Главная / Маданият / Болани кўкракдан боқишдаги қаршиликлар

Болани кўкракдан боқишдаги қаршиликлар

Янги тугилган чақалоқни биринчи марта кқкракдан боқишга булган қаршиликлар ҳам она, хам бола томонидан кузатилиши мумкин. Булар уз навбатида абсо­лют ва нисбий қаршиликларга булинади. Абсолют қаршиликларга оид касаллик билан она ёки бола оғриса бўндай холларда кўкракдан боқиш ман қилинади. Бу гуруҳга киритилган касалликлар туркумини биз ихтиёрий равишда яна куйида келти­рилган икки гуруҳ касалликларини (шу бетдаги 1,6,9 пунктларга каранг) кушимча килдик. Бунинг сабаби бу гурухдаги огнр касалликлар бола, айникса янги тугилган чажалоклар хаётини хавф остига куяди. 6-пунктда келтирилган холлар хам.

new-52805

Колган барча касалликлар тлркумида (нисбий каршиликлар) еса ехтиёт чораларига риоя килган холда чакалокни кукракдан бокиш тавсия етилади. Бу касаликлар туркуми ва ундаги ехтиёт чоралари тиббий адабиётларда кенг ёритилгани учун бу ерда кайта келтиришни лозим топмадик.

Кукракдан бокишдаги абсолют каршиликларга куйидаги холатлар киради:

  1. Септик огир холатлар.
  2. Хавфли усмапар.
  3. Кон системасининг хавфли касалликлари.
  4. Буйрак касалликлари, агар улар огир буйрак етишмовчилиги ва азоте­мия билан кечса.
  5. Тугрукдан кейинги психозлар, неврознинг огир формалари ва онадаги бошка огир рухни касалликлар.
  6. Агар она лактасия даврида янги тугилган чакалокка токсик тасир етувчи дори моддаларини кабул килса (22-бетга каранг).
  7. Декомпенсасия боскичидаги огир тугма ва ортгирилган юрак, кон-томир системаси касалликлари.
  8. Ендокрин касалликларининг огир формалари (кандли диабет, базедов касалликлари).
  9. Айрим юкумли касалликлар билан онанинг огриши (дифтерия, кок­люш, корасон, дереброспинал менингит, сил очик формалари, дизенте­рия, корни тифи, кайталама тифнинг узок чузилган огир формалари) она ва боланинг соглигига хавф тугдиради.

Лекин юкорида келтирилган касалликларнинг хомиладор ва кузи ёрган оналар уртасида нихоятда кам учраши, кукракдан бокиш учун асосий каршиликларнинг сонини камлигини курсатади. Айни пайтда янги тугилган чакалоклар умумий ахволини хам назардан чет да колдирмаслйк керак.

Агар болада миядаги кон ва ликвор айланиши огир бузилишини, кон куюлиш билан бирга кечишини акс еттирувчи белпшар, янги тугилган чакалоклар гемолитик касаллиги (Рҳ, АБО системасини егишмовчшшги туфайли) белгиларини, она сутидаги антирезус антителолари юкори титри билан хамда боладаги огир нафас бузилишлари белгилари ва нихоят емиш. ютиш рефлекслари чала тугилган чакалокларни хам кукракдан дастлабки кунларда емизиш талаб килинмайди, чунки бу холатларда болани кукракдан бокиш унинг ахволини огирлаштириши ва хаётини хавф остига куйиши мумкин. Лекин бундай вактда иложи борича она ва болани биргаликда булишини таминлаш алохида ахамиятга ега, агар чакалок ёки она хаётини тахлика остига куймаса.

Яна маълумот

grudnoe-moloko-v-tchem-tsennost

Она кўкрагидан боқишда учрайдиган қийинчиликлар

Кўкракдан боқишда онада учрайдиган қийничиликлар: Сургичларнинг нотугри шаклланиши: улар кичкина, ясси, кукрак бези ичига тортилган …