Главная / Иқтисодиёт / Тест топшириқлари, масалалар ва саволлар банк иши темасида – мавзусида

Тест топшириқлари, масалалар ва саволлар банк иши темасида – мавзусида

 1. «Банк иши» фанн:
 • мустақил фан;
 • мустақил предметига ега;
 • мустақил методига ега;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. «Банк иши» фани:
 • банкларни ташкил етиш ва уларнинг фаолиятини тугатиш тартибини ўрганади;
 • банкларнинг ҳукук; ва мажбуриятларини ўрганади;
 • пул тизими ҳамда пул муомаласини ташкил етиш қоидаларини ўрганади;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Банклар ваколатига қараб қуйидаги турларга бўлинади:
 • емиссия қилувчи банклар;
 • йирик банклар;
 • тармоқлар бўйича банклар;
 • давлат банклари.
 1. Банклар операсияларни бажариш характерига қараб:
 • тижорат банкларига бўлинади;
 • инвестисион банкларга бўлинади;
 • универсал банкларга бўлинади;
 • тармоқлар бўйича банкларга бўлинади.
 1. Мулк шаклига қараб банклар:
 • регионлар бўйича хизмат қилувчи банкларга бўлинади;
 • аксионер (ҳиссадор) банкларга бўлинади;
 • ўрта банкларга бўлинади;
 • маҳаллий банкларга бўлинади.
 1. Фаолият миқёсига қараб банклар:
 • хусусий банкларга бўлинади;
 • давлат банкларига бўлинади;
 • майда банкларга бўлинади;
 • тижорат банкларига бўлинади.
 1. Қуйида қайд қилинган усулларнинг қайси бири «Банк иши» фанининг тахлил усулларидан хисобланади:
 • тизимли ёндашув;
 • таркибий ёндашув;
 • моделлаштириш усули;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Хизмат қилиш доирасига қараб банклар:
 • халқаро банкларга бўлинади;
 • шўбаси бор банкларга бўлинади;
 • аралаш банкларга бўлинади;
 • емиссия қилувчи банкларга бўлинади.
 1. «Банк» сўзи италянча «Банка» сўзидан олинган бўлиб:
 • «стол» деган манони англатади;
 • «пулли стол» деган манони англатади;
 • алмашиш шохобчаси маносини беради;
 • б + в.
 1. Банк-бу:
 • пул маблагларини ўзида мужассамлаштирувчи ва жамгарувчи йирик муассаса;
 • кредит берувчи йирик муассаса;
 • қимматли қогозлар олди-сотдиси билан шугулланувчи муассасалар;
 • а + б.
 1. Банк бу:
 • юридик ва жисмоний шахслардан омонатлар қабул қилувчи юридик шахсдир;
 • қабул қилинган маблаглардан таваккал қилиб кредит берувчи юридик шахсдир;
 • тўловларни амалга оширувчи шахсдир;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Қуйида кайд қилинган муассасаларнинг қайси бири нобанк кредит ташкилотлари деб аталади:
 • ипотека компаниялари;
 • кредит карточкалари билан игугулланувчи компаниялар;
 • факторинг компаниялар;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Дастлабки банклар жиробанклар номи билан ХВИ асрларда (аниқроғи 1587 йилда):
 • Англияда ташкил топган;
 • Флоренгргя ва Венеггияда вужудга келган;
 1. е) Германияда ташкил етилган;

г) Японияда ташкил топган.

 1. Қуйида кайд қилинган банкларнинг қайси бири собиқ Иттифоқ банк тизимига кирган?
 • Иттифоқ давлат банки;
 • Иттифоқ курилиш банки;
 • Иттифоқ ташқи иқтисодий алоқалар банки;

г) а + б + е.

 1. Узбекистонда банк тизими:
 • уч погоналидир;
 • бир погоналидир;
 • икки погоналидир;

г) тўрт погоналидир (Республика. вилоят, туман, корхона).

 1. «Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тўғрисида» ғи Қонун:
 • 1995 йил 21 декабрда қабул қилинган;
 • 1994 йил 21 декабрда қабул қилинган;
 • 1993 йил 21 декабрда қабул қилинган;
 • 1992 йил 21 декабрда қабул қилинган.
 1. «Банклар ва банк фаолияти тўғрисида»ги Қонун:
 • 1995 йил 25 апрелда қабул қилинган;
 • 1996 йил 25 апрелда қабул қилинган;
 • 1994 йил 25 апрелда қабул қилинган;
 • 1993 йил 25 апрелда қабул қилинган.
 1. Ўзбекистон банклари Ассосиасияси:
 • 1992 йил июлда ташкил етилди;
 • 1993 йил июлда ташкил етилди;
 • 1994 йил июлда ташкил етилди;
 • 1995 йил июлда ташкил етилди.

Назорат учун саволлар Бакн иши мавзусида

 1. «Банк иши» фани нимани ўрганади?
 2. «Банк иши» фани қандай усуллардан фойдаланади?
 3. Банк деганда нимани тушунасиз? Нобанк кредит ташкилотлари ҳақида нималарни биласиз?
 4. Банкларнинг ривожланиш тарихи ҳақида нималарни биласиз?
 5. Ўзбекистон Республикасида банк тизими қандай ташкил етилган?
 6. Банкнинг ҳозирги замон иқтисодиётидаги роли қандай?
 7. Банк қандай хизматлар кўрсатади?
 8. Нима учун банклар пул ишлайди, қарз олиш билан бирга қарз ҳам беради?
 9. Сўнгги йилларда банк ишида қандай ўзгаришлар содир бўлмоқда? Банк бошқарувчилари ўзларини қандай тутишлари лозим?
 10. Янги банк очиш учун нималар талаб қилинади? Чартер нима?
 11. Майда ва йирик банк деганда нимани тушунасиз? Улар таркибан бир-биридан нима билан фарқ қилади?
 12. «Банк холдинг» компанияси деганда нимани тушунасиз?
 13. Ўзбекистон банклари Ассосиасияси қачон ва нима мақсадда ташкил етилган?
 14. Банкда қандай лавозимлар бор ва уларга қандай еришиш мумкин?
 15. Банк фаолиятини давлат томонидан мувофиқлаштириб туриш зарурияти нимада?
 16. Банк фаолиятидаги қайси жиҳатлар ёки вазифалар давлат назорати остида туради?
 17. Банк фаолияти тўғрисида Ўзбекистоннинг қайси қонунларини биласиз?

Яна маълумот

procent

Банк фоизи ва ундан фойдаланиш механизми

Суда фоизи вақтинча муддатга берилган қийматдан фойдаланганлиги учун тўланадиган ўзига хос тўловдир. Унинг тўловчиси ҳам, …