14/06/2024
Главная / Маданият / Она овкатининг кукрак сути микдори ва сифатига тасири

Она овкатининг кукрак сути микдори ва сифатига тасири

Малумки, кукрак сутининг тартиби, унинг микдори, лактасия жараёнининг давомийлиги куп холларда онанинг овкати ва кун тартибига боглик. Шуни каит килиш лозимки, сутканинг малум вактларида хосил буладиган сут микдори бир хил булмай, унинг микдори бола талабига караб узгариб бориши, яни бола канча сут емса, келгуси емишда шунча микдорда сут хосил булиши аникланган.

grudnoe-vskarmlivanie_1Онанинг кундалик овкат расиони тартибини сут микдорига, таркибига тасири еса яхши овкатланадиган оналар гурухида уларнинг сути микдори ва таркиби уртасида богликлик юклиги, лекин ёмон овкатланадиган (овкат сифати паст ва кам микдордаги) оналар сути айрим узаро богликликлар борлиги аникланган. Бунга она расио­ни таркибидаги оксилнинг суткалик сут микдорига тасир килиши далил була ола-ди. Керагидан ортик истемол килинадиган суюклик еса сут микдорига тасир килмайди. Лактасия даврида онанинг енергияга булган талаби онанинг жисмоний ак-тивлик даражаснга боглик.

                                                                                               Таблиса 6
Таркиби

Оксил

Натрий Хлор А Урта занжирли ег

кислоталари Ярим туйинмаган

Ег кислоталари Ли-паза

Амилаза Усишнинг епидермал фактори

Вактида тугилган чакалок онасининг сутидаги шу ком-понентга нисбатан, айни шу вактларда

Тугилгандан кейинги дастлабки 4-7 хафта ичида 50-100% га

купрок Тугилгандан кейинги дастлабки 4-6 хафта ичида, 30-150% ортик Дастлабки 3-4 хафтада, 30-80% га куп Дастлабки 2-3 ой ичида баланд Дастлабки 3 ой ичида. 40-80% га баланд

 

Етук она сутидаги каби

Куйидаги 7 таблисада она овкати таркибидаги компонентларни (ут таркибий кисмига тасирини ва айрим компонентлар етишмаслиги болаларда клиник узгаришларни шаклланиши мумкинлиги келтирилган.

7-Таблиса.

Озука компонент-ларни ёки уларнинг сифати Айнан шу махсулотларни она истемол килганда унинг сут таркибига кур-сатган тасири а Кукрак ёшидаги табиий овкатлантирилаётган бо-лалардаги кузатилган

дефисит

1 2 3
Асосий озука

махсулотлар:

Оксил

Ёглар

Лактоза

 

 

+

+ В

0

|

 

номалум С

номалум

номалум

Минерал моддалар:

Калсий

Фосфор

Магний

Натрий

Калий

Хлор

Темир

Мне

Синк

Марганес

Селен

Ёд

Фтор

 

0

0

0

0

0

0

0

0

+,0

+

+

+

+

номалум

номалум

номалум

номалум

номалум

номалум

номалум

ха Д

номалум

номалум

номалум

номалум

ха

номалум

Витаминлар:

Витамин С

Тиамин

Рибофлавин

Ниасин

Пантотен кнслотаси

Витамин б6

Биотин, фолий кис-лотаси

Витамин В,2, АД, Е, К.

 

+

+

+

+

+

+

 

++

++++

 

ха

ха

номалум

номалум

номалум

ха

 

ха

ха Е

А а+ – она истемол килган махсулотни сут таркибидаги айнан шу инградиентга ижобий тасири. Лекин бу ижобнй тасир хамма моддалар учун бир хил емас, бу еса у ёки бу ингредиентни она истемол килганда уларнинг сутдаги микдорига бир хил тасир курсатмаслиги тугрисида далолат беради.

В           – истемол килиш ёг кислоталарининг турига тасир курсатади, лекин сутдаги триглисеридлар ёки холестерин микдорига тасир утказмайди.

С           “юк” дейишга асос булувчи малумотлар етарли емас.

Д      – дефисит айнан шу махсулотни она истемол килиши билан боглик емас

Е          – боладаги витамин К микдорига она истемоли детерминант (асосий) курсаткич була олмайди.

Манбаа: Институте оф Медикине Нутритион Дуринг лактатион, Wашингтон ДК: Натионал Академй Пресс, 1991 малумотлари буйича тузилди.

