Главная / Маданият / Она сутининг кимёвий таркиби ва унинг биологик ахамияти

Она сутининг кимёвий таркиби ва унинг биологик ахамияти

Она сути бола учун мухим озука омилидир. Кукрак сути таркибидаги компонентлар микдори ва уларнинг узаро иисбати шундай тизимдаки, бу тизим интен­сив усиб, ривожланишиб бораётган боланинг талабини тула кондира олади. Табиий овкатлантирилаётган боланинг гормоник ривожланиши, хамда уиинг организми иммун доначаларининг етарли микдорда ишлаб чикаришга кодир булмаган дастлабки ойларда, гудакни юкумли касалликлардан асрашда асосий урин егаллайди.

Факат она сути билан бокилаётган кукрак ёшидаги болаларнинг суний, аралаш овкатлантирилаётган болаларга нисбатан 2,5 марта камрок касалланиши, ошкозон-ичак системаси касалликлари билан еса 25 баробар кам касалланиши бунга аник далилдир. Бундан ташкари она билан боланинг доимий жисмоний контакта янги тугилган чакалокда доимий химоя, иликлик туйгусини, онада еса оналик мехрини уйгонишига бу еса келгусида болани сосиал мухитга, онани еса холппадорлик даврини хомила тугилгандан кейинги даврга мосланишини енгиллаштиради.

csm_breastmilk_components

Чақалоқ туғилгандан кейин дастлабки 3-4 кун ичида она кукрагидан огиз сутини, 6-7 кундан бошлаб еса етук она сутини олади. Огиз сути етук она сутига нисбатан куюкрок очсарик рангдаги суюкликдир. Етук она сутига нисбатан огиз сути уз таркибида янги тугилган чакалок кон плазмаси таркибидаги оксилга якин куп мивдордаги оксилни тутади. Огиз сути тар­кибида оксилнинг албумин, глобулин фраксиялари казеин фраксиясидан куп бул-са, бу холат етук она сутида деярли тенглашади.

1-таблиса. Огиз сути ва етук она сутннинг кимевий таркиби (%).

Сут Оксилнинг умумий микдори Казеин Лактаалбу мин ва глобулин Ёг Лактоза
Огиз сути 5,6 2.0 3.5 3,2 5,7
Уткинчи сут 1,6 0,9 0.8 3,7 6,8
Етук кукрак

кут

1,2 0,6 0,6 3.5 6,5

Огиз сути таркибидаги ёгнинг таркибий кисми бола танасилаги ёг тукимаси таркибига мос. Микроскоп остида ёг доначалари бнлан бир каторда “огиз сути доначалари” деб номланувчи доначалар хам аникланади. Бу доначалар асосан лейкоситлардан нборат булиб, аникланишича уларнинг куп кисми функсионал актив лимфоситлардан иборат. Дастлабки кундаги огпз сутининг енергетик киймати 1500 ккалл тенг булса, у 7-8 кунга келиб 600-700 ккал/л гача пасаяди. Юкорида келтирилган далиллардан куринадики, янги тугилгаи чакалок учун енг мухим овкат бу огиз сути, чунки у кам микдорда бола организмига тушишига карамай, болани барча озука асосий компонентларига, енергияга булган талабини кондира олади. Огиз сути билан бокиш даври янги тугилган чакалок учун нафакат трофоген (енергия ва пластик материаллар манбаи) балки иммунологик ахамиятига хам ега.

Огиз сути билан чакалок иммуноглобулин, лизосим ва шунга ухшаш бир катор химоя фактор-ларини хам олади. Бола организмининг химоясида Жг А ахамияти нихоятда катга. Жг А бола организми шиллик каватларига (айникса ошкозон-ичак системасидаги) адсорбсия килиниши хисобига, бу шиллик каватларга мшфобларни ёпишишини олдини олиб, бола организмига антиген омилларнн киришини сусайтириб, нейтрофиллар хематаксисига тускинлик килади. Бу иммуноглобулин юкорида айтилганидек, ошкозон ичак системасидаги ферментлар активлигига чидамли ва уз хусусиятларини улар тасири остида узгартирмайди (5а-таблисага каранг).

