Главная / Маданият / Болаларда юрак ва қон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

Болаларда юрак ва қон томирларнинг анатомик ва физиологик хусусиятлари

Юрак. Болаларда юракнинг вазни, катталарга солиштирганда нисбатан катта. Чақалок болада юракнинг вазни унинг тана огирлигини 0,8%-ни ташкил қилса, катталарда 0,4%-ни ташкил этади. Янги туғилган чақалок бола юрагининг вазни (22 гр.), унинг 8 ойлигида икки маротабага, 3 ёшлигида уч маротабага ортади, 5 ёшида эса тўрт маротобага, 10 ёшида 6 маротабага, ёшида 11 маротобага ортади. Юрак вазнининг жадал ўсиши асосан 3 даврда: 2 ёшгача, 12-14 ва 17-20 ёшларда кузатилади.

Жадвал 18.

Болаларда юрак вазнининг (граммда) сшга нисбатан ўзгариши (А.В.Мазурин, И.М.Воронцов, 1999).

Еш Уғил ва қиз болаларда юраквазни Еш Юрак вазни
ўғил болада қиз болада
Янги тукилган бола 22 9 еш 140 135
1 ёш 42 10 150 140
2 56 11 160 150
3 70 12 175 170
4 88 13 190 200
5 100 14 230 210
6 105 15 250 225
7 120 16 260 235
8 130 18 300 250

Ўгил болаларда юракшшг назнн қиз болаларга пнсбатан бироз кўп бўлиб, бу 11 ёшгача кузатилади. Кейин қиз болаларда юрак вазпинг ортиши тезлашиб, 13-14 ёшларда уларда юрак вазни ўғил болаларга нисбатан бироз кўп, кейинчалик ўгил болаларда юрак вазни яна тез ўсади (Жадвал 18). Болаларда, чап юракнинг ўсиб вазнини ортиши жадал кечиб, унт юракнинг ўсиши орқада қолади. Чап қоринчани жадал ўсишига қон томирларда қаршиликнинг ортиб, қон босимини ортиб бориши олиб келади. Ўнг қоринчага эса биринчи ойларда перефирик қаршиликни (айниқса артериал йўлини беркилиши сабабли) камайиши натижасида унинг вазни бирозга камаяди. Бутун ўсиш даврида чап қоринча вазни туғилганга нисбатан 17 маротоба ортса, ўнг қоринча вазни 10 маротобага ортади ҳолос.

serdce-detey

Янги тугилган болаларда юракнинг ҳажми 19-22 см3, бир ёшда 42 см3 , 7 ёшда 123 см3, 13-14 ёшда 130-140 см3 , катталарда юракнинг ҳажми 280 см3 ташкпл этади.

Миокард янги тугилган болада жуда ингичка, бир биридан яхши чегараланмаган мушак толаларидап иборат. Чақалокда мушак толасининг ядролари куп, аммо майда, яхши такомиллашмаган бўлади. Қўшувчи тўқималар ҳам нозик, кам тараққий этган бўлади. Юрак деворлари қалинлигини ўсиши мушак толаларининг кўндаланг ўлчамини ва қўшувчи тўкималар жумладан эндокард қатламини ортиши ҳисобига бўлади. Болапинг 3-7 ёшларида юрак тўқималарининг такомиллашиши, қўшувчи ва эластик тўкималарга бойиши, мушак толаларини қалинлашиб бориши кузатилади. Боланинг 10 ёшлигида барча юрак тўкималарини тез ўсиб, айниқса қўшувчи ва эластик тўкималарини такомиллашиши ва у ер бу ерда ёғ тўқималарини жойлашиши кузатилади. Миокард кон ва лимфа томирлар билап катталарга нисбатан яхши таъминлашган блади.

Болаларда юрак ҳажми нисбатан катта бўлганлиги сабабли, кўкрак қафасида кўп жойни эгаллайди. Юрак шарсимон шаклида бўлиб, диафрагмани юқорида жойлашгани сабабли, кўкрак қафасида горизонтал ҳолда ётиб IV-VIII кўкрак умурткдси оралигини эгаллаган бўлади. Шулар сабали юрак учини уруш жойи чақалокларда 4 ковурға оралигига, тўғри келиб, 1,5 ёшларда эса 5 қовурга ораликига кўчади.

Болалариинг бир ёшлик ва ўсмир даврларида юракнинг катор бурулиши ва урнини ўзгартириши кузатилиб, натижада юракнинг кўкрак касрасида жойлашиши секин аста катталарникига ўхшаб боради.