Юкорида келтирилган малумотлардан куринадики, она истемол килаётган махсулотлар кукрак сути микдори ва сифатига тасири хар доим бир хил емас. Лекин такидлаш жоизки емизикли она истемолдаги кундалик махсулотлар мик­дори ва сифати бизнинг фикримизча уз аксини кукрак сутида доимо озми купми албатта курсатади. Шу максадда биз халкаро WЕЛЛСТАР ИНТЕРНАТИОНАЛ, кумитаси ходими В. Неwман томонидан 1993 йилда таклиф килинган емизикли оналар кундалик расионини куйидаги 8-таблисада келтирамиз (бизнинг миллий-етник ху-сусиятларга мослаштириб).

ЕМИЗИКЛИ ОНАЛАРНИНГ БИР КУНДА ИСТЕМОЛ КИЛИШИ КЕРАК БУЛГАН ОЗУКА МАХСУЛОТЛАРИ.

Таблиса 8

Махсулотлар гурух-лари

 

 

Бир порсиясига тугри келади

 

 

 

Таклиф кили-

наётган енг ми-нимал порсия-лар сони

 
1 2 3 4  
Оксилли махсулот

Мушаклар,  суяклар,

кон ва нерв толалари

учун   оксил,   темир,

рух.  В  гурухи вита-

минлар  манбаи.

Усимлик  оксили би-лан клетчатка тушиб, у    обстипасияни ол-дини олади

Хайвон оксили

30 г кайнатиб

пиширилган

хайвон ёки пар-

ранда гушти 30 г

ёки   1/3   стакан

балик1 тухум 2 сосиска2    булак    гушт консерваси

Усимлик оксили

1/2 стакан   пиши-

рилган нухат, ло-

вия 30 г 1/4   ста-кан ерёнгок, кунга

бокар   ёки   ковок

уруги (пистаси) 2

ош   кошик   (ЗОг)

ерёнгок ёги

 

7

Жуда   булмаса

хар    куни    бир

порсия  усимлик

оксили

 

 

 

 

 

 

 
Сут  махсулотлари

Суяклар, тишлар мус-тахкамлигини, мушак    ва    нервлар ишини,  кон  ивишни мутад-диллаштириш учун керак   булган оксил  ва   калсий манбаи

240   г   сут   ёки

ёгурта 1,5 ста-кан сутли ош 45 г ёки 1/3 стакан  кирилган пиш-лок1,5-2 булак

юмшатилган

пишлок

4 ош кошик (20г)

курук пишлок (пар-мезан), 2  ст сузма 1ст сутли крем ёки пудинг1,5   ст  сутли   ёки широбчали  муз-

каймок (морожен- ное)

 

 

 

 

 

з

 

 

 
Нон  махсулотлари,

буткалар, дон махсу

лотлари нерв тола-ларига нергия ва    уларни мустахкам-лаш    учун (Улевод-лар ва Б гурух вита-минларини сон учун темир манбалар Шу жумла-дан дон махсулотлари   билан тушадиган клет-чатка сабзиятни олди-ни олади.

1 булак нон 1 булочка 1/2  изюм  билан пиширил-ган кулча нон 1   кичкина   майиз-ли оби нон 3/4 стакан курук хло-пялар 1/2 ст. бутка

 

 

 

1/2 ст гуру ч

1/2  стакан лапша

ёки спагетти

блинчик ёки вафля

1 пиширилган бу-

лочка 8 уртача крекерлар 3 ст маккажухури пу-факчалари

 

7

Енг камида сут-

када дон махсулот-ларидан пиширил-ган 4 порсия таом

 

1 2 3 4
Г    витаминига    бой

лева ва сабзавотлар

Сасалликларни олди- ни   олиш,   согайиш,

Гемирни узлашти-риш ва х.к. учун ло-зим булган вит С манбаи. Кабзиятни       олдини олиш учун клетчатка манбаи хамдир

180 мл апелсин

ёки     грейпфрут

шарбати

1 апелсин

1/2 грейпфрут

 

 

 

 

 

2 мандарин

1/2  стакан пиши-

рилган   ёки   пиш-

маган карам

1/2 ст. гул карам

1/2 ст. ширин ка-

лампир ёки томат

гаореси

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

штамин   А   га   бой

мева ва сабзавотлар

 

 

 

 

 

 

3   дона   пишган

абрикос ёки   1/4

стакан баргак 1/4   каталуп   ковуни

1/4 манго 1   ур-тача   катталик-даги ёки 1/2 ст. кесилган сабзи

1\2  стакан  пиши-

рилган нухат

1/2  стакан  пиши-

рилган ковок

1/2      пиширилган

картошка

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Бошка мева ва сабза-

ютлар

 

 

 

 

180  мг мева шар-бати (илгари кур-сатилмаган булса)

1    дона  уртача

катталикдаги ёки

1/2 стакан олма,

банан, шафтоли,

нок, помидор 1/2  стакан  олча ёки узум 1/2 стакан ананас ёки тарвуз

1/2 стакан куру к

мева     (абрикос-

дан ташкари)

1/2   стакан   кесиб

майдаланган   саб-

завотлар (лавлаги.

кук нухат, селдри.

макка,   баклажон,

пиёз, картошка) 1 стакан салат

 

 

 

 

 

 

3

Туйинмаган ёглар

 

 

 

 

1/2  дона уртача катталикда 1 чой

кошик маргарин

(5 г) 1 чой  кошик

маёнез

1 чой кошик усим-лик   мойи,   2 чой   кошик   учун  ара-лашма 10 мл

 

 

 

 

3

 

 

 

Еслатма: Керак булса кундалик порсиялар сонини орттириш мумкин.

Емизикли оналарнинг тула конли овкатланишини она ва бола учун уларни сураб истемол киладиган таркибида етарли озука ингредиентларни тутувчи махсулотларидан танлаб олиб тузиш купрок холларда тавсия етилади.

Хамма холларда куйидаги тартибларга риоя килган макулрок.

А. Кунда енг камида 3 марта овкатланиш

Б. Хар доим болани емизаётганда сут ёки шарбатларни истемол килиш.

В.Хар бир овкатланишда енг камида 1 порсия сутли махсулотлар ва  куйидаги махсулотлардан 2 порсиядан истемол килган макул:

 1. Оксилли махсулотлар.
 2. Нон, бутка ва дуккакли донлардан тайерланган таомлар
 3. Мева ва сабзавотлар

Айникса онанинг кузи ёрилгандан сунг иштахаси паст булса (айникса дастлабки 2 хафтада), бунда юкори енергетик кийматга ега булган махсулотларни, яни сутли коктейл, пишлок, ёнгок, курук мевалар ва писталарни киритилгани макул­рок.

Айрим холларда емизикли оналар кундалик расионни кенгайтириш хисобига (айрим холларда кам харакат евазига) уларнинг масса курсаткичлари ортиб кетишидан шикоят килади. Бундай холларда куйидаги тадбирларни таклиф килиш мумкин.

Оксил тутувчи махсулотларни коплаш учун:

 • Балик ва парранда гушти бошка гуштлардан афзал ва уларни истемол килмасдан аввал албатта терисини олиб ташлаш.
 • Барча ковурилган овкатлардан воз кечиш (айникса балик, парранда гушти котлеталари ва х.к.)
 • Факат ёгсиз гуштларни истемол килиш
 • Озука махсулотларини факат кайнатиб ёки димлаб пишириш (ковурмаслик).

Таркибида куп микдорда ёг тутувчи ва кайта ишлов берилган гушт махсулотларни (колбаса, сосиска, тушенка) истемол килмаслик.

 • Кундалик расионидаги ерёнгок, ерёнгок ёги, ёнгок ва писталарни микдорини чеклаш.

Сут махулотларидан:

 • Таркибидан ёги олинган ёки ёги кам сут истемол килиш
 • Егсизлантирилган сутдан тайёрланган пишлок
 • Кундалик расионда ширин сут махсулотлари – мевали ёгурта, шоколад, сут, музкаймок, пудинг кабиларни камайтириш.

Нон, крупа, ва дон махсулотларидан :

 • Факат дондан тайёрланган нон ва крупалар ширин нон махсулотларини камайтириш
 • Ёг кушилган махсулотларни камайтириш (крекерлар, ширинликлар, шаколад ва х.к.).

Мева ва сабзавотлар:

 • Шарбатидан кура мевасини истемол килиш макулрок.
 • Канд кушилган мева шарбатларини камайтириш.
 • Ёг ёки маргарин кушилган мева ва сабзавотларни камайтириш.
 • Ковурилган сабзавотларня исгемол килмаслик (масалан картошка). Ёг ва ширинликлар:
 • Сарик ёг ва маргаринни истемол килишни камайтириш
 • Ковурилган газзакларни камайтириш.
 • Ширинликларни чеклаш
 • Таркибида канд тутувчи газланган сув ва ичимликларни камайтириш. Шуни есда тутиш керакки, лактасия жараёнига онанинг нафакат сифатсиз, томонлама овкатланиши, балки кундалик расионининг енергетик киймати уртача булиши хам салбий тасир курсатади. Шунинг учун кундалик расионини урта енергетик киймати кушимча 700-1000 ккал/суткага орттирилиши лозим. Хал-ю WЕЛЛСТАРТ ташкилотп буйича бу киймат 500 ккал суткани ташкил килади. кунликли она уртача антрспометрик курсаткичларни куйида келтирилган 9 -таблиса курсаткичлари ёрдамида бахолаб бериш мумкин.

Таблиса – 9.

Бунин

 

 

Огирлнги уртача курса гкичдан  
паст (кг) кисман баланд (кг) ортик (кг)  
1 т 3            4  
145 <42 58-64 >65  
147,5 <43 59-66 >67  
150 <45 61-67 >68  
152,5 <46 63-69 > 70  
155 <47 65-72 >73  
157,5 <49 67-74 >75  
160 <50 68-76 >77
162,5 <52 71-79 >80
165 <53 73-81 >82
167,5 <55 75-84 >85
170 <56 77-86 >87
172,5 <58 80-89 >90
175 <60 82-91 >92
Шу буйи узунлиги учун лозим булган массанинг %

Ифодаси уртача курсат.

 

< 90%

 

 

121-135%

 

 

>135

 

Табиийки тугилгандан сунг онанинг тана огирлиги камаяди. Агар онанинг тана огирлиги хомила тугилгандан кейинги дастлабки хафта ичида 8 кг дан купрокка ёки биринчи ойда 9 кг дан купрокка, хамда бир ойдан кейинги ойларда 2 кг ойдан купрокка камайиб борса, бундай холлар патологик хисобланиш лозим.

Шунинг учун хам хомила тугилгандан кейинги хафталарда она тана огир­лиги уртача хар хафтада агар 0,5-1 кг га пасайса, бу хол меёр хисобланади ва она хомиладорчиликкача булган дастлабки массасига бир неча ойдан сунг кайтади. Лекин бу даврда тана огирлигини илгариги курсаткичига тез кайтариш учун махсус пархез таомлар истемол килиш тавсия етилмайди, чунки бу нафакат кукрак сути таркиби микдорига, айни пайтда емизикли она соглигига хам салбий тасир курсатади.

Овкатланишдан такашри онанинг суткадаги кун тартиби хам лактасия еффективлигига уз тасирини курсатади. Шунинг учун она вактида дам олиши, ухлаши, унда тоза хавода булиши, шу жумладан енгил жисмоний мехнат билан шугулланиши тавсия етилади. Лактасиянинг давомийлигига куп толларда она рухий-асаб системаси холати, емизикли она яшаётган атроф мухитдаги. айникса оиладаги сал­бий факторлар тасири катта. Шунинг учун хам емизикли она ва бола атрофида ижобий рухий екологик мухит яратиш лозим.

Малумки, сут бези хужайралари моддаларни танлаб утказувчи барер хусусиятига ега. Айрим моддалар еса юкорида айтилганидек, трансселлюляр ёки параселлюляр юл билан ёки тугридан-тугри сут юлларига тушиши мумкин. Бу хол айникса онанинг кулланса хид берувчи махсулотларни (пиёз, саримсок ва х.к.) ис­темол килиш натижасида кукрак сутидан кулланса хид чикиши каби, хамда айрим дори моддаларини консентрасиясини кондагига нисбатан бир неча баробар юкори булпшп билан кузатилади. Натижада, бу охирги зикр етилган шароит боланинг со­глигига зарар етказиши мумкин.

Бу холларни она куйидаги дориларни истемол килганда кузатиш мумкин. Бу дори моддаларни санаб утмасдан аввал, умуман дори моддаларнинг тасирига караб уларни 4 гурухга шартли булиш мумкин, яни:

 1. Емизикли оналарга катиян ман килинган ёки бу дориларни она истемол килганда кукракдан бокмаслик.
 2. Потенсиал хавфли – бу дори-дармонлар нихоятда ехтиёткорлик билан тайин килиниши керак.
 3. Даволовчи дозалари буйича кулланилгандагига нисбатан хавфсиз.
 4. Даволовчи дозалари хавфсиз, охирги икки холда хам барча ехтиёт чораларига риоя килиш, боладаги узгаришларни назардан кочирмаслик керак, айникса болада аллергологик анамнез, асоратли булса ва х.к.

Биринчи гурухга куйидагилар киради:

 Амантадин-Х хавфли усмаларга карши ишлатиладиган дорилар, амиадорон, уром, кокаин, хлорамфеникоп-ХХ, дипирон, оптин (тилла) тутувчи дорилар, ёд махаллий ишлатилганда хам, ёд тутувчи контраст моддалар улар ишлатилган  даврда кукракдан бокмасдан туриш, индаидион, антикоагулянтлар (масалан, фериндион), метронидазол-ХХ, радиоактив моддалар (ишлатилса кукракдаи бокмаслик), катта дозадаги салисилатлар

 1. Иккинчи гурухга кирувчи моддалар.

Асебутамол, катта дозадаги спиртли ичимликлар, атенолол, антигистаминар ва шишларга карши ишлатиладиган дорилар-Х, купчилик бензодиазенинлар, лорталидон-Х, симетидин, хлиидамисин, клонидин-Х, естероген тугувчи хомилани олдини олувчи дорилар-Х доксепин, ерготамин, етосуксемид, флюоксетин, литин. метимазол, надол, наркотиклар, никотин чекиш-Х, нитрофуронтоген, фенобарбитал, хинолон каторига кирувчи бактериосид моддалари (масалан: сипрофлохсаин), резерпин, сулфаниламидлар (айникса тасири узок етувчи), тиазид диуретикар-Х.

 1. Учинчи гурухга еса аминогликозид каторига кирувчи антибиотиклар. аниасид моддалар, антихолинергик дорилар, шайтонлашда ишлатиладиган моддалар етосуксимид ва фенобарбиталдан ташкари), антигистаминлар: азотиоприн, барби-уратлар, бутирофенонлар   (масалан:   галоперидол),   огиз   оркали юбориладиган шишга карши дорилар-Х, ергоновин-Х. метаклопромид (10-14кун), яллигланишга карши ишлатиладиган стероид 6} лмаган    дорилар, пронилтиоурасил, фенотназин-ар, хинидин, салисилатларни вакти-вакти билан кабул   килиш,   спиронолактон, улфизоксазол,   тетрасиклинлар,   тиазидли диуретиклар, трисиклик антидепресантлар (доксепиндан ташкари), верапамил
 2. Нихоят туртинчи гурухга адетоминофен, антиасид  моддалар.   кофеин сефалоспоринлар, прогестин тутувчи контрасептив моддалар, дигоксин, еритромисин, гепарин, инсулин, лабеталол. ични юмшатувчи (ксиллиум, докузат), лидокаин, магний сулфат, метилдофа, метилергоновин (киска курслари), метопролол, пенилллинпар, пропранолоп, теофиллин. тиреоид гормонларни урнини босувчи дорилар, ваксиналар, ванкомисин ва варферин киради.

Еслатма:

С-белгиси остида келтирилган дорилар лактаиияни сусайтириши хам мумкин. ХХ-елгиси остидаги дорилар агар бола сопшган сут билан сургич ёрдамида бокилса нихоятда хавфли, ехтиёт чораларини саклаб кукракдан бокиш мумкин. Манбаа: 1

Фармасевтика доктори Ф.О. Андерсон буйича келтирилди. Сан-Диего Университе­та медисина тадкикотлари маркази, 1992 и.

Шундай килиб, суткадаги кукрак сути микдори куп холларда онанинг сома-тик холати овкатланишидан ташкари, унинг кун тартибини тузилишига, оиладаги емизикли она атрофида ташкил килинган ижтимоий-рухий мухитга, бундан ташка­ри бошка оила азоларининг хам болани кукракдан бокиш накадар мухимлигини билиши каби, хамда уларнинг тиббий маданияти (ва онанинг хам) тасири нихоятда катта. Шунинг учун емизикли болалар ва оналарга хам кундалик варака тутилгани ва варакада бола ва онадаги барча узгаришлар доимо биргаликда киритилиб бориши керак. Бу варакалар урнида WЕЛЛСТАРТ ИНТЕРНАТИОНАЛ таклиф килган кундаликларни келтирамиз (айрим бизнинг кушимчалар билан).

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …