13/04/2024
Главная / Маданият / Табиий овкатлантириш болаларни – чакалок

Табиий овкатлантириш болаларни – чакалок

Болани соглом усиши ва ривожланишдаги мухим омиллардан бири бу  сифат ва микдор жихатидан тулаконли овкатлантиришдир. Сифат ва микдор жихатидан тугри овкатлантириш гудакнинг гормоник усиши ва ривожланиши, ташки мухитнинг узгариб борувчи факторларига мослашуви, хамда юкори иммунологик резистентлигининг асосий гарови.

original_0

Болага бериладиган овкат таркиби узининг сифати ва микдорига нисбатан, гудак ошкозон-ичак системаси адаптасион хусусиятларига, хамда модда алмашинуви жараёни даражасига мое булиши керак. Бундай овкатлантириш А.А. Покровский томонидан мувофик овкатлантириш консепсияси сифатида талкин килинган.

Бу консепсияга биноан бола организми хаёти фаолиятини нафакат унга етарли микдордаги енергия ва оксил киритиш юли билан, балки овкат таркибида киритиладиган куп сонли барча алмаштириб булмайдиган факторларнинг микдори ва уларнинг узаро микдор нисбатларини мувозанатли киритиш хисобига тугри ташкил килиш мумкин, чунки бу факторларнинг миктори, сифати ва узаро нисбати организмда алохида спесифик рол уйнайди.

Айни пайтда киритилаётган овкат сифа­ти ва микдори бола организми фуксионал ва биокимёвий хусусиятларига хам мос булиши шарт. Бошкача килиб айтганда мувофик овкатлантиришнинг асосий тарти­би бу овкатнинг кимёвий таркиби бола организмидаги ферментлар констеллясиясига мос булиши керак. Илк ёшдаги болалар организми физиологик, морфологик, биокимевий хусусиятларига тула мое келадиган озука бу она сутидир.

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …