14/06/2024
Главная / Иктисодиёт / Пул окими ва унинг кредитга лаёкатлиликни бахолашдаги роли

Пул окими ва унинг кредитга лаёкатлиликни бахолашдаги роли

Пул окими мижознинг уз харажатларини коплаш ва карзларини уз ресурслари хисобидан тулаш кобилиятини ифодаловчи улчамдир. Бошкача килиб айтганда, пул окими мижознинг кредитга лаёкатлилигини бахолашда кулланиладиган усуллардан биридир. Уни куллаш мижознинг жорий даврдаги оборот маблагларини тавсифловчи хакикий курсаткичларга асосланади. Айнан шу жихати билан пул окими тахлили хисоботдаги колдик курсаткичларга асосланиб аникланган молиявий курсаткичлар тизими тахлилидан тубдан фарк килади.

Умуман пул окими тахлили (мижоз сураган муддат даврида) пул окимидаги чиким ва киримни таккослашга асосланади. Масалан, агар карз бир йилга бериладиган булса, у холда пул окими тахлили хам шу бир йил доирасида булади, квартал доирасида булса 90 кун ва х.к.

Пул окимидаги кирим кисмига куйидагилар киради:

 • мазкур давр ичида олинган фойда;
 • мазкур давр учун ажратилган амортизасия ажратмалари;
 • бушаган маблаг жами, ш.ж:
 • жамгармалардан;
 • дебиторлик карзлардан;

в)асосий фондлардан;

г) турли активлардан;

 • кредиторлик карзларининг купайиши;
 • турли пассивларнинг усиши;
 • аксионерлик капиталининг купайиши;
 • янги ссудалар олиш.

Пул окимидаги чиким кисмига куйидагиларни кайд килиш мумкин:

 • Барча туловлар, жами: ш.ж:
 • соликлар;
 • фоизлар;
 • дивидендлар;
 • жарима ва пенялар.
 • Кушимча куйилган маблаглар, жами, ш.ж:
 • жамгармалар;
 • дебиторлик карзлар;
 • турли активлар;
 • асосий фондлар;
 • кредиторлик карзларнинг камайиши;
 • турли пассивларнинг камайиши;
 • аксионерлик капиталининг чикими;
 • ссудаларни узиш (тулаш).

Кирим ва чиким уртасидаги тафовут умумий пул окими суммасини курсатади, яни:

Умумий пул окими суммаси = Маблаглар кирими – Маблаглар чикими 

жамгармалар, дебиторлар ва турли активлар колдикларининг усиши маблагларнинг чикимини ифодалайди. Натижада «-» ишорасида келиб чикади. Уларнинг камайиши еса маблагларнинг киримини ифодалаб «+» ишорасида булади. Кредиторлар ва турли пассивларнинг усиши маблагларнинг киримини («+»), камайиши еса чиким («-») ни ифодалайди.

Асосий фондларнинг узгаришига караб кирим ва чикимни аниклаш тартиби узига хос булиши мумкин. Хусусан, хисоблашда нафакат уларнинг мазкур давр ичида узгариши, шунингдек, шу давр ичида уларнинг сотилган кисми хам инобатга олинади. Яни:

595495

 • Пул окимини тахлил килиш модели корхонани бошкариш сохдлари буйича пул маблагларининг кирим-чиким елементларини гурухлашга асосланади. Бу сохалар куйидаги блоклардан иборат:
 • корхона фойдаси сохасидаги бошкариш;
 • корхона жамгармаси ва хисоб-китоблар сохасидаги бошкариш;
 • молиявий мажбуриятлар сохасидаги бошкариш;
 • солик ва инвестисия сохасидаги бошкариш;
 • хусусий капитал ва кредитлар сохасидаги бошкариш.

Бу модел пул окимини тахлил килишнинг билвосита усулидир. Унинг мохияти куйидагича:

26456

Бу ерда:

ПМст – стсотувдан тушган пул маблаглари;

Тебх – етказиб берувчилар ва ходимларга туловлар;

ФТш — фоизлардан тушумлар;

Фтл – туланган фоизлар;

Ст-туланган соликлар.

Яна маълумот

risk

Рискларни аниклаш тартиби

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини …