14/06/2024
Главная / Маданият / Болаларда юрак ва кон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

Болаларда юрак ва кон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чакалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил килса, катталарда 0,4%-ни ташкил этади. Янги тугилган чакалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида эса турт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида 11 маротобага ортади. Юрак вазнининг жадал усиши асосан 3 даврда: 2 ёшгача, 12-14 ва 17-20 ёшларда кузатилади.

Жадвал 18.

Болаларда юрак вазнининг (граммда) сшга нисбатан узгариши (А.В.Мазурин, И.М.Воронцов, 1999).

Еш Угил ва киз болаларда юраквазни Еш Юрак вазни
угил болада киз болада
Янги тукилган бола 22 9 еш 140 135
1 ёш 42 10 150 140
2 56 11 160 150
3 70 12 175 170
4 88 13 190 200
5 100 14 230 210
6 105 15 250 225
7 120 16 260 235
8 130 18 300 250

Угил болаларда юракшшг назнн киз болаларга пнсбатан бироз куп булиб, бу 11 ёшгача кузатилади. Кейин киз болаларда юрак вазпинг ортиши тезлашиб, 13-14 ёшларда уларда юрак вазни угил болаларга нисбатан бироз куп, кейинчалик угил болаларда юрак вазни яна тез усади (Жадвал 18). Болаларда, чап юракнинг усиб вазнини ортиши жадал кечиб, унт юракнинг усиши оркада колади. Чап коринчани жадал усишига кон томирларда каршиликнинг ортиб, кон босимини ортиб бориши олиб келади. Унг коринчага эса биринчи ойларда перефирик каршиликни (айникса артериал йулини беркилиши сабабли) камайиши натижасида унинг вазни бирозга камаяди. Бутун усиш даврида чап коринча вазни тугилганга нисбатан 17 маротоба ортса, унг коринча вазни 10 маротобага ортади холос.

serdce-detey

Янги тугилган болаларда юракнинг хажми 19-22 см3, бир ёшда 42 см3 , 7 ёшда 123 см3, 13-14 ёшда 130-140 см3 , катталарда юракнинг хажми 280 см3 ташкпл этади.

Миокард янги тугилган болада жуда ингичка, бир биридан яхши чегараланмаган мушак толаларидап иборат. Чакалокда мушак толасининг ядролари куп, аммо майда, яхши такомиллашмаган булади. Кушувчи тукималар хам нозик, кам тараккий этган булади. Юрак деворлари калинлигини усиши мушак толаларининг кундаланг улчамини ва кушувчи тукималар жумладан эндокард катламини ортиши хисобига булади. Болапинг 3-7 ёшларида юрак тукималарининг такомиллашиши, кушувчи ва эластик тукималарга бойиши, мушак толаларини калинлашиб бориши кузатилади. Боланинг 10 ёшлигида барча юрак тукималарини тез усиб, айникса кушувчи ва эластик тукималарини такомиллашиши ва у ер бу ерда ёг тукималарини жойлашиши кузатилади. Миокард кон ва лимфа томирлар билап катталарга нисбатан яхши таъминлашган блади.

Болаларда юрак хажми нисбатан катта булганлиги сабабли, кукрак кафасида куп жойни эгаллайди. Юрак шарсимон шаклида булиб, диафрагмани юкорида жойлашгани сабабли, кукрак кафасида горизонтал холда ётиб IV-VIII кукрак умурткдси оралигини эгаллаган булади. Шулар сабали юрак учини уруш жойи чакалокларда 4 ковурга оралигига, тугри келиб, 1,5 ёшларда эса 5 ковурга ораликига кучади.

Болалариинг бир ёшлик ва усмир даврларида юракнинг катор бурулиши ва урнини узгартириши кузатилиб, натижада юракнинг кукрак касрасида жойлашиши секин аста катталарникига ухшаб боради.

Болаларда юрак кон-томир системасининг бошкаришининг узига хос хусусиятлари мавжуд. Маълумки парасимпатик асаб системаси таъсиротида юрак уриши тезлиги секиплашса, симпатик асаб таъсирида тезлашади. Шу бплан бир каторда эксперимептал текширишлар шуни курсачдики, эрта ёшдаги болаларда вагус маркази кузгалувчанлиги йетарли даражада булмайди. Симпатик асаб система маркази эса хатто хомилалик даврида хам йетарли кузгадувчанликда булади. Вагуснинг юрак кон томир сипемасига таъсири болаликнинг эрта ёТилик даврининг охирларида пайдо буладм. Шу сабаблик боланинг 2-3 ёшида юрак уришининг нисбатан секиплашувп, синус аритмияси кузатилади. Демак, чакалок ва боланинг эрта ёшлик даврининг бошларида юрак ва кон томир системасига симпатик асаб системасининг таъсири вагус таъсиридан устун булади.

Кон томирлар. Янги тугилгаи болаларда кои томир деворлари юпка, мушак на пластик толалари яхши такомиллашмаган булади. Болаларда юракпшп успб боршни билам бир каторда асосий магистрал ком томирлари хам боладв борадм, аммо бу успш бирмумча сским даражада булади. Масалап, боланинг 15 ёшлигида юракнинг хажми тугилган вактидагига нисбатан 7 маротбага ошса, аорта айламаси 3 маротобага ортади колос. Усиш жараёмида, ум ка арторияси па аорта тешигининг кенглиги хам узгариб боради. Лгар янги тнлган накгда уика артерияси тешиги, аортиникига нисбатан 20—25% -кенг булса (аортаммкм 16 мм,’упка-артсрия,синики 21 мм), боланинг 10-12 ёшлигида улap тенглашади. Катталарда аорта тешиги упка артериясиникидан кенг булади (аортаники 80 мм, умка артсриясиники 74 мм).

Болаларда артерия ком томирлари тешиги нисбатан кенг бу’лади. Вена ва арюрия кон томирлари тешнги кенглигининг нисбати 1:1 га тент булади. Вена коп тмирлари артерияга нисбатан тез усганлиги сабабли, боланинг 16 сш.ппида вена томирлари артерияга нисбатан икки баробар кенг булади. Капилляр кон томирлари эрта болалик даврида айникса кенг булади. Бу ёшда упка, буйрак, терн, ичак капилляр кон томирлари кейинги даврларга нисбаган хакнкпп кенгбулади.

Пульс. Болаликнинг хамма ёшида пульс катталарга нисбатан тез булади. Бу холат болаларда модда алмашувининг жадал кечиши ва маълум даражада н.плс кн.сиротимимг кеч рмвожланиб бориши; билан тушунтирилади. Чакалок болаларда пульс катгаларга нисбатан жуда тез..булиб, уларда томир уришининг нотекислиги , аритмия холатлари кузатилиб туради. Киз болаларда кайси ё’шда оу-пппдап катъий назар томир уриши угил .болаларникидан тезрок булади. Болаларда безовталик, кичкириш, жисмоний харакат ва овкатланишда, Kaтталарда нисбатан айнпкса томир уришининг тезлашиши кузатилади. Харакатчан, спорт, билан .шугулланган болаларда томир уриши кам булади. Уйкуда томир уриш сони камаяди. Бола “ёши катталашган сари пульс юппгипи катталар билам фарки камайиб :боради. Соглом болаларда бир дакикада пульс тезлиги уртача куйидагича: чакалокларда 135-140 та, 1 ёшда 120-125 ia, 5 ёшда 98 – 100 та, 1 0 ёшда 78 -85 та, 14,ёшда 72-78 та.

Болаларда ёшга караб томир урушинипг; камайиб бориши парасимнатик нерв системаси тонусинни ошиши ва модда. алманиув суратининг пасайиб борши Билан тушуш ириладп.

Ёшга  нпсбатан томир уришини камайиб бориши, юрак камераларини ортиб бориши билан мараллел бир вактда. кечиб, бу систола даврида чикариладган кон хажминп ортиб боришига олиб кслади. Бу холат харакатдаги конимнг дакика хажминп саклашда юракнинг тез кискариш заруриятини
йукотади.

 (жадвал 19.).  

Болаларда ситолик ва дакика кон хажми  (А.В.Малуриин, И.М.Воронцов,1999).

Боланинг ёши Систол и к хажми, мл Дакика хажми, мл
Янги тугилган бола

уг-плган бола

3,0. 420
1ёш 10,2 1173
7 ёш

7 ci п

23,0 1955
12 ёш 41,0 3075
3-16 ёш 5,9,0 4425

Жадвал   19 дан  куриниб турибдики: ёш каттадашган сари сисюлик  ва дакика кона хажм oртиб боради.

Яна маълумот

moloko-1024x768

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. …