Главная / Иқтисодиёт / Банк мавзусида тест саволлар

Банк мавзусида тест саволлар

2. Банк ресурсларини шакллантириш билан боғлиқ бўлган операсиялар банкларнинг:

 • актив операсиялари дейилади;
 • воситачилик операсиялари дейилади;
 • лизинг операсиялари дейилади:
 • пассив операсиялари дейилади.

2. Қуйидаги маблағларнинг қайси бири пассив операсиялар таркибига киради:

 • банкнинг ўз маблаглари;
 • жалб қилинган маблаглар;
 • корреспондент счётлардаги маблаглар;
 • нотўгри жавоб йўқ.

3. Қуйидаги операсияларнинг қайси бир тури ёрдамида банкнинг ўз маблағлари юзага келади?

 • қимматли қогозларни муомалага чиқариш йўли билан билан ресурсларни йигиш;
 • депозит операсияларини амалга ошириш;
 • бошқа кредиторларнинг маблагларини жалб қилиги;
 • нотўгри жавоб йўқ.

4. Банкларнинг ўз маблаглари таркибига қуйидагилар киради:

 • депозитлар:
 • банкнинг устав капитали,
 • контокоррент:
 • корреспондент счётлардаги маблаглар.

5. Банкнинг жалб қилинган маблаглар таркибига қуйидагилар киради: _

 • банкнингустав капитали;
 • банкнинг тақсимланмаган фойдаси;
 • депозитлар;
 • банкнинг захира капитали.

6. Банкнинг ўз маблағларига банк пассивларининг:

 • 15 фоизи тўгри келади;
 • 20 фоизи тўгри келади:
 • 25 фоизи тўгри келади;
 • 33 фоизи тўгри келади.

7. Депозит бу банкларда сақлаш учун топширилган:

 • пул маблагларидир;
 • қимматли қогозлардир,
 • пул бадалларидир;
 • нотўгри жавоб йўқ.

8. Депозитлар бу:

 • банк ва омонат кассаларга қўйилган омонатлар;
 • божхона муассасаларига бож ва божхона йигимлари тарзидаги тўловлар учун олдиндан берилган бадаллар;
 • суд ва мамурий муассасаларга давони ва судга келишини таминлаш мақсадида ўтказиладиган пул бадаллари;
 • нотўгри жавоб йўқ.

9. Юридик ва жисмоний шахсларнинг шартномада қатий келишилган муддат ва унда кўрсатилган фоизларни тўлашга доир маблаглар:

 • талаб қилиб олингунча депозитлардир;
 • жамгарма депозитиардир;
 • муддатли депозитлардир;
 • жамгарма (депозит) сертификатдир.

10. Қуйида қайд қилинган депозит турларининг қайси бири банкнинг енг арзон ресурсларидан ҳисобланади:

 • талаб қилиб олингунча депозитлар;
 • жамгарма депозитлар; *
 • муддатли депозитлар;
 • нотўгри жавоб йўқ.

11. Депозит мултиплакатори  бу:

 • депозитларни бошқага ўтказиш ҳақидагиўтказма хат;
 • банкка қўйилган маблагларнинг ҳар бир пул бирлигидан кўриладиган умумий даромад ҳажмининг ўзгаришини тавсифловчи кўрсаткич;
 • кредит муассасасининг омонатчисига депозитни олиш ҳуқуқини тасдикрювчи, пул маблаглари депонент қилинганлиги ҳақидаги ёзма гувоҳнома;
 • нотўгри жавоб йўқ.

12. Агар банк ўз мижозидан учинчи бир шахс, яни аккредитив очилган туахк (бенефисиарлар)га тўлов суммасини ўтказиш хақида топширик олса, у холда банк:

 • инкасса операсиясини бажаради;
 • факторинг операсиясини бажаради:
 • аккредитив операсиясини бажаради;
 • нотўгри жавоб йўқ.

13. Қуйида қайд қилинган капитални бошқаришнинг қайси бир турига зарар кўриш хавфи умуман бўлмайди:

 • қаттиқ консерватив бошқаришда:
 • агрессив бошқаришда:
 • ўртача консерватив бошқаришда;
 • консерватив бошқаршиОа

14. Қуйида қайд қилишан канитални бошқаришникг қайси бир гурида катта фойда билан бир қаторда катта зарар ҳам кўриш мумкин?

 • консерватив бошқаришда;
 •  агрессив бошқаришда,
 • ўртача агрессив бошқаришда;
 • кескин консерватив бошқаришда.
 1. Қуйида кайд қилинган субектларнинг қайси бири лизинг субектлари ҳисобланади?
 • лизинг сотувчи;
 • лизинг олувчи;
 • лизинг берувчи;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Кимлар лизинг берувчилар ҳисобланади?
 • товар ишлаб чикррувчи юридик шахслар;
 • юридик шахс бўлмаган тадбиркорлар;
 • тижорат банклари;
 • консигнаторлар.
 1. Кимлар лизинг олувчилар хисобланади?
 • товар ишлаб чиқарувчи юридин шахслар;
 • мулк егалари,
 • маклерлар;
 • коммивояжерлар.
 1. Кимлар лизинг обектларини сотувчилар хисобланади?
 • ускуналарни ишлаб чиқарувчилар.
 • савдо фирмапари;
 • моддий таминот ташкилотлари:
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Егалик қилиш ва фойдаланиш учун лизинг шартномаси бўйича лизинг обектини олаётган шахс:
 • лизинг берувчи ҳисобланади;
 • лизинг олувчи ҳисобланади;
 • лизинг обектини сотувчи ҳисобланади;
 • а + в
 1. Лизинг берувчн лизинг обектини кимдан олаётган бўлса, шу шахс:
 • лизинг олувчи деб етироф етилади;
 • лизинг берувчи деб етироф етилади;
 • лизинг сотувчи деб етироф етилади;
 • 6 ~ в.
 1. Қуйида қайд етилган субектларнинг қайси бири лизинг берувчилар хисобланзди?
 • хорижий ,:изин<. компаниялари,
 • дав.ют ва маҳаллий органлар;
 • сугурта комнаниялари;
 • нотўгри жлвоб йўқ.
 1. Қуйида қайд зтилган обектларнинг қайси бири лизинг обекти бўлишн мумкин?
 • кор .оналар:
 • бине ва иниюотлар;
 • кўчар ва кўчмас мулк;
 • а + б + в.
 1. Ер участкалари, табиат обектлари ёки муомалада бўлишининг алохида тартиби белгиланган мол-мулк:
 • лизинг обекти бўлиши мумкин змас;
 • лизинг обекти бўлиши мумкин;
 • истисно тариқасида лизинг обекти бўлиши мумкин;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Лизинг обектидан гаров сифатида фойдаланиш мумкинми?
 • мумкин;
 • мумкин емас:
 • истисно тариқасида муикип;
 • а 4 в.
 1. Молиявий лизинг бу:
 • лизинг олувчига ускуналарни дам-бадам алмашиб туриш зарурияти тугилган ҳолларда кўлланилади;
 • қўпроқ ишлаб чиқариш даври билан боглиқ бўлган лизинг бўлиб, обекти қисқа даврга, яни унинг яроқли даврдан кам даврга, қисқароқ вақтга ижарага берилади;
 • ижарага олинган мулкни.чг тўла қийматини ва ижарачи фойдасини қоплашни назарда тутади;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Револвер лизинг бу:
 • фақат мамлакат доирасидаги лизингдир;
 • фақат мамлакатлариро лизинг муносабатларини тавсифлайди;
 • лизинг олувчига ускуналарни дам-бадам алмашиб туриш зарурияти тугилган ҳолларда қўлланилади,
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. Соф лизингда ижарага олинаётган мулк билан боғлиқ бўлган барча хизматлар, уни тамирлаш, суғурталаш каби операсиялар:
 • лизинг олувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг берувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг сотувчининг зиммасига юклатилади;
 • нотўгри жавоб йўқ.
 1. «Хул» лизингда ижарага олинаёиан мулк билан боғлиқ бўлган барча хизматлар, уни тамирлаш, суғурталаш каби операсиялар:
 • лизинг сотувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг берувчининг зиммасига юклатилади;
 • лизинг олувчининг зиммасига юклатилади;
 • а + б.
 1. Ўзинингускуналари етмаётган фирмалар, одатда:
 • тезкор лизингдан фойдаланишади:
 • индивидуал лизингдан фойдаланишади;
 • аралаш лизингдан фойдаланишади;
 • қайтарилувчи лизингдан фойдаланишади.
 1. Сублизинг бу:
 • лизинг обектининг бошқа учинчи лизинг олувчига топширишни билдиради;
 • учинчи шахс томонидан лизингда фойдаланиш ҳуқуқини қўзда тутмайдиган лизинг туридир;
 • асосий лизинг туридир;
 • б + в.
 1. Лизинг шартномаси тузилиш муддатига кўра ижара операсиясинииг:
 • рентинг турида бўлиши мумкин;
 • хайринг турида бўлиши мумкин;
 • лизинг турида бўлиши мумкин;
 • барча қайд қилинган турларида бўлиши мумкин.
 1. Қиска муддатли ижара (рентинг):
 • бнр йилдануч йил муддатгача бўлади;
 • бир кундан бир йил муддатгача бўлади;
 • уч йилдан йигирма йил ва ундан кўпроқ муддатгача бўлиши мумкин;
 • бир кундан олти ой муддатгача бўлади.
 1. Валюта котировкаси деганда:
 • алмаштириш учун тақдим етилган валюталар курсини ва улар ўртасидаги нисбатни ўрнатиш тушунилади;
 • бир мамлакат пул бирлигининг бошқа мамлакат пул бирлигига ифодаланган нарх тушунилади:
 • пулнинг пулга сотилиш. нархи тушунилади;
 • валюталар бирлиги ўртасидаги валюталар паритети тушунилади.
 1. Пулнинг пулга сотилиш нархи:
 • валюта паритети дейилади;
 • валюта котировкаси дейилади;
 • валюта курси дейилади;
 • а + б.
 1. Кросс-курс деганда:
 • миллий валюта курсининг давлат томонидан расман пасайтирилиши тушунилади;
 • миллий валюта курсининг давлат томонидан расман туширилиши тушунилади;
 • икки валюта ўртасида учинчи валютага тсбатан аниқланадиган курслар нисбати тушунилади;
 • нотўгри жавоб йўқ.

37. Миллий валюта курсининг давлат то юнидан расман пасайтирилиши:

 • ревалвасия дейилади;
 • девалвасия дейилади;
 • конвертасия дейилади;
 • валюта коридори чегарасини белгилаш дейи иаду.
 1. Биржада амалга ошириладиган ихтисос ташган шартномаларга:
 • фючерс шартномалари киради;
 • опсион шартномалари киради;
 • своп шартномалари киради;
 • форвард шартномалари киради.

hranit-tsennyie-bumagi-v-banke

 Банк учун саволлар

 1. Пассив операсиялар деганда нимани туш насиз?
 2. Депозит нима?
 3. Депозитларнинг қандай турларини билас з?
 4. Депозит сертификати, депозит банки, ;епозит индоссаменти, депозит муассасаси ва депозит мултиплғ сатори тўгрисида нималар дея оласиз?
 5. Деиозитарий нима?
 6. Енг арзон ва енг қиммат депозитларнг қандай фарқлаш мумкин?
 7. Депозитларни бгҳолашнинг қандай йкйнж зрини биласиз?
 8. Йирик ҳажмдагг депозит серткфикати (,’ С) тўғрисида нималар дея оласиз? Унин: : фзаллнги ва камчилиги шмадз?
 9. Нодепозитлар нима ва уларнинг банк р сурсларини ташкил қилишдаги роли қандай?
 10. Тижорат банклари томонидан инвесп ;ион фаолиятни олиб боришдан мақсад нима?
 11. Инвестисион иқлим деганда нимани туш насиз?
 12. Банкнинг инвестисион функсиялари ним лардан иборат?
 13. Банк инвестисион функсияларини бажаришда қандай воситалардан фойдаланади?
 14. Ғазна векселлари, мажбуриятлар ва облигасиялар инвестисия функсиясини бажаришда қандай ўрин тутади?
 15. Сертификатлар инвестисия функсиясини бажара оладими?
 16. Банк аксепти нима? Инвестисия функсиясини бажаришда аксептнинг афзаллик ва камчиликлари нимада?
 17. Капитал бозорида қўлланиладиган мажбурият ва облигасиялар пул бозорида қўлланиладиган мажбурият ва облигасиялардан қайси афзалликлари ва камчиликлари билан фарқ қилади?
 18. Қайси турдаги қимматли қоғозлар воситасида банк инвестисия функсиясини бажаришни хуш кўради?
 19. Инвестисия воситаларини танлаш жараёнига қайси омиллар тасир кўрсатади?
 20. Инвестисия портфелини диверсификасиялашдан мақсад нима?
 21. Комиссион операсиялар деганда нимани тушунасиз ва уларнинг қдндай турларини биласиз?
 22. Ўз мижозларининг капиталини бошқаришнинг қандай турлари мавжуд? е
 23. Траст битимлари нима ва улар қандай хусусиятларга ега?
 24. Лизинг нима? Унинг субектлари кимлар қисобланади?
 25. Лизинг субектлари нималарга жавобгардирлар?
 26. Лизинг хизматида кимлар воситачи ролини бажаришлари мумкин?
 27. Нималар лизинг обекти бўла олади?
 28. Лизинг обектига бўлган мулк хуқуқи ким томонида бўлади?
 29. Лизинг обекти билан боғлиқ қандай хавфларни биласиз? Улар суғурталанадими?
 30. Лизинг берувчи қандай ҳуқук ва мажбуриятларга ега?
 31. Лизинг олувчи ва сотувчи қандай ҳуқук ва мажбуриятларга ега?
 32. Лизингнинг қандай турларини биласиз?
 33. Лизинг шартномаси нима? Нималар унинг муҳим шартлари ҳисобланади?
 34. Лизингнинг кредитдан ёки прокатдан фарқи нимада?
 35. Мулкни лизингга бериш лизинг сотувчи учун қандай афзалликларни беради?
 36. Мулкни лизингга бериш лизинг берувчига қандай стратегик масалаларни ҳал қилишга имкон беради?
 37. Лизинг операсиялари лизинг олувчига қандай афзалликлар беради?
 38. Хорижий давлатларда лизинг муносабатларининг ўзига хос хусусиятлари нималардан иборат?
 39. Мамлакатимизда қандай лизинг компаниялари мавжуд?
 40. Банклар қимматли қоғозлар бозорида қандай операсиялар бажаради?
 41. Тижорат банклари ўзларининг қимматли қоғозларини қай тартибда чиқаради?
 42. Банклар томонидан қимматли қогозларга кўйилмаларни амалга оширишларига доир қандай чекловларни биласиз?
 43. Банклар томонидан қимматли қогозлар билан операсияларни амалга оширилишига доир қандай талаблар қўйилади?
 44. Халқаро операсиялар деганда нимани тушунасиз?
 45. Валюта операсияларини бажариш зарурати нимада?
 46. Тижорат банкларининг халқаро ҳисоб-китоб операсияларида қандай турдаги ҳисоб шакллари қўлланилади?
 47. Банк чеки ва банк вексели тўғрисида нималар дея оласиз?
 48. Ҳужжатли аккредитив билан ҳужжатли инкассо ҳисоб-китоблар қайси жиҳатлари билан бир-биридан фарқ қилади?
 49. Валюта котировкаси ва валюта курси деганда нимани тушунасиз?
 50. Кросс-курс нима? У қандай аниқланади?
 51. Валюта курсини барқарорлаштиришда давлат ҳам қатнашадими?
 52. Валюта конвертасияси нима учун зарур?
 53. Валюта бўйича сотувчи ва сотиб олувчи курслар ҳақида нималар дея оласиз?
 54. Валюта операсиялари жараёнида қандай турдаги шартномалар тузилади?
 55. Валюта арбитражи нима мақсадда ўтказилади?
 56. Банкларнинг валютавий ҳолати деганда нимани тушунасиз?

Яна маълумот

procent

Банк фоизи ва ундан фойдаланиш механизми

Суда фоизи вақтинча муддатга берилган қийматдан фойдаланганлиги учун тўланадиган ўзига хос тўловдир. Унинг тўловчиси ҳам, …