Болаларда юрак кон-томир системасининг бошқаришининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Маълумки парасимпатик асаб системаси таъсиротида юрак уриши тезлиги секиплашса, симпатик асаб таъсирида тезлашади. Шу бплан бир қаторда эксперимептал текширишлар шуни кўрсачдики, эрта ёшдаги болаларда вагус маркази кўзгалувчанлиги йетарли даражада бўлмайди. Симпатик асаб система маркази эса хатто ҳомилалик даврида хам йетарли қўзгадувчанликда бўлади. Вагуснинг юрак кон томир сипемасига таъсири болаликнинг эрта ёТилик даврининг охирларида пайдо буладм. Шу сабаблик боланинг 2-3 ёшида юрак уришининг нисбатан секиплашувп, синус аритмияси кузатилади. Демак, чақалоқ ва боланинг эрта ёшлик даврининг бошларида юрак ва қон томир системасига симпатик асаб системасининг таъсири вагус таъсиридан устун бўлади.

Кон томирлар. Янги тугилгаи болаларда қои томир деворлари юпқа, мушак на пластик толалари яхши такомиллашмаган бўлади. Болаларда юракпшп успб боршни билам бир қаторда асосий магистрал ком томирлари хам боладв борадм, аммо бу успш бирмумча сским даражада бўлади. Масалап, боланинг 15 ёшлигида юракнинг ҳажми тугилган вақтидагига нисбатан 7 маротбага ошса, аорта айламаси 3 маротобага ортади қолос. Ўсиш жараёмида, ум ка арторияси па аорта тешигининг кенглиги ҳам ўзгариб боради. Лгар янги тнлган накгда уика артерияси тешиги, аортиникига нисбатан 20—25% -кенг булса (аортаммкм 16 мм,’упка-артсрия,синики 21 мм), боланинг 10-12 ёшлигида улap тенглашади. Катталарда аорта тешиги ўпка артериясиникидан кенг бўлади (аортаники 80 мм, умка артсриясиники 74 мм).

Болаларда артерия ком томирлари тешиги нисбатан кенг бу’лади. Вена ва арюрия кон томирлари тешнги кенглигининг нисбати 1:1 га тент бўлади. Вена коп тмирлари артерияга нисбатан тез ўсганлиги сабабли, боланинг 16 сш.ппида вена томирлари артерияга нисбатан икки баробар кенг бўлади. Капилляр кон томирлари эрта болалик даврида айникса кенг бўлади. Бу ёшда упка, буйрак, терн, ичак капилляр кон томирлари кейинги даврларга нисбаган хакнкпп кенгбўлади.

Пульс. Болаликнинг хамма ёшида пульс катталарга нисбатан тез бўлади. Бу холат болаларда модда алмашувининг жадал кечиши ва маълум даражада н.плс кн.сиротимимг кеч рмвожланиб бориши; билан тушунтирилади. Чақалоқ болаларда пульс катгаларга нисбатан жуда тез..булиб, уларда томир уришининг нотекислиги , аритмия холатлари кузатилиб туради. Қиз болаларда кайси ё’шда оу-пппдап катъий назар томир уриши ўгил .болаларникидан тезрок бўлади. Болаларда безовталик, кичқириш, жисмоний ҳаракат ва овкатланишда, Kaтталарда нисбатан айнпкса томир уришининг тезлашиши кузатилади. Харакатчан, спорт, билан .шугулланган болаларда томир уриши кам бўлади. Уйкуда томир уриш сони камаяди. Бола “ёши катталашган сари пульс юппгипи катталар билам фарқи камайиб :боради. Соглом болаларда бир дакикада пульс тезлиги ўртача қуйидагича: чакалокларда 135-140 та, 1 ёшда 120-125 ia, 5 ёшда 98 – 100 та, 1 0 ёшда 78 -85 та, 14,ёшда 72-78 та.

Болаларда ёшга караб томир урушинипг; камайиб бориши парасимнатик нерв системаси тонусинни ошиши ва модда. алманиув суратининг пасайиб борши Билан тушуш ириладп.

Ёшга  нпсбатан томир уришини камайиб бориши, юрак камераларини ортиб бориши билан мараллел бир вақтда. кечиб, бу систола даврида чикариладган кон ҳажминп ортиб боришига олиб кслади. Бу ҳолат ҳаракатдаги конимнг дакика хажминп саклашда юракнинг тез кисқариш заруриятини
йукотади.

 (жадвал 19.).  

Болаларда ситолик ва дакика кон хажми  (А.В.Малуриин, И.М.Воронцов,1999).

Боланинг ёши Систол и к ҳажми, мл Дакика хажми, мл
Янги тугилган бола

уг-плган бола

3,0. 420
1ёш 10,2 1173
7 ёш

7 ci п

23,0 1955
12 ёш 41,0 3075
3-16 ёш 5,9,0 4425

Жадвал   19 дан  кўриниб турибдики: ёш каттадашган сари сисюлик  ва дакика кона хажм oртиб боради.

Яна маълумот

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Она кўкрагидан боқишда учрайдиган қийинчиликлар

Кўкракдан боқишда онада учрайдиган қийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган …