14/06/2024
Главная / Маданият / Рахит касалики – ташхис ва табобат

Рахит касалики – ташхис ва табобат

Рахит жадал усиб бораётган 2 ёшгача булгап болалар касаллигм хисоблаиади. Рахит умум организмда моддалар апмашинуви, реактивлик жараёни узгариши билан кечиб, бемор болада касалликларга карши курашиш холатлари пасайган булади.

Рахит касалиги бола организмини витамин Д, калсий, фосфор, магний каби катор микроелементлар ва бази аминокислоталар билан етарлик таминланмаслиги натижасида келиб чикади. Кайд етилган етишмовчиликларга боланинг чала ту рил и ши, ферментатив етилмаганлик, хазм азо, буйрак ва ендокрин (калконсимон олди ва калконсимон бези), безлар фаолиятини узгариши, хамда инфексией касалликлар хам замин яратиши мумкин.

raxit

Рахитда витамин Д етишмаслиги сабабли фосфор, калсий модда алмашинуви бузилиб, улар ичакдан етарли сурилмайди ва конда, хужайрадан ташкаридаги суюкликда ва суякда фосфор калсий микдори камаяди. Буйрак оркали фосфатларнинг чикарилиши купайиб, асидоз холати юзага кслади. Бу холат фосфор-калсий тузларини суякларни усиш зонасига йигилишига тускинлик килиши билан бир каторда, уларни суякдан ювилиб чикарилишини кучайтиради. Шулар билан бир каторда оксил алмашинуви хам бузилиб, сийдик оркали мухим аминокислоталариинг чикарилиши узгарган оксил минерал комплексини пайдо булишига олиб келиб, нормал остогенез жараёнига тускинлик килади. Натижада суяк юмшок, егилувчан, шакли онсонгина узгарувчан булиб колади.

Рахит касаллиги белгилари купинча боланинг 1-1,5 ойлик даврида бошланса хам, 1 ёшга тулгунча касалланиш хавфи сакланади. Касалликнинг бошланиш даврига вегетатив асаб тизими функсионал холатининг бузилишига хос белгилар кузатилади. Бемор бола тез чучийдигап, безовта, серхархаша булиб кллади. Уйкуси бузилиб уйкуда, айнпкса каттик. товуш, ёркип нур тасирига сескаииб тушадиган булиб колади. Шулар билан бир каторда бола бехдс куп терлаб, ёстиги-кийимлари хул булиб, беморни безовта килади. Бола бошини ёсшкха ишкалашидан енса сохасидаги сочлар тукила бошлайди. Капа ликнлдок. четлари бироз юмшая бошлайди. Бу давр 2-3 хафта давом етади.

Касаллик вактида аникланиб, даволанмаса уни кучайиб, авжига чиккаи даври бошланади. Бунда юкоридаги узгаришлар янада ривожланиб, касалликка хос суяк тизими узгаришлари ва ички азолар фаолиятини бузилишлари кузатиладп. Катта ликилдок четлари юмшаб, беркилиб бориши секинлашади.

Бош чаноги чоклари юмшаб, айпикса енса сохасида краниотабес пайдо булади. Остеойд тукималар гиперплазияси сабабли пешона ва чакка дунгликлари пайдо булиб, бош квадрат, думбасимон шаклига ухшаб колади. Бунда агар факат пешона дунги буртиб чикса, бунга «олимпия пешонами» дейилади.

Рахитда кукрак кафаси формаси хам узгаради. Агар бунда ковургалар бироз юмшаб, мушакларнинг тонуси пасайиб колса, диафрагма бириккан жойлари ичкарига тортилиб колади ва чукур егатча (Филатов Гаррисон егатчаси) пайдо булади. Ковургалар суяк кисмини тогай кисмига утиш кисмида ярим шарсимон йугонлашиши кузатилиб, буни рахит тасбехи дейилади. Болаларда кечки рахитда ясси тос белгиси пайдо булиши мумкин.

Тугма ёки вактли пайдо булган юрак нуксонида кукрак кафасининг юрак усти сохасида юрак букури пайдо булади, яни кукрак кафасининг юрак устки ковургалар кийшайиб кутарилган ходда булиб колади.

Рахитда умуртка погонасида ёйсимон кийшайиши (кифоз) кузатилади. Аммо бу кийшайиш беморни горизонтал холатида тугриланади ва шу билан туберкулёз спондилитидаги умуртка кийшайишидан фаркданади.

Рахит касаллигида билак суягининг пастки кисмида осгеод тукималарнинг усишидан бироз йугонлашуви кузатилиб, (буни куздан кечирганда ёки пайпаслаб аниклаш мумкин) бунга “рахит билак узуги” деб аталади. Худди шу холат кул ва оёк бармокдарида хам булиши мумкин, бунга “рахит марварид иплари” деб аталади. Рахитда товук кукрагига ухшаш кукрак кафасиниш кийшайиши хам мумкин, бунда туш суяги олдинга чиккан булиб, кукрак кафаси икки ён томондан кисилган булади. Рахитда кукрак кафасининг бошка бир шакли «косиб кукраги» белгиси кузатилиб, бунда туш суягининг айникса пастки ханжарсимон усимтаси олддан ичга ботган булади.

Мушаклар тонусини пасайиши натижасида статик ва харакат фаоллигипи ривожланиши оркада колиб, “бакасимон корин”, “уйноки бугим” белгиларини пайдо булишига олиб келиши мумкин. Рахиг касаллигида суяклар юмшоклиги туфайли, айникса бола юришни бошлаган даврларида тана огирлиги тасирида оёклар О-симон ёки Х-симон шаклда кийшайиб, колиши мумкин. Худди шундай рахитга ухшаш суя к деформасиясини болаларда 2 ёшдан кейин кузатилиши, буйрак рахитига хос (фосфат диабет, Дебре Де Тони Фанкони касаллиги) булиши мумкин. Шулар билан бирга рахитда сут тишлари чикиши кечикиб, тишни чикиш вакчи ва тартиби бузилади.

Касалликнинг тузалиш (реконвалессент) даврида кузатилган рахитдагп узгаришлар оркага кайтиб секин аста йуколиб боради ва организмнинг нормал холати тикланади. Базан бемор рахитдан чузалиши, аммо суяклар ва мушаклардаги шакл ва функсионал узгаришлар сакланиб колиши мумкин. Бунга рахитнинг колдик даври дейилади.

Рахит 3  хил огирликда кечади:   1-енгпл  хплида  вегетатив  асаб  ва суя к тизимида бирозгина    узгаришлар      кузатилади.      П-ургача      огир      ва      Илл-онип хилида       касалликдаги  узгаришлар  уртача даражада  ски   ривожлашап   булади Касалликнинг    кечиши    уткир,    ярим    уткир,    ресидпвли    булади.     Купипча рахитпинг аста-секип ривожланиши кузатилади.

Ташхиси. Клиник кузатув билан бир кдторда биохимик текширишда рахич касаллигида к,он зардобида умумий калсий (нормада 2,44 ммол/л) ва анорганик фосфор (нормада 1,3-2,3 ммол/л) микдорини камайиши, ишкорий фосфогаза фаоллигипи 200 Ед/мл дан ошикиги, паратгармон консеитрасиясини ошиклиги, спйдикда калсий урия ва аминокислоталар микдорининг ошиклиги хосдир. Рентгенограммада рахитда ендохондрал суякланиш сохаларида остеопороз холати, метафиз ва епифиз оралигидаги тешикнинг катгалашуви хисобига метафизнинг кенгайиши, суякланиш нукталарппинг ноаниклиги кузатилади.

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …