Главная / Маданият / ВОЗ / ЮНИСЕФ таклиф етган табний овкатлантиришнннг 10 енг муҳим принсиплари.

ВОЗ / ЮНИСЕФ таклиф етган табний овкатлантиришнннг 10 енг муҳим принсиплари.

 1. Табиий овкатлантиришнинг барча коидаларига риоя килиш ва бу коидаларни хамма медисина ходимлари диккатига етказиш.
 2. Барча медисина  ходимларини  табиий  овкатлантириш   коидалари   билан таништириш ва уларни уз фаолиятида куллаш учун амалий ургатиш.
 3. Барча хомиладор аёлларни кукракдан бокиш афзалликлари билан таништириш.
 4. Кузи ёрган барча оналарга чакалок тугилгандан кейинги ярим соат вакт ичида болани она кукрагидан бокишга ердамлашиш.
 5. Барча оналарни кукракдан тугри бокиш техникасини ва лактасия жараёнини узок саклаб колиш усулларини ургатиш, хатто она ва бола алохида булган холларда хам.
 6. Янги тугилган чакалокларга она сутидан булак хеч кандай овкат ёки суёклик булмаслик. Бундан. Тиббий  сабабларга кура киритиладиган  махсулотлар мустасно.
 7. Она ва болани сутка давомида бирга булишини таминлаш.
 8. Она сути билан бокилаётган барча янги тугилган чакалокларни она кукрагини иммитасия килувчи ёхи тинчлантирувчи суний махсулотларни бермаслик.
 9. Болани она кукрагидан, унинг талабига мос бокиш, яни кукрадан бокилаётганда бокишлар уртасидаги интервал, бокиш сони ва сут микдорини боланиниг узи белгилайди.
 10. Кукракдан бокишни таргиб килувчи гурухларни ташкил килшини кенг юлга куйиш ва бу гурухларга хомиладор аёлларни, кукракдан бокаётган оналарни юллаш.

Шундай килиб юкорида келтирилгаи далиллардан куйидаги хулосалар келиб чикади:

1: Бола 4 – б ойлик булгунга кадар она сути уни барча озука махсулотларига, енергияга, витамин, тузларга, суюкликка булган талабни тулик кондира олади. Шунинг учун хам болани юкорида келтирилган ёшгача, унга коррексияловчи махсулотларни (шарбатлар, витаминлар, тузлар, суюклик ва х.к.о.) бериш тавсия етилмайди.

 1. Янги тугилган чакалокни ерта (дастлабки 0,5 соат) кукракдан бокиш, боланинг келгусида факат она сути билаи бокишга асосий замин була олади.
 2. Болани кукракдан бокишда хеч кандай кун тартибига риоя килмасдан, балки янги тугилган чакалоклик давридан уни сигналларига риоя килиб бокиш.
 3. Хар доим она ва болани бирга булишини таминлаш (тугурукхонадаги давр назарда тутуляпти).
 4. Суткадаги кукракдан емизишлар сони 8-10 марта, янги тугилган чакалок тугилгандаги огирликни тиклаб олгунга кадар бокишлар уртасидаги интервал еса 3-соатдан ортмаслиги керак.
 5. Хар бир кукракдан бокиш вакти 10 – 20 минутгача, лекин индивидуал вариантларни албатта назарда тутиш ва бунда соатга емас балки емиш ва ютиниш активлигига етиборни каратиш керак.
 6. Бола емаётган сутнинг унинг талабини кондираётганлигини куйидагича бахолаш тавсия етилади:

Биринчи хафтани охирига келиб чакалокнинг нажасини суткада енг камида 4- марта булиши, хамда суткада бола хул килаётган пелёнкалар сони 15-20 тага етиши. Емиб булгаидан кейин боланинг кайфиятини коникарли булиши. Болани огирлиги кунига 15- граммдан 30- граммгача ортиб бориши ва иккинчи хафтада тугилгандаги массасига кайтиши (бирламчи физиологик массани юкотиш дав­ридан кейин)

380x240Она кукрагидаги сут хосил булаётганлиги белгилари еса 6у хар бир емизишдан олдин она кукрагини сут билан тулишини хис килиши, сутни окиши, емизиб булгандан кеини еса сутни кукрак безларида колиши ва чакалок огзида сутни куриниши квбилардир.

Юкорида биз болани кукракдан бокишининг техникаси ва х.к.о. билан танишиб чикдик. Лекин хурматли укувчимизда болани усиши, ривожланиши учун керак булган сут микдорини аниклаш, хамда болани озука ингрилиентларига булган талаби кандай булиши кизиктириши мукаррар.

Шунинг учун хам биз емизикли болалар суткада олиш керак булган сут микдорини аниклашда хозиргача кенг кулланилади, узлни амалиётда оклаган айрим

хисоблаш усулларинн келтириб утишни лозим деб топдик. Бола емаётган сутнинг унинг талабини кондираётганлигини обектив бахолашни айрим белгиларини юкорида хам курсатиб утган едик. (35- бетга каранг).

Емизикли болаларни суткада олиш керак булган сут микдорини аниклашда якингача “хажим” усулидан кенг фоидаланиб келинди. Бу усул буйича керак булган сут микдори боланинг ёши ва массасига караб аникланади яни, агар боланинг ёши 2- хафтадан 6- хафтагача булса у массасининг 1/5 кисмига тенг микдордаги, 6-хафтадан- 4- ойгача массасининг 1/6 кисмига, 4- ойдан-6- ойгача еса 1/7 кисмига ва нихоят 6- ойдан-9- ойгача массасининг 1/8 кисмига тенг микдордаги сутни емиши керак булади. Масалан:

2 ойлик, массаси 4800 булгаи чакалок суткада массасининг 1/6 кисмига тенг мик­дордаги яни 800 мл сутни емиш керак (4800 : 1/6 = 800 мл).

Яна маълумот

new-52805

Болани кўкракдан боқишдаги қаршиликлар

Янги тугилган чақалоқни биринчи марта кқкракдан боқишга булган қаршиликлар ҳам она, хам бола томонидан кузатилиши …