Плевранинг ишкаланиш шовқини

plevrit_s_9g5yndb

Плевранппг парпетал на виссерал пардаларнинг ишкдпапиши натижасида хосил бўлади ва куиидиги патологик холатларда ешитилади: 1. Плеврапинг яллигланиши патижасида у фибрин билан қопланиб, унда яллиглапган ўчоклар хосил бўлиб, кейим еса плевра сатҳида нотекис гадир – будирлар хосил бўлганда. 2. Яллиглапиш натижасида плеврада нозик ёпишишлар пайдо булгапда. 3. Плевра юзасида ўсма бўлганда …

Подробнее »

Болаларда нафас олиш органларини текшириш

stati-anemiya-u-detej-5c8x49

АНАМНЕЗ Касал болани ўзидан ёки уни ота – онасини сўраб аниқлашда, болани илгари ўтказган нафас йўли касалликлари туғрисида, об -ҳаво ўзгаришидан совуқ қотиш фактори, инфексион касалликлар ёки туберкулёз билан оғриган болалар билан алоқада бўлган, бўлмагалиги тугрисида суриштирилади КАСАЛНИ КЎРИКДАН ЎТКАЗИШ. Беморни кўрикдан ўтказишда, унинг холати, ес – хуши, фел атворига, …

Подробнее »

Болаларда юрак ва қон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

serdce-detey

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чақалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил қилса, катталарда 0,4%-ни ташкил етади. Янги туғилган чақалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида еса тўрт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида …

Подробнее »

Болаларда нафас олиш азоларининг физиологик хусусиятлари

Болаларда тугилишни биричи соат ски кунлари кузатплгап нафас олиш ритмини нотекислиги одатда тезда йўколиб кетади. Базан чақалокларда, айпикса янги туғилган болаларда, биринчи нафасдан сўнг ўпка тула ёзилмап физиологик ателектаз келиб чикишига олиб кслишн мумкин. Бундаи ҳолатда ўпкада яллигланиш жараёни ривожланишига шароит тугилади. Нафас олиш фаолиятини баҳолашда ташки нафас олишни, яни …

Подробнее »

Биринчи нафас олиш механизми

аорта

Соғлом бола тугилиши биланок баланд товушда қийқиради ва шу билан бирипчи бор чуқур нафас олади, ўпка еса рисоладагидек ёзилади. Бунга сабаб еола туғилгач киндик юли сиқилишидан, йўлдош орқали ўзида етарли кислород гутган қон келиши тухтаб, натижада бола қонида кислороднинг парсиал босими (РО2~) камайиб, РСО2 босими еса кўпаяди, РН камаяди. Бунда …

Подробнее »

ЎРТА ВА ПАСТКИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ

Трахея

ХИҚИЛДОК – ёш болаларда воронкасимон шаклда бўлиб, катта ёшда силиндр шаклига киради. Хиқилдок чақалокларда юқорида жойлашган бўлиб, пастки чегараси 4- бўйин, катталарда еса 7- бўйин умурткасида бўлади. Тоғай қисми нозик, юмшоқ. бўлади. Овоз ёриги 6- 7 ёшгача тор бўлади. Чин овоз бойлами катталарга нисбатан калта бўлганлиги сабабли, ёш болапарнинг овоз …

Подробнее »

ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ (бурун, халкум).

de

ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИ (бурун, халкум). Бурун [узилмаси ҳавони илитишда, механик тозалашда (майда туклари билап), ҳамда шиллиқ каватдаги муҳофаза этиш иммунологик таркиби билан мпкробларни емиришда иштирок этади. Чақалокларда бурун бўшлиги яхши рпвожланмаган бўлиб, бурун йўллари тор, қисқа, пастки бурун йўли деярли бўлмай, фақаг 4- 5 ёшлардашна такомиллашади. Бурун шиллиқ қавати жуда …

Подробнее »

Рахит касалики – ташхис ва табобат

рахит

Рахит жадал ўсиб бораётган 2 ёшгача бўлгап болалар касаллигм ҳисоблаиади. Рахит умум организмда моддалар апмашинуви, реактивлик жараёни ўзгариши билан кечиб, бемор болада касалликларга карши курашиш ҳолатлари пасайган бўлади. Рахит касалиги бола организмини витамин Д, калсий, фосфор, магний каби қатор микроелементлар ва бази аминокислоталар билан етарлик таминланмаслиги натижасида келиб чиқади. Қайд …

Подробнее »

Суяк тизими – уш бу нима?

image006

Малумки суяк тизими организмни муайян ҳолатда саклаб муҳофаза етувчи, ҳаракатга келтирувчи таянч бўлиш билан бир каторда ҳаётий зарур бўлган кон ишлаб чикаришда, модда алмашинувида иштирок етади. Ёш болаларда суяк тўқимасининг анатомо-физиологик хусусиятлари ўзига хослиги билан ажралиб туради. Ҳомилаликда суяк тўкимасинпнг биринчи бор муртаги бошка тизимлардан бироз кечроқ (5 хафтада) пайдо …

Подробнее »

Мушак тизимининг асосий касалликлари симптомлари

Mother gently massaging her child's feet

МИОЗИТ. Мушак яллиғланишини етиологияси турлича бўлиб, асосий белгиси мушакда оғрик (миалгия) ва мушак кучсизлиги бедармонлиги ҳисобланади. Ўткир йирингли миозит кўпинча организмдаги йиринглик жараён сифатида ривожланиб, касалликни стафилакокк, стрептококк, пневмококк, енаероб микроблари чақиради. Йирингланишсиз инфексион миозит ўткир ёки сурункалик инфексион касалликларда (қорин тифи, бруселлозда) ҳамда инфексион вирус касаллмкларда (фипп, ентеровируслар) кузатилади. …

Подробнее »