бошкалар 1992 и).

Бошка муаллифлар буйича еса 6-ойдан-1 ёшгача булган болаларда бу курсаткич 3-4 г/кг/с> ткада, 1 ёшдаи катта болаларда еса 4- 4,5 г/кг/суткада микдорида берилган

(И.М. Воронсов, А.В. Мазурин 1986 и, М.Я. Студиникин, К.С. Лададо 1991 и). Айни пайтда халкаро согликни саклаш ташкилоти (ХССТ) 1972Й манбаларида еса бу курсаткичлар 1-чи ёшининг 1-чи чорагида – 2,4 г/кг/суткада 1-чи ёшининг 2-чи чорагида – 1,85 г/кг/суткада  1-чи ёшининг 3-чи чорагида – 1,62 г/кг/суткада 1 -чи ёшининг 4-чи чорагида – 1,44 г/кг/суткада. Бизнинг фикримизча бу курсаткичларни ва 10 таблисадаги ХССТ (1989Й) норматив курсаткичларини ёши 6 ойдан катта болалар талабларининг минимал чегараси сифатида талкин кдишнган макулрок.

Бир ёшгача булган болаларнинг ёгга булган талаби хам уларнинг ёшига караб аникланади ва улар куйидагича:

бола ёшинниг 1-чи чорагида — 6,5 г/кг/суткада

бола ёшининг 2-чи чорагида — 6,0 г/кг/суткада

бола ёшниинг 3-4-чи чорагида — 5,5 г/кг/суткада тенг.

Илк ёшдагй болаларнинг углеводга булган талаби 13 г/кг/суткада ташкил килади Хеч качон углеводларга булган талабини оксил ёки ёглар хисобига, ёки аксинча. гулдириш тавсия етилмайди. Углевод микдорини боланинг суткалик радионида купайтириш еса улардаги ошкозон ости безининг амилаза, хамда ичак дисахаридаза ферментларикинг активлигини хали сустлиги хисобига нажасни суюклашишига. ич кетишига олиб келади.

Табиий овкатлантирилаётган болага токи кушимча овкат киритилгунга кадар озука инградиентлари, яни оксил, ёг, углевод узаро нисбати: 1 : 3 : 6 га, ку­шимча овкат киритилгандан кейин еса 1 : 2 : 4 га тенг булиши керак. Бу уз навбати бир ёшгача булган болаларда ешига мувофиж овкатлантиришни таминлайди.

БИР ЁШГАЧА БУЛГАН БОЛАЛАРНИНГ ОКСИЛ ВА АЙРИМ МОДДАЛАРГА БУЛГАН ТАЛАБИ.

Таблиса № 10

  ёши (йиллар)
0,0-0,5 0,5-1,0
1 .Тана курсаткичлари огирлиги кг, буйи см

2.Озука махсулотлари енергия ккал/кг

ккал/суткада

оксил г/суткада

Витамин А ретинол еквивалент (РЕ)

Бетта-коротин мг

Ретинол МЕ

Витамин Д мкг

МЕ

Витамин Е мг-а-токоферол (ТЕ)

МЕ

Витамин К мкг

Аскорбин кислотаси мг

Тиамин        мг

Рибофлавин мг

6,0

6,0

108

650

13

375

2,25

1250

7,5

– зоо –

3

4,5

5,0

30

0,3

9,0

7,1

98

850

14

35

2,25

1250

10,0

400

4

6,0

10,0

35

0,4

Ниасин мг ниасин еквивалент (НЕ)

Витамин В6 мг

Фолий кислотаси мкг

Витамин В 12 мкг

Калсий мг

Фосфор мг

Магний мг

Темир мг

Рух мг

Ёд мкг

Селен мкг

 

0,4

5

0,3

25

о,з

400

300

40

5,0

40

10

 

0,5

6

0,6

35

0,5

600

500

60

610

5,0

50

15

Фоод анд Нутритион Боард, Натионал Рескарх Коункил. Рекоммендед Диктару Аллоwанкес Тентх Едитион. Wашингтон: Натионал Академй оф Скиенкес 1989. (малумоти буйича иганди),

КУШИМЧА ОВКАТЛАНТИРИШ

Бола 4-6 ойга тулгунга кадар она кукрак сути уни барча озека ингради-:нтларига, витаминлар, микроелементларга булган талабини кондиради. 4-6 ойдан сейин еса соглом табий овкатлантирилаётгаи болалар бир катор махсулотларни, 1ни темир, мис, калсий, коболт, фосфор, магний, марганес ва х.к.о. тузларни шритишимизга мухтож булади Айни озика инградиентларни асосан усимлик яни чева, сабзавот, дон махсулотлари тутганлиги хисобига, дастлабки кушимча овкат ;ифатида шу махсулотлардан тайерланган таомлар киритилади. Бу махсулотлар

таокибидаЧалласт модсалар, айникса клетчатка ва х.к.о. тутганлиги сабаби, улар ошкозон-ичак системаси фаолиятини хам яхшилайди. Кушимча овкатлар болага кам микдорда киритилишига карамасдан улар юкори микдордаги енергия тутади ва болани секин аста янги озука махсулотларни (таомларни) киритиш учун асосий омил булади. Бу еса уз навбатида болани келгусида. умумий овкатлантиришга, яни кукракдан ажратиш жараёнини асоратсиз кечишини таминлайди.

Болага дастлабки кушимча овкатни киритишда (ва ундан кейнгиларини хам) бериладиган таом гомоген булишини таминлаш зарур. Иккинчи кушимча ов-кат еса биринчи кушимча овкатга бола обдан ургангандан сунг киритилиши лозим. Кушимча овкатларни кукракдан емизмасдан олдин бериш еса, болани у ёки бу ов­катга ургатишда ахамияти катта. Болани ёши катталашиши билан секин аста суюк, ундан кейин еса чайнашни талаб килувчи каттик озука махсулотларини киритили­ши керак. Иложи борича кушимча овкатни кошикчадан бериш лозим, чунки сургич билан бокиш болани келгусида онани емишига уз тасириии албатга курсатади. Умуман гудак ёшидаги болаларга уларни тинчлантириш максадида сургичлар ту-тиш максадта номувофик еканлигини назарда тутиш лозим.

Биринчи кушимча овкат дастлаб 3 – 5 чой кошик микдорида берилади ва албатта божани нажасини кузатиб борилади. Агар боланинг нажаси узгармаса, ик-кинчи-учинчи кундан бошлаб овкат микдори кунига 40-50 гр орттириб борилади.

Кушимча овкатларни тури, усули, сифатида биз шу кунгача кулланиб ке-линган ва узини амалиетда оклаган, ортикча сарф харажатларни талаб килмайдиган усулни. хамда халкаро WЕЛЛСТАРТ томонидан таклиф килинган усулларини келтиришни лозим топдик.

Биринча кушимча овкат 4 – 6 ойликдан сабзавот пюреси сифатида кирити-лади. Бунда иложи борича гаорени 2-3 сабзавот махсулотларидан (картошка, сабзи, карам, ковок, (кабачка), ловлаги) тайерлаб унинг мнкдорини секин аста 1-йилнинг охирида 180 – 200 граммгача етказиб борилади. (11-чи таблисага каранг):

Иккинчи кушимча овкат сифатида еса дастлаб 5 % манная буткаси сунг 10 % манная буткаси берилади. Бу буткаларга кирилган сабзи, ковок, лавлаги кушиб “пушти” бутка сифатида бериш еса максадга мувофик. Еки саноатда ишлаб чикари-лаетган “Малиш”, “Колобок”, “Крусинка”, “Нестле” ва х.к.о. буткаларини 1-2 чой кошикдан бериб бошлаб, 7- ойликдан 100,0- 150,0 гр, йилии охрида еса 200,0 гр ет-казиш (11 -таблиса).

Иккинчи кушимча овкатни бола албатта биринчи кушимча овкатга урган­гандан сунг киритилади. Биринчи кушимча овкатни киритишга еса одатда 3 – 4 хаф-та керак булади. Хеч качон 1 – 2-чи кушимча овкатларни бирин-кетин бериш тавсия етилмачди Биринчи кушимча овкат билан иккинчи кушимча овкат уртасида болани кукракдан бокилиши лозим.

Чакалокнинг 6 – 7 ойлигидан бошлаб ёгсиз гушт кайнатмасини (микдори 50 мл ор-тмаслиги керак) берилади. Бу махсулот ошкозон секресиясини стимуллайди. Гушт каинатмаси сабзавот буткалари билан берилиши максадта мувофик. 7-7,5 ойликдан оошлаб гушт фарши киритилиб (20-30 гр), уни 10- ойликдан фрикаделки билан алмаштирилади ва охрида еса (12-‘ойдан) пар да пиширилгаи катлеталар, тефтеллар киритилади. Нон махсупотлари 8- ойликдан ок ундан тайёрланган сухариклар си­фатида ёгсиз гушт булёнида ёки сабзавот кайнатмаси билан киритилгани максадта мувофик. Колган озука махсулотларини киритиш усупи хам юкорида келтирилган тартибда берилиши керак, уларнинг киритиш вакти еса 11-чи таблисада келтирилган. Сигир сутини еса бола кукракдан ажратилаётган даврда, бола кундалик радионига киритилгани макул. Кефирни еса В..Е. Поляков ва бошкалар (1992 и) 5- ойдан киритишни тавсия етадилар. Бизнинг фикримизча бу кушимча овкат турини 8- ой­дан кушилгани максадга мувофик (учинчи кушимча овкат сифатида).

КУШИМЧА ОВКАТ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИ КИРИТИШ ВАКТЛАРИ.

(И.М. Воронсов, А.М. Мазурин- дан олинган 1986 й).

11-Таблиса.

ТАОМ НОМИ БОЛАНИНГ ЕШИ (ойларда)
Киритилган ёки пиширилган олма

Тухум сариги

Творог

Сабзавот пюреси

1:1 нисбатидаги сабзавот кайнатмаси ва сутда

Пиширилган 5% манная буткаси

Сарикёг(З-Зг)

8-10% манная буткаси

Сули, гречка ва гуручдан пиширилган буткалар Гушт булони

Гушт фарши

Гушт фрикаделкаси

Гушт котлети

5

4,5-5

5

4,5-5

 

5-5,5

5-5,5

5,5-6

6-7

7

7

10

12

*Айни пайтда “Нестле” буткаси биринчи кушимча овкат сифатида хам киритиш мумкин. “Нестле” буткасининг бугдой унли, бугдой-бананли ва гуруч унли аралашмаларини 4-6 ойдан, бугдой унли ва 3-та турдаги мевали хамда бугдой-асалли аралашмаларни еса 6-ой ва ундан катта ёшдаги болаларга кушимча овкат сифатида берилади.

Бу буткани тайёрлашда ишлатиладигаи “Нестле” кукуни ва сув микдори. бокиш сонини куйдаги таблисада келтирамиз:

Болани ёши Сув – мл «Нестле» микдори Бокишлар сони
4-5 ой 6 ой ва ундан катта 125 150 40 ф (7-ош кошик) 50 гр (9 – ош кошик) 1- марта 1-2 марта

Бу буткани бола кундалик расионига киритишнинг дастлабки кунларда 20 гр “Нестле” кукуни (4-ош кошик) ва 130 мл сув олиниб секин аста коритилгани макуп. Бу турдаги буткалар Битаминлар (А, Д, Е, К, В1, 82, В5, В 12, фолий кислатаси, ниасин хамда макро-, микроелементлар: Са, Р, На, К, темир) билан бойитилган. Шунинг учуй хам бола кундалик расионида бу махсулотларнинг булиши унинг усиши ва ривожданишида алохида урин тутадн. (5-10 % манная буткасига нисбатан  юкорида курсатилган умумий коидаларга амал килинганда болани кушим овкатга ургатиш ва уни кукракдан ажратиш осон кечади. Болага кушимча овкатни секин аста киритилиб бориши уз навбатида сут секресиясини сусайишига олиб келади. Шундай килиб гудакни 1 – ёшгача ва ундан кейин хам бола ва она учун кандай асоратларсиз кукракдан бокиш мумкин. Бу борада куйидаги 12, 13, 14- таблисаларда келтирилган малумотлардан хам фойдаланиш мумкин.

Яна маълумот

grudnoe-vskarmlivanie_1

Она овкатининг кукрак сути микдори ва сифатига тасири

Малумки, кукрак сутининг тартиби, унинг микдори, лактасия жараёнининг давомийлиги куп холларда онанинг овкати ва кун …