05/03/2024
Главная / Иктисодиёт / Банк мавзусида тест саволлар

Банк мавзусида тест саволлар

2. Банк ресурсларини шакллантириш билан боглик булган операсиялар банкларнинг:

 • актив операсиялари дейилади;
 • воситачилик операсиялари дейилади;
 • лизинг операсиялари дейилади:
 • пассив операсиялари дейилади.

2. Куйидаги маблагларнинг кайси бири пассив операсиялар таркибига киради:

 • банкнинг уз маблаглари;
 • жалб килинган маблаглар;
 • корреспондент счётлардаги маблаглар;
 • нотугри жавоб йук.

3. Куйидаги операсияларнинг кайси бир тури ёрдамида банкнинг уз маблаглари юзага келади?

 • кимматли когозларни муомалага чикариш йули билан билан ресурсларни йигиш;
 • депозит операсияларини амалга ошириш;
 • бошка кредиторларнинг маблагларини жалб килиги;
 • нотугри жавоб йук.

4. Банкларнинг уз маблаглари таркибига куйидагилар киради:

 • депозитлар:
 • банкнинг устав капитали,
 • контокоррент:
 • корреспондент счётлардаги маблаглар.

5. Банкнинг жалб килинган маблаглар таркибига куйидагилар киради: _

 • банкнингустав капитали;
 • банкнинг таксимланмаган фойдаси;
 • депозитлар;
 • банкнинг захира капитали.

6. Банкнинг уз маблагларига банк пассивларининг:

 • 15 фоизи тугри келади;
 • 20 фоизи тугри келади:
 • 25 фоизи тугри келади;
 • 33 фоизи тугри келади.

7. Депозит бу банкларда саклаш учун топширилган:

 • пул маблагларидир;
 • кимматли когозлардир,
 • пул бадалларидир;
 • нотугри жавоб йук.

8. Депозитлар бу:

 • банк ва омонат кассаларга куйилган омонатлар;
 • божхона муассасаларига бож ва божхона йигимлари тарзидаги туловлар учун олдиндан берилган бадаллар;
 • суд ва мамурий муассасаларга давони ва судга келишини таминлаш максадида утказиладиган пул бадаллари;
 • нотугри жавоб йук.

9. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шартномада катий келишилган муддат ва унда курсатилган фоизларни тулашга доир маблаглар:

 • талаб килиб олингунча депозитлардир;
 • жамгарма депозитиардир;
 • муддатли депозитлардир;
 • жамгарма (депозит) сертификатдир.

10. Куйида кайд килинган депозит турларининг кайси бири банкнинг енг арзон ресурсларидан хисобланади:

 • талаб килиб олингунча депозитлар;
 • жамгарма депозитлар; *
 • муддатли депозитлар;
 • нотугри жавоб йук.

11. Депозит мултиплакатори  бу:

 • депозитларни бошкага утказиш хакидагиутказма хат;
 • банкка куйилган маблагларнинг хар бир пул бирлигидан куриладиган умумий даромад хажмининг узгаришини тавсифловчи курсаткич;
 • кредит муассасасининг омонатчисига депозитни олиш хукукини тасдикрювчи, пул маблаглари депонент килинганлиги хакидаги ёзма гувохнома;
 • нотугри жавоб йук.

12. Агар банк уз мижозидан учинчи бир шахс, яни аккредитив очилган туахк (бенефисиарлар)га тулов суммасини утказиш хакида топширик олса, у холда банк:

 • инкасса операсиясини бажаради;
 • факторинг операсиясини бажаради:
 • аккредитив операсиясини бажаради;
 • нотугри жавоб йук.

13. Куйида кайд килинган капитални бошкаришнинг кайси бир турига зарар куриш хавфи умуман булмайди:

 • каттик консерватив бошкаришда:
 • агрессив бошкаришда:
 • уртача консерватив бошкаришда;
 • консерватив бошкаршиОа

14. Куйида кайд килишан канитални бошкаришникг кайси бир гурида катта фойда билан бир каторда катта зарар хам куриш мумкин?

 • консерватив бошкаришда;
 •  агрессив бошкаришда,
 • уртача агрессив бошкаришда;
 • кескин консерватив бошкаришда.
 1. Куйида кайд килинган субектларнинг кайси бири лизинг субектлари хисобланади?
 • лизинг сотувчи;
 • лизинг олувчи;
 • лизинг берувчи;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Кимлар лизинг берувчилар хисобланади?
 • товар ишлаб чикррувчи юридик шахслар;
 • юридик шахс булмаган тадбиркорлар;
 • тижорат банклари;
 • консигнаторлар.
 1. Кимлар лизинг олувчилар хисобланади?
 • товар ишлаб чикарувчи юридин шахслар;
 • мулк егалари,
 • маклерлар;
 • коммивояжерлар.
 1. Кимлар лизинг обектларини сотувчилар хисобланади?
 • ускуналарни ишлаб чикарувчилар.
 • савдо фирмапари;
 • моддий таминот ташкилотлари:
 • нотугри жавоб йук.
 1. Егалик килиш ва фойдаланиш учун лизинг шартномаси буйича лизинг обектини олаётган шахс:
 • лизинг берувчи хисобланади;
 • лизинг олувчи хисобланади;
 • лизинг обектини сотувчи хисобланади;
 • а + в
 1. Лизинг берувчн лизинг обектини кимдан олаётган булса, шу шахс:
 • лизинг олувчи деб етироф етилади;
 • лизинг берувчи деб етироф етилади;
 • лизинг сотувчи деб етироф етилади;
 • 6 ~ в.
 1. Куйида кайд етилган субектларнинг кайси бири лизинг берувчилар хисобланзди?
 • хорижий ,:изин<. компаниялари,
 • дав.ют ва махаллий органлар;
 • сугурта комнаниялари;
 • нотугри жлвоб йук.
 1. Куйида кайд зтилган обектларнинг кайси бири лизинг обекти булишн мумкин?
 • кор .оналар:
 • бине ва иниюотлар;
 • кучар ва кучмас мулк;
 • а + б + в.
 1. Ер участкалари, табиат обектлари ёки муомалада булишининг алохида тартиби белгиланган мол-мулк:
 • лизинг обекти булиши мумкин змас;
 • лизинг обекти булиши мумкин;
 • истисно тарикасида лизинг обекти булиши мумкин;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Лизинг обектидан гаров сифатида фойдаланиш мумкинми?
 • мумкин;
 • мумкин емас:
 • истисно тарикасида муикип;
 • а 4 в.
 1. Молиявий лизинг бу:
 • лизинг олувчига ускуналарни дам-бадам алмашиб туриш зарурияти тугилган холларда кулланилади;
 • купрок ишлаб чикариш даври билан боглик булган лизинг булиб, обекти киска даврга, яни унинг ярокли даврдан кам даврга, кискарок вактга ижарага берилади;
 • ижарага олинган мулкни.чг тула кийматини ва ижарачи фойдасини коплашни назарда тутади;
 • нотугри жавоб йук.
 1. Револвер лизинг бу:
 • факат мамлакат доирасидаги лизингдир;
 • факат мамлакатлариро лизинг муносабатларини тавсифлайди;
 • лизинг олувчига ускуналарни дам-бадам алмашиб туриш зарурияти тугилган холларда кулланилади,
 • нотугри жавоб йук.
 1. Соф лизингда ижарага олинаётган мулк билан боглик булган барча хизматлар, уни тамирлаш, сугурталаш каби операсиялар:
 • лизинг олувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг берувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг сотувчининг зиммасига юклатилади;
 • нотугри жавоб йук.
 1. «Хул» лизингда ижарага олинаёиан мулк билан боглик булган барча хизматлар, уни тамирлаш, сугурталаш каби операсиялар:
 • лизинг сотувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг берувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг олувчининг зиммасига юклатилади;
 • а + б.
 1. Узинингускуналари етмаётган фирмалар, одатда:
 • тезкор лизингдан фойдаланишади:
 • индивидуал лизингдан фойдаланишади;
 • аралаш лизингдан фойдаланишади;
 • кайтарилувчи лизингдан фойдаланишади.
 1. Сублизинг бу:
 • лизинг обектининг бошка учинчи лизинг олувчига топширишни билдиради;
 • учинчи шахс томонидан лизингда фойдаланиш хукукини кузда тутмайдиган лизинг туридир;
 • асосий лизинг туридир;
 • б + в.
 1. Лизинг шартномаси тузилиш муддатига кура ижара операсиясинииг:
 • рентинг турида булиши мумкин;
 • хайринг турида булиши мумкин;
 • лизинг турида булиши мумкин;
 • барча кайд килинган турларида булиши мумкин.
 1. Киска муддатли ижара (рентинг):
 • бнр йилдануч йил муддатгача булади;
 • бир кундан бир йил муддатгача булади;
 • уч йилдан йигирма йил ва ундан купрок муддатгача булиши мумкин;
 • бир кундан олти ой муддатгача булади.
 1. Валюта котировкаси деганда:
 • алмаштириш учун такдим етилган валюталар курсини ва улар уртасидаги нисбатни урнатиш тушунилади;
 • бир мамлакат пул бирлигининг бошка мамлакат пул бирлигига ифодаланган нарх тушунилади:
 • пулнинг пулга сотилиш. нархи тушунилади;
 • валюталар бирлиги уртасидаги валюталар паритети тушунилади.
 1. Пулнинг пулга сотилиш нархи:
 • валюта паритети дейилади;
 • валюта котировкаси дейилади;
 • валюта курси дейилади;
 • а + б.
 1. Кросс-курс деганда:
 • миллий валюта курсининг давлат томонидан расман пасайтирилиши тушунилади;
 • миллий валюта курсининг давлат томонидан расман туширилиши тушунилади;
 • икки валюта уртасида учинчи валютага тсбатан аникланадиган курслар нисбати тушунилади;
 • нотугри жавоб йук.

37. Миллий валюта курсининг давлат то юнидан расман пасайтирилиши:

 • ревалвасия дейилади;
 • девалвасия дейилади;
 • конвертасия дейилади;
 • валюта коридори чегарасини белгилаш дейи иаду.
 1. Биржада амалга ошириладиган ихтисос ташган шартномаларга:
 • фючерс шартномалари киради;
 • опсион шартномалари киради;
 • своп шартномалари киради;
 • форвард шартномалари киради.

hranit-tsennyie-bumagi-v-banke

 Банк учун саволлар

 1. Пассив операсиялар деганда нимани туш насиз?
 2. Депозит нима?
 3. Депозитларнинг кандай турларини билас з?
 4. Депозит сертификати, депозит банки, ;епозит индоссаменти, депозит муассасаси ва депозит мултиплг сатори тугрисида нималар дея оласиз?
 5. Деиозитарий нима?
 6. Енг арзон ва енг киммат депозитларнг кандай фарклаш мумкин?
 7. Депозитларни бгхолашнинг кандай йкйнж зрини биласиз?
 8. Йирик хажмдагг депозит серткфикати (,’ С) тугрисида нималар дея оласиз? Унин: : фзаллнги ва камчилиги шмадз?
 9. Нодепозитлар нима ва уларнинг банк р сурсларини ташкил килишдаги роли кандай?
 10. Тижорат банклари томонидан инвесп ;ион фаолиятни олиб боришдан максад нима?
 11. Инвестисион иклим деганда нимани туш насиз?
 12. Банкнинг инвестисион функсиялари ним лардан иборат?
 13. Банк инвестисион функсияларини бажаришда кандай воситалардан фойдаланади?
 14. Газна векселлари, мажбуриятлар ва облигасиялар инвестисия функсиясини бажаришда кандай урин тутади?
 15. Сертификатлар инвестисия функсиясини бажара оладими?
 16. Банк аксепти нима? Инвестисия функсиясини бажаришда аксептнинг афзаллик ва камчиликлари нимада?
 17. Капитал бозорида кулланиладиган мажбурият ва облигасиялар пул бозорида кулланиладиган мажбурият ва облигасиялардан кайси афзалликлари ва камчиликлари билан фарк килади?
 18. Кайси турдаги кимматли когозлар воситасида банк инвестисия функсиясини бажаришни хуш куради?
 19. Инвестисия воситаларини танлаш жараёнига кайси омиллар тасир курсатади?
 20. Инвестисия портфелини диверсификасиялашдан максад нима?
 21. Комиссион операсиялар деганда нимани тушунасиз ва уларнинг кдндай турларини биласиз?
 22. Уз мижозларининг капиталини бошкаришнинг кандай турлари мавжуд? е
 23. Траст битимлари нима ва улар кандай хусусиятларга ега?
 24. Лизинг нима? Унинг субектлари кимлар кисобланади?
 25. Лизинг субектлари нималарга жавобгардирлар?
 26. Лизинг хизматида кимлар воситачи ролини бажаришлари мумкин?
 27. Нималар лизинг обекти була олади?
 28. Лизинг обектига булган мулк хукуки ким томонида булади?
 29. Лизинг обекти билан боглик кандай хавфларни биласиз? Улар сугурталанадими?
 30. Лизинг берувчи кандай хукук ва мажбуриятларга ега?
 31. Лизинг олувчи ва сотувчи кандай хукук ва мажбуриятларга ега?
 32. Лизингнинг кандай турларини биласиз?
 33. Лизинг шартномаси нима? Нималар унинг мухим шартлари хисобланади?
 34. Лизингнинг кредитдан ёки прокатдан фарки нимада?
 35. Мулкни лизингга бериш лизинг сотувчи учун кандай афзалликларни беради?
 36. Мулкни лизингга бериш лизинг берувчига кандай стратегик масалаларни хал килишга имкон беради?
 37. Лизинг операсиялари лизинг олувчига кандай афзалликлар беради?
 38. Хорижий давлатларда лизинг муносабатларининг узига хос хусусиятлари нималардан иборат?
 39. Мамлакатимизда кандай лизинг компаниялари мавжуд?
 40. Банклар кимматли когозлар бозорида кандай операсиялар бажаради?
 41. Тижорат банклари узларининг кимматли когозларини кай тартибда чикаради?
 42. Банклар томонидан кимматли когозларга куйилмаларни амалга оширишларига доир кандай чекловларни биласиз?
 43. Банклар томонидан кимматли когозлар билан операсияларни амалга оширилишига доир кандай талаблар куйилади?
 44. Халкаро операсиялар деганда нимани тушунасиз?
 45. Валюта операсияларини бажариш зарурати нимада?
 46. Тижорат банкларининг халкаро хисоб-китоб операсияларида кандай турдаги хисоб шакллари кулланилади?
 47. Банк чеки ва банк вексели тугрисида нималар дея оласиз?
 48. Хужжатли аккредитив билан хужжатли инкассо хисоб-китоблар кайси жихатлари билан бир-биридан фарк килади?
 49. Валюта котировкаси ва валюта курси деганда нимани тушунасиз?
 50. Кросс-курс нима? У кандай аникланади?
 51. Валюта курсини баркарорлаштиришда давлат хам катнашадими?
 52. Валюта конвертасияси нима учун зарур?
 53. Валюта буйича сотувчи ва сотиб олувчи курслар хакида нималар дея оласиз?
 54. Валюта операсиялари жараёнида кандай турдаги шартномалар тузилади?
 55. Валюта арбитражи нима максадда утказилади?
 56. Банкларнинг валютавий холати деганда нимани тушунасиз?

Яна маълумот

risk

Рискларни аниклаш тартиби

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини …