14/06/2024
Главная / Иктисодиёт / Кредит шартномаси намунаси

Кредит шартномаси намунаси

 ТАЛИМ  КРЕДИТИ  ШАРТНОМАСИ № ______

  

  Термиз ш.

____.Ноябр.2020 й.

            «ТуронБанк» Аксиядорлик Тижорат Банки номидан 13.04.2020 йилдаги №100-сонли ишончнома асосида харакат килувчи «Туронбанк» АТБ Термиз филиали бошкарувчи уринбосари А.Т.Менгнаров, кейинги уринларда «Банк» деб аталувчи бир томондан, 19.11.2001 йилда Сурхондарё вилояти Олтинсой туманида тугилган, Сурхондарё вилояти Олтинсой туман Бустон МФЙда руйхатда турувчи, Сурхондарё вилояти Олтинсой туман ИИБ томонидан 06.12.2018 йилда берилган, Паспорт: АС 0377795 ракамли паспорт егаси, фукаро Сайибназаров Алимухаммад Гайрат угли кейинги уринларда «Карздор» деб аталувчи учинчи томондан  Термиз давлат университети номидан ректор Тошкулов Абдукодир Хамидович ушбу шартномани куйидагилар тугрисида туздилар.

 1. Шартнома мазмуни.

 • «Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 26.07.2001 ийлдаги №318-сонли «Олий укув юртларида тулов – контракти асосида укиш учун, Талим кредитлари бериш тугрисида»ги Низоми хамда “Туронбанк” АТБ Бошкарувининг 29.01.2020 йилдаги 730/1-сонли карорига асосан, Банк шартномада назарда тутилган микдорда ва шартлар асосида Талим кредити бериш, Карздор еса олинган ссуданинг шартномада курсатилган муддатларда кайтариш мажбуриятини олади.

 1.1.1“Карздор” томонидан кредитнинг асосий ва фоиз тулови кредит кайтариш жадвалида белгиланган санада амалга оширилмаган холларда “Банк” “Карздор”нинг хар кандай банк пластик карталаридан (бундан буён матнда – БПК) карздорликларни кушимча розиликсиз ундириб олиш хукукига ега;

1.2. Банк томонидан ажратилган ссуда карздор томонидан куйидаги максадда сарфланади: Сайибназаров Алимухаммад Гайрат угли билан Термиз давлат университети уртасида 02.10.2020 йилда тузилган № БУХ/КУНД35-сонли тулов контракт шартномасига асосан 2020-2021 укув йили контракт тулови учун накд пулсиз шаклда пул утказиш юли билан утказиб берилади.

 1. Томонларнинг мажбуриятлари.

2.1. БАНКнинг мажбуриятлари:                                                                                                                                       

а) Банк уз маблаги хисобидан мазкур шартноманинг 1.2. бандида кайд етилган максадни амалга ошириш учун, 60 (ОЛТМИШ) ой муддатга, имтиёзли даврсиз асосида, йиллик 23% устама хаки тулаш шарти билан, 8 216 937 (саккиз миллион икки юз ун олти минг туккиз юз уттиз етти) сумлик кредит линияси очиш;

б) ажратилган ссуда хисобини юритиш учун, кредит шартномаси  имзоланган  кундан сунг  Карздорга алохида ссуда хисоб раками очилади;

в) Марказий банкнинг кайта молиялаш ставкаси узгарган такдирда  карздорга малум килиш.

2.2. КАРЗДОРнинг мажбуриятлари:

а) мазкур шартноманинг 1.2. бандида кайд етилганидек, ажратилган кредитдан максадли фойдаланиш;

б) Кредитдан фойдаланиш жараёнида куйидаги асосий талабларга амал килиш: максадли ишлатиш, кайтаришлик, муддатлилик, туловни кечиктирмаслик ва таминот;

в) Кредит таминотининг батафсил тарифи:

 • Кредит таминоти сифатида, Менгнарова Нуржамол Тошпулатовнанинг 10 271 172 (ун миллион икки юз етмиш бир минг бир юз етмиш икки) сумлик иш хаки кафиллик шартномаси такдим етилади.

г) Ажратилган кредит муддатли мажбуриятномага асосан кайтариш;

д) Банк ходимлари томонидан мунтазам равишда утказиладиган мониторинг текширувларига каршилик курсатмаслик,  малумотлар олишга ёрдам бериш;

е) Карздорнинг молиявий холати ёки укиш жойи узгараётган такдирда бу хакда Банкни камида бир ой олдиндан огохлантириш.

ё) Талаба укув муддати тугагунга кадар талабалар сафидан чикариб юборилган такдирда олий укув юрти ректорининг буйруги чиккан кундан бошлаб ун иш куни ичида банкка бу хакда хабар бериши зарур, карз олувчи еса уз навбатида уч ой муддат мобайнида берилган кредит ва унга хисобланган фоизларнинг тулик суммасини кайтариши лозим.

ж) Карздор вафот етган такдирда, унинг ссуда карздорлиги буйича мажбуриятлари мехнатга лаёкатли оила азоларидан бирига (мустакил ва тулов кобилиятига ега шахсга)  кайта расмийлаштирилади. Кредит мажбуриятлари кайта расмийлаштириш имконияти булмаган такдирда ва тулов муддатининг келишидан катий назар банк карздорнинг вафотидан сунг олти ойлик муддат ичида унинг меросхур ёки ворисларига суд оркали мулкий даво кузгатишга хакли.

з) «Банк» «Карздор» томонидан кредитнинг асосий карз тулови кредит кайтариш жадвалида белгиланган санада амалга оширилмаган холларда, кредит кайтариш жадвалида белгиланган санадан кейинги кундан бошлаб айнан тулов кечиктирилган кунлар учун кредитнинг муддати утган кисмига мазкур шартноманинг 2.1 бандида

белгиланган фоиз ставкасига кушимча равишда йиллик 5 (беш) фоиз микдорида кушимча фоиз тулови ундиришга хакли (чет елдан жалб килинган кредит линиялари оркали берилган кредитлар бундан мустасно)»;

л) Укув муассасаси томонидан талабалар сафидан чикарилганлиги тугрисидаги буйрук чикарилганидан сунг, карз олувчи 10 календар куни ичида банкга хабар бериш, хабар бермаган холларда  шу давр учун хисобланган фоизларни банкка тулаб бериш.

м) Агар «Карздор» томонидан кредит маблаглари уз муддатида кайтарилмаганда кредитнинг асосий кисми «Банк» томонидан суд жараёнидаги кредитлар хисоб ракамига утказилса ёки кузда тутилмаган холатлар (95413) хисоб ракамига утказилиши таминланса мазкур шартноманинг 2.1. б) бандида белгиланган фоиз ставкасига кушимча равишда йиллик 5 (Беш) % микдорида кушимча фоиз тулаш кулланилади ва хисобланган фоизлар «Карздор»дан ундирилади.

 1. Томонларнинг хукуклари

3.1. Банкнинг хукуклари :

а) Кредитлаш жараёни давомида (молиявий-хужалик ахволи, кредитга лаёкатлилиги, кредитни максадли ишлатилиши ва Таминоти юзасидан) кредитни текширув мониторингини утказиш.

б) Мазкур шартнома юзасидан карздор мажбуриятларини бажармаган такдирда:

 • Банк талаб килган хужжатлар 30 (Уттиз) кун ичида такдим етилмаган такдирда, кредит

ажратишни тухтатади, яни рад етади;

 • Ссуда максадли ишлатилмаганда, асосий карз тулови кечиктирилганда, молиявий ахволи огирлашганда ва шартномада кузда тутилган бошка мажбуриятлар бузилганда кредитни муддатидан олдин кайтариш чоралари курилади.
 • Ундирув кафилликка каратилган такдирда бу тугрида Банк карздорга беш кун олдин малум килади.
 • Шартномани бир томонлама бекор килиш;
 • Карздор шартнома шартларидан келиб чикиб, уз мажбуриятларини бажармаган такдирда,

Банк Узбекистон Республикаси Фукаролик кодексига асосан фукаролик судига мурожат килмасдан кафил сифатида иштирок етган кафил фукаролар хисобидан мавжуд булган кредит карздорлигини коплайди.

3.2. КАРЗДОРнинг хукуклари:

а) Мазкур шартнома шартларида кайд етилган суммани муддатида кайтариш шарти билан олиш;

б) Тарафларнинг розилиги билан мазкур шартнома муддатини узайтириш (пролонгасия), шартларини узгартириш ёки бекор килиш кушимча шартнома билан амалга оширилади (сабабини курсатган холда).