Огиз сути таркибида лейкоситлар-лимфоситлар хам аникланади. Булар асосан Т ва В лимфоситлардан иборат булиб, уларнинг функсияси хужайра имму-нитети бола организмида шаклланишида иштирок етади деб тахмин килинади. Шу жумладан огиз сутида макрофаглар ва нейтрофиллар хам булиши аникланган. Бу химояда иштирок етувчи хужайралар хам уз физиологик хусусиятларини бола орга­низмида саклаб колиши, хамда уларнинг микроблари фагаситози жарёнида ишти­рок етиши кузатилган.

Огиз сути таркибидаги етук сутдагига нисбатан витамин А ва каротин мик-дори 2-10, аскорбин кислотаси 2-3 баробар куплиги, шу жумладан витамин В12 ва Е хам, тузлар еса 1,5 баробар ортик.

Юкоридаги келтирилган далиллардаи хулоса килиш мумкинки, огиз сути билан овкатлантиришни янги тугилган чакалокнинг дастлабки кунлардаги ташки мухит шароитларига мослашуви жараёнидаги урни нихоятда катта ва бу махсулотни бошка хеч бир хайвон ёки суний махсулотлар билан алмаштириш мумкин емас

Етук она сути таркибидаги оксил, ёг, углевод, минерал моддалар, витаминлар микдори оптимал нисбатдадир. Етук она сути узининг кимёвий таркибига нис­батан бошка сутлар, яни хайвонлар сутидан тубдан фарк килади.

Она сути таркибидаги оксил микдори сигир сути таркибидаги оксилдан 2,5 баробар кам, углеводлари еса 1,5 марта куп булса, тузлар микдори еса 3.5 марта камдир (2-таблисага каранг).

Таблиса 2

‘Таркиби Она сутида Сигир сутида
1 2 3
1Карбон сувлар: Лактоза (Олигосахаридлар) 73 г/л 12 г/л 40 г/л 12 т/л
Оксиллар:

Казеин

-лакталбумин

Латоферрин

Секретер Жг А

3 –лактоглобулин

Албумин

 

 

      Зг/л

2 г/л

2 г/л

2 г/л

0,0

0,4 г/л

 

      27 г/л

1 г/л

0,0

0,0

0,3 г/л

0,5 г/л

1 2 3
Еглар:

Триглисеридлар

фосфолипидлар

 

4,0 %

0,03 %

 

4%

0,02 %

Тузлар ва ионлар:

Натрий

Калий

Хлоридлар

Калсий

Магний

Ситратлар

Фосфатлар

 

8мМ

15 мМ

14 мМ

7мМ

1,4мМ

1,6мМ

2мМ

 

22 мМ

38 мМ

31 мМ

30 мМ

5,0 мМ

11 мМ

22 мМ

Она сути таркибидаги карбон сувлар, сигир сути таркибидаги карбон сувлардан нафакат микдори балки сифати билан хам фарк килади. Она сути таркиби­даги  β-лактозанинг ингичка ичакда α-лактозага нисбатан сурилиши секинрок булганлиги учун хам у югон ичаккача етиб боради. Бу холнинг бир томонидан ичак химуси осмоляр босимини ингичка ичакнинг барча кисмида бир хилда саклаб туришидаги урни катта, иккинчи томондан еса у югон ичаккача етиб бориб у ерда ичаклар сапрофит микрофлорасини шакллантиради ва ичаклардан рН мухитини (рН=5,0-5,8) оптимал меёрда ушлаб туради.

Ичак микрофлорасини шаклланишида еса она сути карбон сувлари таркибига кирувчи поли ва олпго аминокаидлар урни каттадир, яни аникроги бета-галактозид фруктозани. Шунинг учун хам бу модда она сути таркибидаги “бифидус фактор” деб аталади, чунки бошка поли ва олиго аминосахарид компонентлари (улар 14 дан ортикрик) бундай хусусиятга ега емас. Шуни такидлаб утиш керакки, хозирги пайтда аникланишича лактулоза углеводининг хам уз хусусиятлари билан беттагалактозид фруктозага якинлиги туфайли уни суний сут махсулотларини тайёрлашда ишлатиляпти.

Бетта-лактоза ичакда В гурухига оид витаминларни синтезланишини кучайтиради, нейтрал ёгларни камайтиради ва нихоят лесетин микдорини ортишини таминлайди.

Она сути таркибидаги оксил микдори сигир сутидаги оксилга нисбатан 2-1.5 баробар кам, лекин бу оксилпар сифати билан бири иккинчнсидан тубдан фарк силади (2-таблииага каранг). Она сути таркибидаги албумин-глобулин фраксяларининг казеинга нисбати 1,5:1 атрофида булса, бу курсаткич сигир сутида 1:4 а тенг. Она сутида майда дисперсланувчи оксил фраксияларининг куплиги, уни шйда булакчаларига булиниб ивишига, бу еса уз навбатида она сути таркибидаги оксилнинг осон парчаланишини ва сурилшшши таминлайди.

Она сути оксилининг биологик киймати сигир сути оксилига нисбатан баландлиги, унинг таркибидаги аминокислоталар сони ва микдори билан аникланади Гудак ёшдаги болалар организмида гистидин синтез килинмайди ва шунинг учун улардаги организмда синтез килинмайдиган аминокислоталар сони катталардаги каби 8 та емас, балки 9 тадир (8+ гистидин). Янги тугилган чакалоклар орга­низмида дастлабки хафталарда систин хам синтез килинмайди.

Куйида келтирилган таблисадан (3- таблиса) куриниб турибдики, барча сутлар турида керак булган аминокислоталар мавжуд, лекин она сутидаги аминокислоталар сони хайвон сутига нисбатан деярли 3 марта кам булишига карамай, бу аминокислоталар нисбатлари бир ёшгача булган болапар талабига мос. Шунинг учун хам табиий овкатлантирила ётган болаларнинг аминокислоталарга талаби суний бокиладиган болалар талабига нисбатан кам (4- таблиса).

Шуни хам такидлаб утиш керакки, она сутидаги оксилиинг 1/3 кисми парчаланмасдан ошкозон шиллик каватидан бола организмига сурилади. Бу оксилнинг бола конидаги оксил билан деярли бнр хил структурага ега булиши, болада алдергологик касалликларни чакирмайди.

Таблиса 3.

Она ва сигир сутларининг аминокислоталари киймати (г/я) (Мазурин А.В., Воронсов И.Н. дан олинди, 1986).

Аминокислота Она сути Сигир сути
А. Алмашмайдиган: 4,74 16,68
гистидин 0,22 0,95
изолейсин 0,68 2,28
лейсин 1,0 3,50
лизин 0,73 2,77
метионин 0,25 0,88
финилаланин 0,48 1,72
триптофан 0,18 0,49
треонин 0,50 1,64
валин 0,70 2,45
Б. Алмашинадиган: 6,58 16,82
аргинин 0,45 1,29
аланин 0,35 0,75
аспарагин кислота 1,16 1,66
систин 0,22 0,32
глутамин кислота 2,30 6,80
глисин 0 0,11
пролин 0,80 2,50
серии 0,69 1,60
тирозин 0,61 1,79

 

3 ойгача булган чакалокларнинг аминокислоталарга булган талаби (Мазурин А. В., Воронсов И.Н. дан олинди, 1986).

Аминокислоталар г/кг Овкатлантириш тури
табиий суний
валин

лейсин

изолейсин

фенилаланин

метионин

треонин

лейсин

триптофан

гистидин

0,078

0,270

0,088

0,092

0,034

0,074

0/П4

0,037

0,030

0,097

0,279

0,097

0,100

0,057

0,185

0,114

0,34

0,034

Она сути таркибидаги иммуноглобулинлар ва яна бир катор факторлар борки, бу факторлар бола ни юкумли инфекшгон касалликларга чалинишини олдига олади. Хозирги пайтда малумки, она организмида инфексион антиген билан ошкозон ичак системасидд, нафас юлларида. терида ва х.к. контактда булган лимфоситлар сут безлари алзеолаларига кириши ва бунинг натижасида хосил булган Иммун доначаларини, шу жумладан лимфоситларни хам сут оркали бола организга утиши, ундаги иммунитет жараёнини, суний овкатлантирилаётган болаларга нисбатан етук еканлигини билдиради. Сут билан бола ошкозон ичак системаси тушган актив лейкосит ва лимфоситлар хам уз химоя функииясини давом килиш хусусиятини саклаб колади (5а-таблисага каранг).

Она сути таркибидаги ферментатив фаолиягни бажар\вчи оксилларининг хам биологик ахамияти нихоятда  катта.  Кукрак сутида аспарагин,  аланин аминотраисферазалар, дегидрогеназалар ва катапаза активлиги нихоятда баланд. Оксилни парчаловчи гидропитик ферментларининг ахамияти еса нихоятда ката, чунки бола ошкозон ва ичак системасидаги бу ферментлар активлиги паст, айникса хаётининг дастлабки ойларида    Айни пайтда кукрак сутидаги пепсиноген, трипсин, антитрипсин активлиги айникса огиз сутида ва лактасиянинг дастлабки ойларида баланд булиши кузатилган.   Бундан куринадики, бола дастлабки ойлариги ошкозон ичак системасидаги ферментатив етивмовчиликлар она сути таркибидаги ферментлар хисобига тулдирилади, яни она сути оксили аутопитик юл билан хам парчаланади. Она сути таркибида 19 дан ортик ферментлар аникланган. Бу Лерментлар агар она сутига термик ишлов берилса парчаланади. Уларнинг айримларини физиологик роли куйида келтирилади (5а-таблисага каранг).

Она сути ва сигир сути таркибидаги ёглар микдори деярли тенг. Лекин она кукрак сутида туйинмагаи ессенсиал ёг кислоталарининг (линол, линопен, арахидон) микдори сигир сутидагига нисбатаи юкори (5-таблиса).

Таблиса 5.

Она ва сигир сутидаги ёг кислоталарининг микдори (%).

Кислоталар Она сути Сигир сути
Ессенсиал 11,0 2,0
Туйинмаган ёглар Туйинган ёглар 51,8 40,9
37,2 57,1

Она сути таркибидаги туйинмаган ёг кислоталари биологик ахамияти шундаки, улар хужайра мембранасининг, митохондриялар, нервлар миелин кобиги ва кушувчи тукима кабилар структура таркибига кириб, бола организмини усишида, оксидланиш-кайтарилиш жараёнида, холестерин алмашинувида, кон томир деворлари утказувчанлигига, бола организмини юкумли касалликларга чидамлигини оширишдаги ахамияти нихоятда катта. Туйинмаган ессенсиал ёг кислоталари етишмовчилигида бола жисмонии ривожланишдан оркада колади, териси курийди, холестерин ва холин алмашинуви бузилиб ва болада екзема билан огришга мойилик тугилади (5а-таблисага хам каранг).

Она сути ёгининг кимматли сифати яна шундаки, унинг таркибида фосфолипидлар микдори ортик ва ошкозон ичак системаси шиллик каватини китиклаш хусусиятига ега булган туйинмаган ёг кислоталари (капрон, каприл, коприон ва бошкалар) микдорини камлигидир. Сигир сутида еса бу ёг кислоталар микдори анча баланд ( 11,7%).

Она сутидаги ёг, сигир сутидаги ёгдан яна узининг осон парчаланиш, сурилиши, узлаштирилиши каби хусусиятлари билан хам фарк килади. Бу она сутидаги ёг кислоталарининг киска углерод занжирига ега булганлиги, хамда бу сутнинг тар­кибида липаза ферментининг мавжудлиги билан тушунтирилади. Бундан ташкари ессенсиал ёг кислоталари ичаклардан оксилни сурилишига хам ижобий тасир курсатади Она сути таркибидаги бу ёг кислоталари (туйинмаган) МНС тормозланиш жараёнини, арахидон кислотаси еса уни фаолиятини шаклланишида алохида урин тутади

Она сути таркибидаги фосфатидлар, сигир сутидаги фосфатидлар микдорига нисбатан лактасия жараёнининг барча боскичларида бир неча баробар катта. Бу фосфатидларнинг биологик ахамияти шундаки, улар ошкозондан ичакка овкат Массасини бир меёрда евакуасия килинишини, ерта ва етарли микдордаги суши ажрлишини, ёгнинг ичакнинг проксимал юкори кисмида интенсив сурилишин таминлайди.

Она сутидаги ёг билан бола организмига унинг талабини тула кондиради ган микдорда ёгда ерувчи витаминлар тушади. Шунинг учун хам айни пайтда таббий овкатлантирилаётган болаларда рахитни олдини олиш учун бериладигаи витамин Д нинг профилактик дозаларини (агар боланинг онаси хафтада енг ками 2 соат-дан ортик инсолясия олса) бериш тавсия етилмайди. Агар онанинг куёш нури остида булишини хафталик муддати 2 соатдан кам булса 200-300 халкаро тасир бирлигида витамин Д тавсия етилади.

Боланинг витамин А га булган талабини хам токи у 1 -2 ёшга тулгунга кадао она сути етарли микдорда кондира олиши аникланган, айникса дастлабки 4-6 ойлар ичида, бунда факат она кундалик расиони тугри ташкил килиниши даркор (витамин : А, каротин тутувчи озўкаларнинг етарли микдорда булиши). Агар бу озука махсулотларни она расионига киритишни иложи булмаса, онага витамин А ни соф холда киритиш хам тавсия етилиши мумкин (В. Неwман, 1993), яни онанинг кундалик махсулотлари билан оладиган витамин А микдори 660 ЕР/кунига  (ИИИ дунё мамлакатидаги емизикли аёллар учун) дан 1540 ЕР/кун гача (бой давлатлар аёллари учун) тавсия килинади. Болалар учун еса бу курсаткичнинг енг куйи чегараси (ВОЗ/ФАО буйича) 180 ЕР/кунига белгиланган. Лекин бола организмида витамин А нинг етар­ли микдордаги захирасини шаклланиши учуй хаётининг биринчи ёшида кунига 350 И дан 370 ЕР/кунгача, 2-3 ёшида 400 ЕР/кун олиш тавсия етилади. Усиб келаётган и мамлакатлар болаларнинг дастлабки 13-24 ойлари учун еса бу курсаткич кунига 140 И ЕР/ёки 160 ЕР+коротин белгилаигаи (В. Неwман, 1993).

Юкорида келтирилган 1-таблисадан малумки минерал моддаларнинг И микдори сигир сутида купрок. Лекин она сути таркибидаги минераллар микдори ва сифати бола организми усиш талабларига тула мос. Алохида минераллар уртасидаги нисбатлар оптимал, яни ошкозон ичак системасидан сурилишига мойиллиги юкори ва шунинг учун хам улар сигир сутидаги минерал моддаларга нисбатан осонрок сурилади. Масалан, она сутидаги СаР тузлари нисбати боланинг кон плазмасидаги нисбатига яни 2 : 1 га тенг булса – бу курсаткич сигир сутида 1,3 : 1. Она сути таркибида темир. мис, рух каби микроелементлар микдори еса сигир сутидагига нисбатан купрок.

Яна маълумот

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Она кўкрагидан боқишда учрайдиган қийинчиликлар

Кўкракдан боқишда онада учрайдиган қийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган …