Главная / Теги: БОЛАЛАР КАСАЛЛИКЛАРИ ПРОПЕДЕВТИКАСИ

Теги: БОЛАЛАР КАСАЛЛИКЛАРИ ПРОПЕДЕВТИКАСИ

Табий овқатлантирилаётган болаларнинг озуқа инградиентларига булган талаби

dreamstime_xxl_29457499-_1_

Малумки болалар дастлабки ёшида ниҳоятда интенсив усадилар. Шунинг учун ҳам илк ёшдаги болаларнинг озука инградиентларига булган талаби катта ёш­даги болалар инградиентларига тубдан фарк килади. Боланинг енергияга булган талаби ундаги: 1. асосий модда алмашинуви. 2. Унинг харакати активлигини ва тана харорати доимийлигини, ва 3. Нихоят, усишини таминлаши керак. Шунинг учун хам …

Подробнее »

ВОЗ / ЮНИСЕФ таклиф етган табний овкатлантиришнннг 10 енг муҳим принсиплари.

380x240

Табиий овкатлантиришнинг барча коидаларига риоя килиш ва бу коидаларни хамма медисина ходимлари диккатига етказиш. Барча медисина  ходимларини  табиий  овкатлантириш   коидалари   билан таништириш ва уларни уз фаолиятида куллаш учун амалий ургатиш. Барча хомиладор аёлларни кукракдан бокиш афзалликлари билан таништириш. Кузи ёрган барча оналарга чакалок тугилгандан кейинги ярим соат вакт ичида болани …

Подробнее »

Янги туғилган чақалоқни кўкракдан боқиш

moloko-1024x768

Янги туғилган соғлом чақалоқни кқкракдан боқишни у туғулгандан сунг дастлабки 30 минут ичида бошлаган макул. Барча сут емизувчи ҳайвонларнинг янги туғилган болалари сингариянги туғилган чақалоқлардан ҳам дастлабки 2-2,5 соат ичида шунга ухшаш деярли бир хил ҳаракатларни кўзатиш мумкин. Бу харакатларда асосан янги туғилган чақалокларда (шу жумладан бошка сут емизувчиларда ҳам) …

Подробнее »

Она кўкрагидан боқишда учрайдиган қийинчиликлар

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Кўкракдан боқишда онада учрайдиган қийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган ва х.к. булиши мумкин (Сут бези сургичларининг нотугри шакли ва уларнинг кнчик катталликда булиши куп холларда онанинг инфантиллиги билан кузатилиб, гипогалактия, айрим вактларда еса агапактия билан бирга хам кечиши мумкин. Агар онада сут бези сургичи …

Подробнее »

Болани кўкракдан боқишдаги қаршиликлар

new-52805

Янги тугилган чақалоқни биринчи марта кқкракдан боқишга булган қаршиликлар ҳам она, хам бола томонидан кузатилиши мумкин. Булар уз навбатида абсо­лют ва нисбий қаршиликларга булинади. Абсолют қаршиликларга оид касаллик билан она ёки бола оғриса бўндай холларда кўкракдан боқиш ман қилинади. Бу гуруҳга киритилган касалликлар туркумини биз ихтиёрий равишда яна куйида келти­рилган …

Подробнее »

Она овқатининг кўкрак сути миқдори ва сифатига тасири

grudnoe-vskarmlivanie_1

Малумки, кукрак сутининг тартиби, унинг микдори, лактасия жараёнининг давомийлиги куп холларда онанинг овкати ва кун тартибига боглик. Шуни каит килиш лозимки, сутканинг малум вактларида хосил буладиган сут микдори бир хил булмай, унинг микдори бола талабига караб узгариб бориши, яни бола канча сут емса, келгуси емишда шунча микдорда сут хосил булиши …

Подробнее »

Чала туғилган чақалоклар онаси сутининг хусусиятлари.

shutterstock_grudnoe_moloko

Кейинги ун йилликдаги тиббий адабиётларда талкин килинаётган чала тугилган болаларни овкатлантиришда етук тугилган чакалок онасининг сути билан емас, балки чала тугилган чакалок онаси уз сути билан бокиш еффективлиги юкори жанлиги аникланган. Чала тугилган чакалокларнинг онасини сути билан, вактида тугилган чакалок она сути компонентлари уртасидаги фарк куйидаги 6-таблисада келтирилган. Юкорида келтирилган …

Подробнее »

Она сутининг кимёвий таркиби ва унинг биологик ахамияти

csm_breastmilk_components

Она сути бола учун мухим озука омилидир. Кукрак сути таркибидаги компонентлар микдори ва уларнинг узаро иисбати шундай тизимдаки, бу тизим интен­сив усиб, ривожланишиб бораётган боланинг талабини тула кондира олади. Табиий овкатлантирилаётган боланинг гормоник ривожланиши, хамда уиинг организми иммун доначаларининг етарли микдорда ишлаб чикаришга кодир булмаган дастлабки ойларда, гудакни юкумли касалликлардан …

Подробнее »

Болаларда юрак ва қон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

serdce-detey

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чақалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил қилса, катталарда 0,4%-ни ташкил этади. Янги туғилган чақалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида эса тўрт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида …

Подробнее »

Нафас олиш тизимининг яллигланиш билан кечувчи касалликлари синдромлари

bronxit

Трахеитни етиологияси бактериал жароҳатланиш бўлса, касаллик юқори нафас йўлларини жароҳатланиши ёки крупга хос йўтал билан бошланиб, кейинчалик бемор аҳволи оғирлашади. Беморда токсикоз ҳолати ва инспиратор нафас қисиш кучаяди. Ўпка устида перкутор, аускултатив узгаришлар кузатилмайди. Бронхит. Етиологияси. Болаларда касалликни асосан респиратор вируслар чақириб, тоза бактериал бронхит камдан – кам учрайди. Аммо …

Подробнее »