в) Карздорик суммасини муддатидан олдин кайтариш.

 1. Томонларнинг жавобгарлиги

Тарафлар уз шартномавий мажбуриятларини бажармаган ёки тегишли даражада бажармаган такдирда, Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодексига мувофик жавобгардирлар. Шунингдек узлари такдим етган малумотлари юзасидан Узбекистон Республикасининг амалдаги конунчилигига мувофик жавобгардирлар.

 1. Низоларни хал килиш.

Мазкур шартнома шартлари юзасидан тарафлар уртасида юзага келадиган низо ва келишмовчиликлар узаро музокаралар олиб бориш юли билан хал килинади. Тарафлар юзага келган низони узаро хал кила олмаган такдирда, ушбу муаммони ечишлик учун худудий Фукаролик судига мурожаат килинади.

 1. Форс – мажор.

 • Енгиб булмайдиган кучлар ва томонларга боглик булмаган холатлар, яни табий офатлар, сел, ёнгин, зилзила, портлаш, епидемия, уруш ёки харбий ва фавкулотда холатлар сабабли томонлар мазкур шартнома имзолангандан сунг шартнома шартларини кисман ёки тулик бажармасалар жавобгарликдан озод етиладилар.

6.2. Мазкур форс-мажор холатлар шартноманинг амал килиш муддатини узайтиришга сабаб булади.

 1. Шартнома муддати

7.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзоланган кундан етиборан тузилган саналади ва  тарафлар уз шартномавий мажбуриятларини тулик бажаргунларига кадар амал килади. Талим кредити 60 (олтмиш) ой муддатга, ____.Ноябр.2020 йилдан  ____.Ноябр.2025- йилга кадар, асосий карз туловига йиллик 23% устама хакки тулаш шарти билан берилади.

 1. Кушимча шартлар

8.1. Тарафлар томонидан имзоланган ва мухр босилган, ёзма равишда тузилган мазкур шартномага

кушимчалар юридик кучга егадир ва ушбу узгартиш ва кушимчалар тарафларнинг розилиги билан амалга оширилади.

8.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга ега булган уч нусхада тузилди. Томонларга бир нусхадан  такдим етилади.

БАНК:  

КАРЗДОР:

«ТУРОНБАНК» АТБ  ТЕРМИЗ  ФИЛИАЛИ

Термиз шахар, Баркамол Авлод кучаси

32- уй. Тел: (76)223-18-99  Факс: (76) 223-18-99                МФО: 00328 ИНН: 201677164  Х\р: 16103000400000328001

 

Филиал бошкарувчи уринбосари:

 

А.Т.Менгнаров     __________

М.У.

 

Филиал бош бухгалтери:

 

Ф.М.Мирзаев     __________

М.У.

 

Филиал юристи:           

 

А.Б.Фозилов__________ 

 

 

 

Сайибназаров Алимухаммад Гайрат угли

 

Манзил: Сурхондарё вилояти Олтинсой туман Бустон МФЙ.

Паспорт: АС 0377795, Сурхондарё  вилояти  Олтинсой туман   ИИБ  томонидан  06.12.2018 йилда  берилган.

 

Тел:  +998

 

 

 

Карздор ____________________       А.Г.Сайибназаров

 

 

 

 

 

Олий Талим муассасаси

Термиз давлат университети

 

Почта манзили:190111,Термиз шахар

Баркамол авлод кучаси 43-уй

Ш/Х № 400910860224017950100079001

ИНН : 200473474

 

Талим муассасаси

Рахбари:                                  ________________

                                                               (имзо)

 

 

 

Юрист                                      ________________

                                                               (имзо)

 

 

 

Бош хисобчи:                            ________________

                                                               (имзо)

 

 

(карз олувчининг Ф.И.Ш тулик, уз кули билан ёзилади)

                Ушбу шартномани  укиб чикдим, ушбу шартноманинг сузлари, булимлари ва бандларининг маноси, мазмуни ва ахамияти менга тушунарли, шу муносабат билан ушбу шартномани имзолайман ва сузсиз ижро етиш учун кабул киламан.

Яна маълумот

risk

Рискларни аниклаш тартиби

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини …