24/07/2024
Главная / 2023 / December (страница 3)

Архив Месяца: December 2023

Бронхофония нима ?

Bronchophony

Бронхофония – овознинг бронхлар оркали кукрак кафасига узатилишипи аускултасия воситасида аниклаш. Соглом одам гапираётган пайтпда унинг кукрак кафасига кулок пардаси суяб турилса гапираётган гапларни ажратиб булмайди. улар кушилиб кетади. Упка тукимасининг калинланиши ёки упкада бушликлар пайдо булиши натижасида овоз жуда яхши ешитилади ва хар би’па сузни ажратса булади. Бронхофония упканинг …

Подробнее »

Спинография нима ва нимага керак?

spiro

ТАШКИ НАФАС ОЛИШНИ ТЕКШИРИШ СПИРОГРАФИЯ – ташки нафас олишни графикли регистрасиялаш билан текшириш услуби хисобланади. Одатда текширувни 5 ёшдан катта болаларда, ерталаб оч коринга бола 10-15 дакика дам олгандан кейин (асосий модда алмашинуви шароитида) утказиш тавсия етилади. Спирография ёрдамида нафас олиш хажми (тинч холатдаги хар бир нафас олиш сиклида олинган …

Подробнее »

Болаларда нафас олиш органларини текшириш

stati-anemiya-u-detej-5c8x49

АНАМНЕЗ Касал болани узидан ёки уни ота – онасини сураб аниклашда, болани илгари утказган нафас йули касалликлари тугрисида, об -хаво узгаришидан совук котиш фактори, инфексион касалликлар ёки туберкулёз билан огриган болалар билан алокада булган, булмагалиги тугрисида суриштирилади КАСАЛНИ КУРИКДАН УТКАЗИШ. Беморни курикдан утказишда, унинг холати, ес – хуши, фел атворига, …

Подробнее »

Болаларда нафас олиш азоларининг физиологик хусусиятлари

istockphoto-1410718246-612x612

Болаларда тугилишни биричи соат ски кунлари кузатплгап нафас олиш ритмини нотекислиги одатда тезда йуколиб кетади. Базан чакалокларда, айпикса янги тугилган болаларда, биринчи нафасдан сунг упка тула ёзилмап физиологик ателектаз келиб чикишига олиб кслишн мумкин. Бундаи холатда упкада яллигланиш жараёни ривожланишига шароит тугилади. Нафас олиш фаолиятини бахолашда ташки нафас олишни, яни …

Подробнее »

УРТА ВА ПАСТКИ НАФАС ЙУЛЛАРИ

traxeya

ХИКИЛДОК – ёш болаларда воронкасимон шаклда булиб, катта ёшда силиндр шаклига киради. Хикилдок чакалокларда юкорида жойлашган булиб, пастки чегараси 4- буйин, катталарда еса 7- буйин умурткасида булади. Тогай кисми нозик, юмшок. булади. Овоз ёриги 6- 7 ёшгача тор булади. Чин овоз бойлами катталарга нисбатан калта булганлиги сабабли, ёш болапарнинг овоз …

Подробнее »

Биринчи нафас олиш механизми

aortad

Соглом бола тугилиши биланок баланд товушда кийкиради ва шу билан бирипчи бор чукур нафас олади, упка еса рисоладагидек ёзилади. Бунга сабаб еола тугилгач киндик юли сикилишидан, йулдош оркали узида етарли кислород гутган кон келиши тухтаб, натижада бола конида кислороднинг парсиал босими (РО2~) камайиб, РСО2 босими еса купаяди, РН камаяди. Бунда …

Подробнее »

Рахит касалики – ташхис ва табобат

simptomy-rahita

Рахит жадал усиб бораётган 2 ёшгача булгап болалар касаллигм хисоблаиади. Рахит умум организмда моддалар апмашинуви, реактивлик жараёни узгариши билан кечиб, бемор болада касалликларга карши курашиш холатлари пасайган булади. Рахит касалиги бола организмини витамин Д, калсий, фосфор, магний каби катор микроелементлар ва бази аминокислоталар билан етарлик таминланмаслиги натижасида келиб чикади. Кайд …

Подробнее »

ЮКОРИ НАФАС ЙУЛЛАРИ (бурун, халкум).

de

ЮКОРИ НАФАС ЙУЛЛАРИ (бурун, халкум). Бурун [узилмаси хавони илитишда, механик тозалашда (майда туклари билап), хамда шиллик каватдаги мухофаза этиш иммунологик таркиби билан мпкробларни емиришда иштирок этади. Чакалокларда бурун бушлиги яхши рпвожланмаган булиб, бурун йуллари тор, киска, пастки бурун йули деярли булмай, факаг 4- 5 ёшлардашна такомиллашади. Бурун шиллик кавати жуда …

Подробнее »

Мушак тизимининг асосий касалликлари симптомлари

МИОЗИТ. Мушак яллигланишини етиологияси турлича булиб, асосий белгиси мушакда огрик (миалгия) ва мушак кучсизлиги бедармонлиги хисобланади. Уткир йирингли миозит купинча организмдаги йиринглик жараён сифатида ривожланиб, касалликни стафилакокк, стрептококк, пневмококк, енаероб микроблари чакиради. Йирингланишсиз инфексион миозит уткир ёки сурункалик инфексион касалликларда (корин тифи, бруселлозда) хамда инфексион вирус касаллмкларда (фипп, ентеровируслар) кузатилади. …

Подробнее »

Суяк тизими – уш бу нима?

image006

Малумки суяк тизими организмни муайян холатда саклаб мухофаза етувчи, харакатга келтирувчи таянч булиш билан бир каторда хаётий зарур булган кон ишлаб чикаришда, модда алмашинувида иштирок етади. Ёш болаларда суяк тукимасининг анатомо-физиологик хусусиятлари узига хослиги билан ажралиб туради. Хомилаликда суяк тукимасинпнг биринчи бор муртаги бошка тизимлардан бироз кечрок (5 хафтада) пайдо …

Подробнее »