Главная / Маданият / Янги туғилган чақалоқни кўкракдан боқиш

Янги туғилган чақалоқни кўкракдан боқиш

Янги туғилган соғлом чақалоқни кқкракдан боқишни у туғулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. Барча сут емизувчи ҳайвонларнинг янги туғилган болалари сингариянги туғилган чақалоқлардан ҳам дастлабки 2-2,5 соат ичида шунга ухшаш деярли бир хил ҳаракатларни кўзатиш мумкин. Бу харакатларда асосан янги туғилган чақалокларда (шу жумладан бошка сут емизувчиларда ҳам) тугма овқат кидирув программаси елементларини, яни она кукрак бези сургичини ахтариб топишда, огиз ва кулчаларининг бир-бирига мос харакатларини ва кукрак бези сургичини топгандан сунг уйга махкам суриб ёпишиб олишини ва уйкуга кетгунга кадар туйиб емишини кузатиш мумкин.

moloko-1024x768

А.М. Wидстром фикрича юкорида келтирилган холатларни янги тугялган ча­калокларда дастлабки 120 – 150 минут ичида кузатиш мумкин. Ш\нинг учун хам янги тугилган чакалокларда артиб, куритиб она корнига ялонгоч холда ётказиш ва бокиш тавсия етилади, бу еса бир томондан оола билан она уртасидаги жисмоний контактни ерта шаклланишига олиб келса, иккинчи томондан еса она умумнй ахволини тезрок тикланишига, хамда енг мухими онада “оналик мехрини” ерта шаклла­нишига, бу еса болани тупиган даврдан бошлаб болани узок вакт давомида етарли микдордаги она сути билан бокишга мухим далил булади. Ерта кукракдан бокишнн мухим томони яна шундака. бола емиши натижасида она организмида пролактин ва окситосин гормонлари микдори ортади.

Бу гормонлар уз навбатида. бир томондан сут хосил булиши ва ажралишини кучайтирса, иккинчи мухим томони шундаки окситосин бачадон силлик мушакларини хам кискартириб, натижада бачадондан кон кетишини олдини олади ва унинг чакалок тугилгандан кейниги инволюсия вактини тезлаштиради. Айни пайтда она билан бола уртасидаги тери оркали, тери оркали ва х.к. булган контактларни келгусида хам сакланиб колиши. онада бола пар-варишига оид коидаларни тезрок узлаштириб олишга ва тугрукхонадан чиккандан сунг болани тугри парваришлашига мухим омил булади.

Янги тугилган чакалокни дастлабки 20-30 минут ичида кукракдан бокиш барча тугрукхоналарда хам табиий бир хол сифатида кабул килиниши шарт деб уйлаймиз. Тугилгандан кейниги вактда еса малум бир соатларда бокиш болани озужа махсулотларига булган талабини кондириш учун емас, балки бу купрок тугрукхонадаги уздисина ходимлари манфаати кузланиб юлга. куйилган тадбирдир. Шунинг учун хам болани кукракдан емизиш вакти, интерзали ва х.к. малум бир тартиб остига олинмагани, яни болани узи емиш вактини, сут микдорини белгилагани макулрок.

Онанинг кукрагидаги сут микдоридан катий назар, агар болада очлик билан боглик безовталик пайдо булса, уни албатга кукракдан бокиш шарт. Чунки, тез-тез емиш хисобига пропактин, окситосин гормонларининг кондентрадиясини ортишига, хамда сут бези алвеолаларини сутдан тулик бушашини хисобига колдик кут микдорини камайиши, натижада бу колдик сут таркибида аникланадигаи лактасияни ингибисияловчи оксил факторининг консентрасиясини кам булиши хисобига келгуси бокишлардаги сут микдори ортиб боради.

Педиатрлар орасида она ва боланинг чакалок тугилгаи даврдан бирга бу­лиши, уларнинг тери каватлари контактни хисобига неонатап инфексия таркалиши ортади деган тушунча хам юк емас. Вахоланки, она-бола хонасидаги микроблар пейсажи берк, янги тугилган чакалоклар булимидаги микроблар пейсажидан камрок. Айни пайтда соглом она организмида асосан сапрофит микроблар туркуми купрок, иккинчи томондан еса мана шу микробларга карши она кони зардобида ва демак, сутида хам антителолар мавжуд. Буидан куринадики она ва боланинг чака­лок тугилгандан бошлаб бирга булиши, янги тугилган чакалок терисида, ошкозон-ичак системасида, тери копламида сапрофит микроблар колоннияларини шаклланиши учун хам катта ахамиятлидир.

Соглом чакалокка она сутидан булак хеч нарса (сув, утлар дамламалари, енергетик компонентпар ва х.к.) бермаслик керак. Чунки она сути болани дастлабки кунлардаи, токи у 4-6 ой булгунга кадар суюклик билан ва бошка барча озука ингриднентлари билан тулик таминлайди. Суюкликларни берилиши еса “ёлгон туклик” хиссини пайдо булишига ва натижада бу еса уз навбатида хосил булаётгаи сут микдорини камайишига олиб кепади. Бола кукракни емиш жараёнининг аввалдаги сут таркибида суюклик ва лактоза микдори ортик булса, охирида еса ёг микдори куп буладн. Шунинг учун хам оналарни хар бир кукрак безини сутдан туда бушал-гунга кадар болани емизиш кераклигига ургатиш лозим. Нахордаги сут микдори ва сифатн куннинг иккинчи ярмидаги сутдан фарк килади. Агар нахорда сут микдори куп булса куннинг иккинчи ярмида еса кам, лекин унинг таркибидаги озиклантирувчи моддалар консентрасияси баланд булиши кузатилган.

Табий овкатлантирилаётган болалар сутка давомида 6-10 марта, хатто да­стлабки вактларда 12 мартагача емиши мумкин.

Бола емиш вактининг дастлабки 2 – 3 минутида бир марталик олиши керак булган сутнинг деярли 50 % ни. 4-5 минутида еса 80 – 90% тенг микдордаги сутни суриб олади. Шунинг учуй болани кукракдан емишни 15-20 минутдан ортик вакт ушлаб турилиши учун асос юк. Хар бир бокишда иккала куракдан бокиш, лактасия жараенпга ижобий тасир курсатади, чунки иккала кукракда хам хосил булаётгаи сут микдори бир хил улардан биронтасининг туда бушамаслиги келгусида сут мюяорини камайишига олиб келади.

Болани кукракдан узок емиб тлришига асосий сабаб бу болага кукрак сур-гичини нокулай ёки бутунлай нотуфи бериш хам булиши мумкин. Бу еса болани туимасдан узок емишга, натижада сут бези сургичларини шикастланишига олиб келади. Шунинг учун хам хомиладорликнинг охирги хафталарида ёки хомила ту­гилгандан сунг емизикли оналарга болани кукракдан тугри бокиш усулини ургатиб бориш керак. Бола кукракни емаётганда унинг факат сургич сохаси емас, балки сургич учидан 2,5 – 5 см атрофидаги масофани фиксасия килсагина сутни сут синуслардан юлларига тулик тушишини таминланди. Бунда кукрак безини бола емаётганда она бармоклари орасида ушлаб туриши шарт емас, ушлаб туриш еса сут юл-фидан сутни евакуасиясига тускинлик килиши, натижада сут безлари у ёки бу /лагини патологик каттиклашишига олиб келиши кузатилган.

Сут безларида бола туйиб емгандан кейин колаётган сутни согиб ташлаш шсия етилмайди. Факатгина оналарга сут безларидаги босимни ортишини олдини ниш тавсия етилгани макулрок, бунга еса боланн емизиш юли билан ва сийна оглар хамда тор кийим киймаслик юли билан еришилади. Кукрак безидан сутни егиб олиш еса, качонки боланинг куввати камлиги, касаллиги туфайли охиргача ма олмаса, хамда сут бези юлларида сут димланиб колса, ёки сут хосил булишини гимулясия килиш максадларидагина утказилади. Кукрак безидаи сутни согишни ул билан ёки махсус сут согиб олувчи мосламалар билан утказилади. Кул билан огиб олиш сут бези сургичларинн шикастланишини олдини олишда иккинчи усуллари афзалрок.

Она болани кукракдаи емизиб булгандан кейни сут бези сургичларига у ёки у малхамлар суриш тавсия етилмайди. Аксинча болани емизиб булгандан сунг 1 – 2 томчи сутни согиб, сургичга суриб, уни куригунча ушлаб туриш ва ундан сунг тоза емшок (дока) материал куйиш тавсия етилади. Сургичларни хеч качон емизикли она терини куритувчи моддалар билан (совун, спирт ва х.к.) ювмаслиги, артмаслиги керак, бу сургичларни ерилишига олиб келади. Кукрак бези сохасидаги она кийимлари металл ёки бошка кукрак безига ботувчй елементлари тутмаслиги керак.

Болани еса кукракдаи емизиб булгандаи сунг, сут билаи ютиб юборган хавони чикариб юбориш учун уни вертикал холда бир неча дакика ушлаб турган макулрок. Айрим холларда бу муолажани емизиш даврида бир неча марта кайтазиш мумкин ва бундан кейингина чакалокни унг ёнбошига ёки корнига ётказиб куйилади (кайтариб чикарилган сутни ёки бола кусганда аспирапияни олдини олиш максадида).

Куйидаги болани факат кукракдан бокишни тугри ташкил килиш ВОЗ (ЮНИСЕФ 1989) томонидан таклиф етилган 10 та асосий коидани келтирамиз.

Яна маълумот

new-52805

Болани кўкракдан боқишдаги қаршиликлар

Янги тугилган чақалоқни биринчи марта кқкракдан боқишга булган қаршиликлар ҳам она, хам бола томонидан кузатилиши …