14/06/2024
Главная / 2023 / December

Архив Месяца: December 2023

ВОЗ / ЮНИСЕФ таклиф етган табний овкатлантиришнннг 10 енг мухим принсиплари.

380x240

Табиий овкатлантиришнинг барча коидаларига риоя килиш ва бу коидаларни хамма медисина ходимлари диккатига етказиш. Барча медисина  ходимларини  табиий  овкатлантириш   коидалари   билан таништириш ва уларни уз фаолиятида куллаш учун амалий ургатиш. Барча хомиладор аёлларни кукракдан бокиш афзалликлари билан таништириш. Кузи ёрган барча оналарга чакалок тугилгандан кейинги ярим соат вакт ичида болани …

Подробнее »

Табий овкатлантирилаётган болаларнинг озука инградиентларига булган талаби

dreamstime_xxl_29457499-_1_

Малумки болалар дастлабки ёшида нихоятда интенсив усадилар. Шунинг учун хам илк ёшдаги болаларнинг озука инградиентларига булган талаби катта ёш­даги болалар инградиентларига тубдан фарк килади. Боланинг енергияга булган талаби ундаги: 1. асосий модда алмашинуви. 2. Унинг харакати активлигини ва тана харорати доимийлигини, ва 3. Нихоят, усишини таминлаши керак. Шунинг учун хам …

Подробнее »

Она кукрагидан бокишда учрайдиган кийинчиликлар

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Кукракдан бокишда онада учрайдиган кийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган ва х.к. булиши мумкин (Сут бези сургичларининг нотугри шакли ва уларнинг кнчик катталликда булиши куп холларда онанинг инфантиллиги билан кузатилиб, гипогалактия, айрим вактларда еса агапактия билан бирга хам кечиши мумкин. Агар онада сут бези сургичи …

Подробнее »

Янги тугилган чакалокни кукракдан бокиш

moloko-1024x768

Янги тугилган соглом чакалокни кккракдан бокишни у тугулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. Барча сут емизувчи хайвонларнинг янги тугилган болалари сингариянги тугилган чакалоклардан хам дастлабки 2-2,5 соат ичида шунга ухшаш деярли бир хил харакатларни кузатиш мумкин. Бу харакатларда асосан янги тугилган чакалокларда (шу жумладан бошка сут емизувчиларда хам) …

Подробнее »

Она овкатининг кукрак сути микдори ва сифатига тасири

grudnoe-vskarmlivanie_1

Малумки, кукрак сутининг тартиби, унинг микдори, лактасия жараёнининг давомийлиги куп холларда онанинг овкати ва кун тартибига боглик. Шуни каит килиш лозимки, сутканинг малум вактларида хосил буладиган сут микдори бир хил булмай, унинг микдори бола талабига караб узгариб бориши, яни бола канча сут емса, келгуси емишда шунча микдорда сут хосил булиши …

Подробнее »

Болани кукракдан бокишдаги каршиликлар

new-52805

Янги тугилган чакалокни биринчи марта кккракдан бокишга булган каршиликлар хам она, хам бола томонидан кузатилиши мумкин. Булар уз навбатида абсо­лют ва нисбий каршиликларга булинади. Абсолют каршиликларга оид касаллик билан она ёки бола огриса бундай холларда кукракдан бокиш ман килинади. Бу гурухга киритилган касалликлар туркумини биз ихтиёрий равишда яна куйида келти­рилган …

Подробнее »

Чала тугилган чакалоклар онаси сутининг хусусиятлари.

shutterstock_grudnoe_moloko

Кейинги ун йилликдаги тиббий адабиётларда талкин килинаётган чала тугилган болаларни овкатлантиришда етук тугилган чакалок онасининг сути билан емас, балки чала тугилган чакалок онаси уз сути билан бокиш еффективлиги юкори жанлиги аникланган. Чала тугилган чакалокларнинг онасини сути билан, вактида тугилган чакалок она сути компонентлари уртасидаги фарк куйидаги 6-таблисада келтирилган. Юкорида келтирилган …

Подробнее »

Болаларда юрак ва кон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

serdce-detey

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чакалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил килса, катталарда 0,4%-ни ташкил этади. Янги тугилган чакалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида эса турт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида …

Подробнее »

Она сутининг кимёвий таркиби ва унинг биологик ахамияти

csm_breastmilk_components

Она сути бола учун мухим озука омилидир. Кукрак сути таркибидаги компонентлар микдори ва уларнинг узаро иисбати шундай тизимдаки, бу тизим интен­сив усиб, ривожланишиб бораётган боланинг талабини тула кондира олади. Табиий овкатлантирилаётган боланинг гормоник ривожланиши, хамда уиинг организми иммун доначаларининг етарли микдорда ишлаб чикаришга кодир булмаган дастлабки ойларда, гудакни юкумли касалликлардан …

Подробнее »

Табиий овкатлантириш болаларни – чакалок

original_0

Болани соглом усиши ва ривожланишдаги мухим омиллардан бири бу  сифат ва микдор жихатидан тулаконли овкатлантиришдир. Сифат ва микдор жихатидан тугри овкатлантириш гудакнинг гормоник усиши ва ривожланиши, ташки мухитнинг узгариб борувчи факторларига мослашуви, хамда юкори иммунологик резистентлигининг асосий гарови. Болага бериладиган овкат таркиби узининг сифати ва микдорига нисбатан, гудак ошкозон-ичак системаси …

Подробнее »