28/09/2023

10 неожиданних фактов об иПхоне, которие ви могли не знат

maxresdefault

Малоизвестние подробности из истории легендарних смартфонов.     Даже если ви фанат техники Аппле, едва ли ви знаете о ней всё. Собрали 10 интересних фактов о её самом популярном продукте, которие мало кому известни. иПхоне не бил первим телефоном Аппле В сентябре 2005 (за два года до презентасии первого иПхоне) …

Подробнее »

10 неожиданних фактов об иПхоне, которие ви могли не знат

maxresdefault

Малоизвестние подробности из истории легендарних смартфонов.     Даже если ви фанат техники Аппле, едва ли ви знаете о ней всё. Собрали 10 интересних фактов о её самом популярном продукте, которие мало кому известни. иПхоне не бил первим телефоном Аппле В сентябре 2005 (за два года до презентасии первого иПхоне) …

Подробнее »

Ахбор-рейтинг – агентлиги ким?

fbi-agent-career-information-974488v

Иктисодиётнинг ривожланишида чет эл инвестицияларини юртимизга олиб кириш ва ахолидаги буш пул маблагларини банкларга жалб килиш жуда мухим ахамиятга эга. Ана шу максадда 1996 йил сентябрь ойида Узбекистон банклар ассоциацияси томонидан ташкил этилган «Ахбор рейтинг» банклараро компанияси хар чоракда инвесторлар ва бозор иктисодиётининг барча катламлари учун республикамиз банклари фаолияти тугрисида …

Подробнее »

Банк рейтингини аниклаш усуллари

rert

 ХХ аср охирида хар бир сохада уз етакчиларини билиш истаги кучайди. Енг яхши корхона, енг яхши банк, енг яхши мутахассис, енг ривожланган туман, вилоят, мамлакат ва хоказолар. Уз урнини аниклаб олишга харакат килиш бизнесга хам хос. Бу сохада хам дастлабки унта енг йирик банк, ишончлилар орасида енг ишончли сугурта агентликлари, …

Подробнее »

Банк рейтингини аниклаш усуллари

rert

 ХХ аср охирида хар бир сохада уз етакчиларини билиш истаги кучайди. Енг яхши корхона, енг яхши банк, енг яхши мутахассис, енг ривожланган туман, вилоят, мамлакат ва хоказолар. Уз урнини аниклаб олишга харакат килиш бизнесга хам хос. Бу сохада хам дастлабки унта енг йирик банк, ишончлилар орасида енг ишончли сугурта агентликлари, …

Подробнее »

Фоиз ставкалари ва уларни хисоблаш усуллари

64745

Кредитнинг асосий шарти олинган карз учун хак тулаш. Бу хак олинган карз йигиндисига нисбатан фоиз хисобида олинганидан уни карз фоизи ёки кредитнинг фоиз ставкаси деб юритилади. Бошкача килиб айтганда, кредитнинг фоиз ставкаси берилаётган кредитга нисбатан фоизда белгиланиб, кредитнинг нархини ифода етади. Кредит нархи, одатда, бир йил учун белгиланади. Фоиз ставкасининг …

Подробнее »

Рискларни аниклаш тартиби

risk

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини уз вактида олдини олиш буйича тегишли чоралар ишлаб чикиш имкониятини беради. Рискларни аниклаш уларнинг даражасини хисоблашдан бошланади. Риск даражаси муайян фаолиятда максад нимага йуналтирилганига караб зарарлар булишини ёки хужалик субектининг фаолият натижаси малум бир йукотишлар …

Подробнее »

Банк фоизи ва ундан фойдаланиш механизми

909

Суда фоизи вактинча муддатга берилган кийматдан фойдаланганлиги учун туланадиган узига хос туловдир. Унинг туловчиси хам, таминот манбаи хам мижоз ва унинг фойдаси хисобланади. Ссуда фоизи турли куринишларда булиб, уларни бир катор белгилар буйича таснифлаш мумкин (60-жадвал). 60-жадвал. Ссуда фоизининг туркумланиши № Тасннфлаш белгилари Ссуда фоизи турлари 1. 2 Кредит шакллари …

Подробнее »

Рискларни бошкариш усуллари

708

Энг аввало шуни таъкидлаш лозимки, банк фаолиятида гап рискдан умуман кочиш тугрисида эмас, балки уни олдиндан чамалаш, кура билиш ва уни минимал даражага тушириш хакида боради. Рискни бошкариш уз олдига аксарият холларда банкнинг уз маблагларининг бир кисмини йукотиш «хавфи», даромад ололмай колиш ёки молиявий операцияларни амалга ошириш натижасида кушимча харажатларга …

Подробнее »

Рискларни аниклаш тартиби

risk

Банк амалиётида мухим муаммолардан бири бу банк рискларини бахолашдир. Уни тугри бахолаш, унинг руй беришини уз вактида олдини олиш буйича тегишли чоралар ишлаб чикиш имкониятини беради. Рискларни аниклаш уларнинг даражасини хисоблашдан бошланади. Риск даражаси муайян фаолиятда максад нимага йуналтирилганига караб зарарлар булишини ёки хужалик субъектининг фаолият натижаси маълум бир йукотишлар …

Подробнее »