27/05/2024
Главная / Иктисодиёт / Рискларни аниклаш тартиби

Рискларни аниклаш тартиби

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини уз вактида олдини олиш буйича тегишли чоралар ишлаб чикиш имкониятини беради. Рискларни аниклаш уларнинг даражасини хисоблашдан бошланади.

Риск даражаси муайян фаолиятда максад нимага йуналтирилганига караб зарарлар булишини ёки хужалик субектининг фаолият натижаси малум бир йукотишлар билан тугаши ёки юкори даромад олипш мумкинлигини ифодалайди. Ана шу риск даражаси ва у билан боглик йукотишлар ехтимолини аниклашнинг бир неча усуллари мавжуд:

 • експерт(субектив) бахолаш усули;
 • статистик усул;
 • тахлилий (комплекс) усул.

Експерт бахолаш усули рискни тахлил килувчи иктисодчи (експерт)нинг малака даражасига асосланади. Бунда банкнинг фаолиятида утказилган барча операсиялар буйича мавжуд малумотлар тахлил килиниб, имкони борича купрок йукотишларга олиб келиши мумкин булган операсиялар тахлилга жалб килинади. Шу жараёнда банкнинг узидаги, шунингдек, булиш ехтимоли булган йукотишлар ва уларнинг давр оралиги аникланади:

Й=ЙХ/Н

Бу ерда:

Й– йукотишлар даражаси (коеффисиентда);

ЙХ– йукотишларга олиб келувчи холатлар сони;

Н – тахдилга жалб килинган холатларнинг умумий сони.

Формуладаги Н банкнинг факат йукотиш, зарарларга олиб келиши мумкин булган операсияларнинг сонини емас, балки барча операсияларни, жумладан, фойда келтирувчи операсияларни хам уз ичигаолади.

Йукотиш даражаси 0 < Й < 1 оралигида булади. «Й» канча «0» га якин булса, риск даражаси шунча кичик булади. Агар «Й» канчалик «1» сонига якин булса, риск даражаси шунчалик юкори булади.

Статистик усул курилиши мумкин булган зарарлар ехтимолини • вариасия коеффисиенти (В) ни хисоблаш ёрдамида аникланади:

risk

яни уртача квадратик фаркланиш;

х кузатишга жалб килинган операсиялар ва улардан кутилаётган натижа;

¯х -барча операсияларда кутилаётган уртача натижа;

н операсиялар сони.

Бу коеффисиент хам 0 дан 1 гача узгаришда булади ва у канчалик юкори булса, фаркланиш ёки риск даражаси шунчалик юкори булади. Проф. Ш. Абдуллаева ушбу коеффисиент даражасини бахолашда куйидаги интерваллардан фойдаланишни тавсия етади.”

0,10 гача-кам (сезиларли булмаган фаркланиш);

0,10-0,25 меёрида ёки сезиларли фаркланиш;

0,25 ва ундан юкори катта фаркланиш.

Вариасия коеффисиентининг даражаси банк томонидан амалга оширадиган операсиялар буйича риск даражасининг паст ёки юкори булишига боглик. Яни банкнинг операсиялари буйича риск даражаси вариасия коеффисиентига тугри пропорсионалдир. Шу САбабли банк уз фаолиятида рискни камайтириш ва банк ликвидлилигини ошириш учун уз маблагларини фаркланиши енг кам булган операсиялар (вариант)га куйишга харакат килиши керак. .

Тахлилий-комплеке усули уйинлар назариясини куллашга асосланади. У банкнинг нафакат уз харакатларини, шунингдек, атрофидаги контрагентларнинг хам амалга ошириши мумкин булган барча мукобил харакатларини куриб чикишни такозо етади. Уйинлар назарияси унсурларидан фойдаланган холда вазифаларни хал килиш жараёни жуда улкан ва мураккаб булиб, жуда куп вакт сарфлашни талаб етади.

Банк буйича йул куйилиши мумкин булган риск даражаси ёки курсаткичи (Кр) куйидагича хисобланади:

101

Бу ерда:

Кр банк буйича йул куйилиши мумкин булган риск даражаси;

 • шу банкнинг барча операсиялар буйича куриши мумкин булган зарарлар йигиндиси;

КМ банкнинг уз маблаглари;

Е банк ташки рисклариниш мсёрий коеффисиенти.

Халкаро амалиётда ташки рискларни тахлил килишнинг икки боскичли тизими мавжуд. Биринчи боскичда мамлакатдаги умумий иктисодий вазият тахлил килинади, иккинчи боскичда мамлакатдаги рискнинг умумий даражаси куйидаги курсаткичлар ёрдамида хисоблаб чикилади:

 • ялпи миллий махсулотнинг усиш суратлари;
 • жон бошига тугри келадиган ЯИМ ва унинг усиш суратлари;
 • инфлясия даражаси;
 • ишсизлик даражаси;
 • давлат бюджетининг такчиллиги;
 • инвестисияларнинг самарадорлиги;
 • иктисодиётнинг ракобатбардошлиги;
 • савдо ва тулов баланслари;
 • сиёсий хатар даражаси ва бошкалар.

Мамлакатдаги рискларни тахлил килганда жахондаги купгина етакчи мамлакатларнинг статистика хизматлари томонидан махсус елон килган айрим курсаткичлар буйича експерт бахолари ва рейтингларидан хам фойдаланилади.

[267Ж. Банкнинг кредит фаолияти уни бошка банк булмаган ташкилотлардан фаркловчи асосий мезонлардан биридир. Жахон амалиётидан малумки, банк фойдасининг асосий кисми кредит билан боглик. Шу сабабли йирик кредитларнинг кайтарилмаслиги банкнинг синишига сабаб булиши мумкин.

Банклар фаолиятини тугри ташкил килиш, ехтимол килинадиган рискларни минималлаштириш масалаларидан бири кредит рисклари, уларнинг даражаларини аниклаш ва тахлил килишдан иборат.

Юкорида такидлаб утилганидек, кредит риски деганда карз олувчи томонидан кредит шартномаси шартларининг бажарилмаслиги, яни кредит суммасининг (кисман ёки тулик) ва у буйича фоизларнинг шартномада курсатилган муддатларда туланмаслиги тушунилади. Кредит рискини аниклашда куйидаги формулалардан жуда кенг фойдаланилади:

202

Харакатда булмаган активлар 90 кундан кам булмаган ва ундан ортик муддат ичида даромад келтирувчи активлар, шу жумладан, кредит куйилмалари.

Хисобдан чикарилган кредитлар банкка кайтарилишидан бутунлай умид узилган ва зарарлар сифатида хисобдан чикарилган кредитлар.

Реал кредит рискини аниклаш учун, енг аввало, кредит сарф килиниши мулжалланаётган лойихани яшашга кобилиятлилиги кафолатланиши лозим. Агар тахлил натижасида лойиханинг келажаги

яхши деб топилса, унда кредит учун таклиф килинаётган гаровнинг сифати ва бахоси тахлил килинади. Гаровни тахлил килиш жараёнида риск даражаси аникланади. Чунки гаровнинг киймати ва хужжатлари мухим рол уйнайди. .         .

Кредит рискининг хакикий даражаси (КрХ) куйидагича аникланади:

Кр=ТМК/БК

Бу ерда:

КР кредит рискининг хакикий даражаси;

ТМК туланмаган кредитлар;

БК берилган кредитлар.

Кредит рискининг хакикий даражасини аниклашда риск коеффисиентидан фойдаланиш мумкин (55-жадвал ).

55-жадвал.

Риск коеффисиентини аниклаш тартиби

Курсаткичлар Улчов бирлиги Вариантлар
И ИИ
1. Банкнинг уз маблаглари млн.сум 10000 60000
2. Ехтимол килинаётган йукотишларнинг максимал суммаси млн.сум 6000 24000
3. Риск коеффисиенти (2к:1к) коеф. 0,6 0,4

Куриб турибмизки, 11 вариант буйича капитал куйиш (ёки кредит бериш) риски И вариантга нисбатан 1,5 марта кам (0,6:0,4=1,5). Риск коеффисиентини тугри тахминлаш бериладиган кредит суммасини оптималлаштириш йулларини ишлаб чикишга, кредит рискларини минималлаштиришга ёрдам беради.

|268|. Мижознинг кредитга лаёкатлилигини аниклаш боскичида бериладиган кредит буйича риск даражасини куйидаги кредитлаш жараёнини тавсифловчи чизмага асосланиб хомчут килиш мумкин (36-чизма).

Рисксиз зонада йукотишлар йук, яни унинг даражаси «0»га тенг. Бу холда фойда даражаси юкори булади. Булиши ехтимол килинадиган риск олдиндан аник булган, юкори даражада хавф тугдирмайдиган риск булиб, унинг даражаси сезиларсиз, доимо олинадиган фойдадан паст булади.

Критик риск зонаси йукотишлар булиш хавфи борлигини ифодалайди, олинадиган фойдадан бир кисмининг бирон жараён учун йуналтирилганлигини ва шу маблагларнинг кайтиб келишида хавф борлигини ифодалайди.

Риск туфайли йукотишлар микдори (суммаси)га караб риск зонасини аниклаш мумкин (56-жадвал).

56-жадвал.

Риск зоналари

Ютуклар Йукотишлар
Йукотишлар умуман йук Булиши ехтимол рисклар зонаси Критик риск зонаси Халокатли риск зонаси Максимум риск зонаси (йукотишлар)
Рисксиз зона Тушум булади Иукотиш хавфи бор Иукотишлар булиши аник Мулкни хам йукотиш холати.
Фойда

Халокатли риск аник йукотишлар мукаррарлигини ва банкнинг фойдаси мулкий зарар билан якунланишини ифодалайди.

Кредитларни шу тарика, яни риск зоналари буйича туркумлаш кредитни хавфли зонага тушишининг олдини олиш, кредит рискларининг даражасини камайтиришга имкон яратади.

Банклар маблаглар йуклиги туфайли юзага келадиган туловга кобилиятсизлик, молиявий ва хужалик фаолиятини давом еттириш имкониятига ега булмаслик каби рисклар (хатар)дан ехтиёт булишлари лозим. Агар банк берилган кредит талабномасини яхшилаб тахлил килмасдан, жуда катта микдорда кредитлар берган булса, уларнинг кайтмаслик ехтимоли мавжуд булса, бундай «ёмон» кредитлар банкка катта зарар келтириши мумкин.

Яна маълумот

909

Банк фоизи ва ундан фойдаланиш механизми

Суда фоизи вактинча муддатга берилган кийматдан фойдаланганлиги учун туланадиган узига хос туловдир. Унинг туловчиси хам, …